ARHIVA – DUP Golf Ekonomija

16 jan 2014

Grafika - Prijedlog DUP-a Golf Ekonomija - dalje


Saglasnost za DUP Golf Ekonomija - dalje

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija” - dalje


Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA - dalje


Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA - dalje

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE - dalje


TEKST - dalje

GRAFIKA: 

- 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata - dalje

- 02 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina- dalje

- 03 Kontaktne zone- dalje

- 04 Postojeće korišćenje prostora- dalje

- 05 Plan namjene površina- dalje

- 06 Plan parcelacije REGULACIJE I NIVELACIJE- dalje

- 07 Saobraćajna infrastruktura - dalje

- 08 Elektroenergetska infrastruktura- dalje

- 09 Hidrotehnička infrastruktura - dalje

- 10 Telekomunikaciona infrastruktura - dalje

- 11a Pejzažna arhitektura - Postojeća vegetacija - dalje


MIŠLJENJA


Programski zadatak - dalje

Odluka o pristupanju izradi DUP-a - dalje

Obuhvat DUP - a - dalje


Strateška procjena uticaja na životnu sredinu : 

Programski zadatak - dalje

Odluka o potrebi izrade - dalje

Odluka o izradi - dalje