• Crnogorski
  • English

Opština Tivat pruža podršku projektima NVO koje je moguće realizovati i u uslovima epidemije

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u proteklom periodu obavila je konsultacije sa predstavnic...

Saznaj više

Javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022 za opštinu Tivat

PROGRAM Javne rasprave o nacrtu Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2...

Saznaj više

Građani da poštuju Odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Službenici Komunalne policije Opštine Tivat vrše redovan nadzor i kontrolu  komunalnog reda, sa posebnim akcentom na ...

Saznaj više

OBAVJEŠTENJE

04-avg-2020

Na osnovu objavljenog poziva nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXXVI sjednicu Skupštine opštine Tivat  br. 03-016/20-7/4 od 31.07.2020. godine, obavještavamo Vas da nije bilo zainteresovanih nevladinih organizacija za korišćenje instututa “slobodna stolica”.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

Obavještenje Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj – Odlučivanje o potrebi izrade elaborata

10-jul-2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8 do 11 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat je do 22.07.2020.godine.

Dokumentacija – PDF

Kućni brojevi

23-jun-2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat poziva građane da preuzmu tablicu sa kućnim brojem za ulice: Bradaševo, Brštin, Bradaševo I, Bradaševo II, Bradaševo III, Bradaševo IV, Kava, Kava I, Komat, Dumidran, Dumidran I, Dumidran II, Dumidran III, Dumidran IV, Dumidran V, Dumidran VI, Gornji Dumidran, Gornji Dumidran I, Lorovina, Donje Seljanovo, Kotorska, Pijavica, Pijavica I, Ruljina, Gornja Ruljina, Ruljina I, Ruljina II, Donja Lastva I, Donja Lastva II, Donja Lastva III, Donja Lastva IV i ulica Sedmi kvart.

To mogu da učine svakog radnog dana od 8h do 14h u Opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Preuzete tablice građani su dužni da postave na svojim objektima na način da su vidljive iz ulice kojoj objekat pripada.

Obavještenje: Odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar

22-jun-2020

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Centralna banka Crne Gore iz Podgorice, Bulevar Sv.Petra Cetinjskog br.6, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Edukativno-konferencijski centar na UP 10, Zona A, kat.parc.br.972/2, u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, u zgradi organa uprave Opštine Tivat, Trg magnolija br. 1, radnim danima od 8h do 11h, kao i na vebsajtu Opštine Tivat: www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Tivat, je do srijede 01.07.2020.godine.

Dokumentacija -​​​​​ PDF

NAREDBA O ZABRANI LOŽENJA I PALJENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU OPŠTINE TIVAT

10-jun-2020

Na osnovu člana 3 i člana 104 stav 1 Zakona o zaštiti i spasavanju (“Službeni list Crne Gore”, br. 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16), člana 58 stav 1 tačka 16 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, br. 02/18, 34/19, 38/20) i člana 76 stav 1 i stav 5 Statuta opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 24/18, 09/20), donosim NAREDBU O ZABRANI LOŽENJA I PALJENJA VATRE NA OTVORENOM PROSTORU OPŠTINE TIVAT – opširnije

Obavještenje – Izmjena režima saobraćaja ul. Luštička – Riblja kost.

08-jun-2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da će  se na osnovu Rješenja br. 10-341/20-upI-148/1 od 08.06.2020. god izvoditi radovi  prekopavanja javne saobraćajne površine –  dio ulice Luštička i dio ulice Riblja kost u naselju Krašići. Planirani radovi će se izvoditi u periodu od 10.06. do 20.06.2020.godine.

Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.

Zahvaljujemo se građanima i vozačima na strpljenju i savjetujemo oprez u vožnji.

Obavještenje

01-jun-2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost Opštine Tivat, obavještava javnost da se na osnovu Rješenja br. 10-341/20-upI-143/1 od 01.06.2020. godine izvode radovi uzdužnog prekopavanja javne saobraćajne površine – ulica Riblja kost u naselju Krašići. Za vrijeme izvođenja radova, zbog suženja puta, saobraćaj će se odvijati propuštanjem vozila naizmjenično.
Planirani radovi će se izvoditi u periodu od 05.06. do 15.06.2020.godine.

Obavještenje

20-maj-2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava javnost da će se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za Glavni sistem za irigaciju golf terena u okviru Luštica Development-a, na poluostrvu Luštica, opština Tivat, održati u utorak 26.05.2020. godine, sa početkom u 12:00 časova, u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Na javnoj tribini, shodno mjerama za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, obavezno je nošenje zaštitne maske, kao i poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između prisutnih.

Napominjemo da javna rasprava o predmetnom Elaboratu i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.com,   traje do četvrtka 28.05.2020. godine.

Elaborat – PDF

Partneri