Javne nabavke_obrasci i zahtjevi

29 jul 2020

Finansijski dio ponude – WORD

Izjava o angažovanju podugovarača-podizvođača – WORD

Izjava o nepostojanju sukoba interesa ponuđača – WORD

Izjava o ispunjenju uslova – obrazac br. 2 – WORD