• Crnogorski
  • English

Opština Tivat pruža podršku projektima NVO koje je moguće realizovati i u uslovima epidemije

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u proteklom periodu obavila je konsultacije sa predstavnic...

Saznaj više

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat

PROGRAM Javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2...

Saznaj više

Građani da poštuju Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Službenici Komunalne policije Opštine Tivat vrše redovan nadzor i kontrolu  komunalnog reda, sa posebnim akcentom na ...

Saznaj više

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

22-sep-2020

Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna “Državne studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28” i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma u periodu od 19.09. do 09.10.2020.godine.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19, Podgorica, zaključno sa 09.10.2020.godine.

Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Tivat organizovati javnu prezentaciju Nacrta Izmjena i dopuna “Državne studije lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28”, dana 01.10.2020. godine, od 11-13h u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su i na Portalu eUprave.

Dokumenta možete preuzeti na OVDJE

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada

18-sep-2020

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine obavjestila je Opštinu Tivat da je preduzeće „EKO-MODUS” d.o.o. iz Budve, ul. Mimoze br. 11, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za pogon za sakupljanje i reciklažu otpada, na kat.parceli br. 827/1 KO Đuraševići, Opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu prirode i životne sredine ulica IV proleterske 19, , radnim danima od 9 do 12 časova ili Sekretarijatu u za uređenje prostora i održivi razvoj, Opštine Tivat, radnim danima od 8 do 11 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti i sa veb-sajta Agencije zaštitu prirode i životne sredine www.epa.org.me ili veb-sajta opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija

Odlučivanje o potrebi elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje brodova

14-sep-2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za gat za vezivanje plovila na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva

14-sep-2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Novo naselje bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 23.09.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

OBAVJEŠTENJE

04-avg-2020

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXXVI sjednicu Skupštine opštine Tivat  br. 03-016/20-7/4 od 31.07.2020. godine, obavještavamo Vas da nije bilo zainteresovanih nevladinih organizacija za korišćenje instututa “slobodna stolica”.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

Obavještenje Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj – Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

10-jul-2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 22.07.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

Kućni brojevi

23-jun-2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat poziva građane da preuzmu tablicu sa kućnim brojem za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

To mogu da učine svakog radnog dana od 8h do 14h u Opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Preuzete tablice građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.

Obavještenje: Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar

22-jun-2020

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Centralna banka Crne Gore iz Podgorice, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8h do 11h, kao i na vebsajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, je do srijede 01.07.2020.godine.

Dokumentacija -​​​​​ PDF

Partneri