• Crnogorski

Javne nabavke

19-426/20-12/6 OD 20.02.2020. GODINE

20-feb-2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA VISOKONAPONSKIH KABLOVA U TRUPU BULEVARA - PDF

19-426/20-16/3 OD 20.02.2020. GODINE

20-feb-2020

IZMJENA I/ILI DOPUNA ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI TROTOARA BR. 19-426/20-16/2 - PDF

19-426/20-14/6 OD 18.02.2020. GODINE

19-feb-2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGA DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT - PDF

19-426/20-16/2 OD 17.02.2020. GODINE

17-feb-2020

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_RADOVI NA REKONSTRUKCIJI TROTOARA - PDF

19-426/20-10/6 OD 11.02.2020. GODINE

11-feb-2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA UP 3-3 U ZAHVATU DSL ARSENAL - PDF

19-426/20-9/6 OD 11.02.2020. GODINE

11-feb-2020

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA POMOĆNOG TERENA FK "ARSENAL" - PDF

Partneri