ARHIVA – DUP TIVAT Centar za lokaciju hotela “PALMA”

27 jan 2014

PRIJEDLOG IZMJENE DUP-a TIVAT – CENTAR ZA LOKACIJU HOTEL “PALMA” – dalje


– ODGOVORI NA PRIMJEDBE Izmjene i dopune DUP-a Tivat centar za lokaciju hotela Palma – dalje

– Javna rasprava o Nacrtu Izmjena DUP TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ – dalje

– Ministarstvo održivog razovja i turizma – saglasnost – dalje

– Odluka o pristupanju izradi Izmjena Detaljnog urbanističkog plana TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ u Tivtu – dalje

– Programski zadatak za izradu Izmjena DUP-a TIVAT- Centar, za lokaciju hotela „Palma“ u Tivtu – dalje

– Obuhvat – dalje

– Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnuj sredinu za izmjenu Detaljnog urbanističkog plana Tivat Centar za lokaciju Hotela “Palma” u Tivtu – dalje


MIŠLJENJA


 – Obrazac za primjedbe – dalje

– Izmjene i dopune DUPa Tivat centar za lokaciju hotela Palma – dalje

Grafika:

01.Izvod iz PUP-a Tivat sa legendom – dalje

02.Izmjene i dopune DUP-a Tivat centar za lokaciju hotela Palma – dalje

03.TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA SA GRANICOM – dalje

04. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA I OBLICI INTERVENCIJE – dalje

05. PARCELACIJA I REGULACIJA – dalje

06. NAMJENA POVRŠINA – dalje

07. SAOBRAĆAJ – dalje

08. ELEKTROENERGETIKA – dalje

09. HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA – dalje

10. TK INFRASTRUKTURA – dalje

11. PEJZAŽNA ARHITEKTURA – dalje