Javna raprava – Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični Hotel „AB“

05 avg 2020

Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „First Investment Company“ doo iz Tivta, Bogišići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za mali porodični Hotel „AB“ , na kat.parcelama broj 26, 27, 29, 30/1 KO Milovići, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni Elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc. br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@opstinativat.me, je  utorak 08.09.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 03.09.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

Elaborat – PDF