• Crnogorski
  • English

Skupština opštine Tivat

ODRŽANA PRVA KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

Prvom konstitutivnom sjednicom SO Tivat koja je održana danas u Skupštinskoj sali, sa početkom u 10,00 časova predsjedavao je najstariji odbonik Mileta Rabrenović. Prva tačka dnevnog reda bila je verifikacija mandata odbornika na osnovu izvještaja Opštinske izborne komisije koji je pročitala predsjednica Jovanka Laličić. Nakon verifikacije mandata, na osnovu prozivke koju je izvršila sekretarka Skupštine konstatovano je prisustvo 26 odbornika i utvrđen kvorum za rad. Druga tačka dnevnog reda bila je izbor Predsjednika Skupštine Opštine Tivat. U ime odbornika Demokratske Partije Socijalista, za kandidata Predsjednika Skupštine predložen je Ivan Novosel. Na osnovu javnog glasanja sa 21 glas ZA i 5 glasova PROTIV, za predsjednika Skupštine izabran je Ivan Novosel. Predsjednik Skupštine stupio je na dužnost davanjem svečane izjave i preuzeo dalji tok sjednice.

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistemtizaciji službe Skupštine – PDF
  • Poslovnik Skupštine opštine Tivat – PDF
  • Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tivat – WORD   PDF
  • Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave  – WORD PDF
  • Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova – dalje
  • Evidencija o prisustvu i radu odbornika počev od 2016. godine – detaljnije

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2018. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2016. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2015. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2014. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Program rada Skupštine opštine Tivat za 2012. godinu – dalje

Statut Opštine Tivat sa sjednice održane dana 11.07.2018.godine – PDF

Usvojene Odluke na Skupštinskim Zasjedanjima

SKUPŠTINSKI SAZIV OD 11.05.2016. GODINE

1. Odluka o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat –  WORD

2.Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi za 2018. godinu – WORD

3. Odluka o finansiranju usluge pomoći njega u kući za 2020 – WORD

4.Odluka o osnivanju kacelarije RE populacije sa teritorije opštine Tivat i sufinansiranju plana i programa rada – WORD

5.Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Opstine Tivat – WORD

6.Odluka o izmjeni Odluke o odredjivanju naknada za rad odbornika i drugih lica koje bira i imenuje Skupstina opstine Tivat – WORD

7.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost – WORD

8.Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – WORD

9. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana 2020-2021 godina – WORD

10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Brand New Tivat – WORD

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2019 godinu – WORD

12.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2019.godine – WORD

13.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2019. godinu – WORD

14.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2019. godinu – WORD

15.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2019. godinu – WORD

16.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2019.godinu – WORD

17.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ Mladost za 2019. godinu – WORD

18.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2019. godinu – WORD

19.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u 2019. godini – WORD 

20.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat u 2019.godini – WORD

21.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obale na teritoriji opštine Tivat za 2019 – WORD

22.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog Krsta za 2019 – WORD

23.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti – WORD

24. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Odbora finansije, privredu i razvoj – WORD

25.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs40-18 – WORD

26..Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 68-19 – WORD

27.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 122-18 –WORD

28.Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs 71-19 – WORD

Tonski zapis 20.02.2020. godine – MP3

 

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2020 – WORD

2. Odluka o porezu na nepokretnost – WORD

3. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2019.godinu – WORD

4. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2020. godinu – WORD

5. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma opštine Tivat za period 2020-2024. godine sa akcionim planom za 2020-2024. godine – WORD

6. Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje – WORD

7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2020. godinu – WORD

8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2020. godinu – WORD

9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2020. godinu – WORD

10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2020. godinu – WORD

13. Odluka o usvajanju Plan i program rada DOO Vodacom Tivat za 2020.godinu – WORD

14. Odluka o usvajanju Plan i program rada RJ Azil za 2020.godinu – WORD

15. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat za 2020.godinu – WORD

16. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat za 2020.godinu – WORD

17. Odluka o usvajanju Plan i program rada JU Sportska dvorana Tivat za 2020.godinu – WORD

18. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2018.godinu – WORD

19. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2020 godinu – WORD

20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – WORD

21. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite – WORD

22. Odluka o kupovine kat.parc. 830 ko Donja Lastva – WORD

23. Odluka o davanju sagalasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.258-18-18 – WORD

24. Odluka o prodaji kat.parcele 1503-1 ko Tivat – WORD

25. Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat – WORD

26. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat – WORD

27. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora DOO Autobuska – WORD

28. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija – WORD

29. Odluka o imenovanju člana Skupštine Vodacom DOO – WORD

tonski zapis 20.12.2019. prvi dio –

tonski zapis 20.12.2019. drugi dio –

 

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2019.godine – dalje
2. Odluka o donošenju programa privremenih objekata – dalje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Komunalno Tivat – dalje
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Autobuska stanica Tivat – dalje
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju doo Parking servis Tivat – dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
8. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Komunalno Tivat – dalje
9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Autobuska stanica Tivat – dalje
10. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta doo Parking servis Tivat – dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Centar za kulturu Tivat – dalje
12. Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetanjama i teškoćama u razvoju-Tivat – dalje
13. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period od 2019-2022.godine u opštini Tivat – dalje
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2018.godinu – dalje
15. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2018.godinu – dalje
16. Odluka o usvajanju izvještaja o radu i finansijskom poslovanju RJ Azil, doo Komunalno Kotor za 2018.godinu – dalje
17. Odluka o regulisanju odnosa Opštine Tivat i Luštica development ad Tivat u pogledu izgradnje saobraćajnice R6 DUP Radovići – dalje
18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad – dalje
19. Odluka o dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave Opštine Tivat – dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti za proguženje ugovora o zakupa poslovnih prostora – dalje
21. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs. 191-17 – dalje
– XXXI.sjednica skupstine 29 okt 2019 – dalje

 

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2019.godine – dalje
2. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću – dalje
3. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Dragu Miloviću – dalje
4. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Antu Staničiću – dalje
5. Odluka o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat – dalje
6. Odluka o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat – dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanju javnim prostorom za parkiranje vozila DOO Parking servis Tivat – dalje
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – dalje
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora – dalje
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2018.godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Plana zaštite od zemljotresa – dalje
13. Zaključak o prihvatanju Informacije u vezi kratkoročnog zaduživanja Opštine Tivat – dalje
14. Odluka o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata – dalje
15. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla – dalje
16. Odluka o pristupanju kupovine zemljišta – dalje
17. Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dnevni Centar – dalje
18. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Novembarske nagrade, Nagrada i Javnih priznanja – dalje
20. Tonski zapis_08.2019.Sjednica Skupstine – dalje

 

00. Zapisnik o radu XXVIII sjednice – dalje
01. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2018. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora – dalje
02. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budzetu Opstine Tivat za 2019 – dalje
03. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizickih lica – dalje
04. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini, nacinu obracunavanja i placanja clanskog doprinosa Turistickoj organizaciji – dalje
05. Odluka o primjeni Plana privremenih objekata – dalje
06. Odluka o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje
07. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – dalje
08. Odluka o osnivanju JU Dnevni Centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat – dalje
09. Odluka o usvajanju Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021.godine – dalje
10. Program podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu – dalje
11. Odluka o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Tivat – dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine – dalje
13. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija – dalje
14. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat i izvještajem revizora za 2018.godine – dalje
15. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat – dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2018.godinu – dalje
17. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija Tivat za 2018.godinu – dalje
18. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2018.godinu – dalje
19. Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije – dalje
20. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Vodacom Tivat za 2018.godine – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018.godinu – dalje
22. Odluka o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda – dalje
23. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
24. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
25. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
26. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine – dalje
27. Zaključak Fakultet za mediteranske studije – dalje

Tonski zapis 18.06.2019. godine – dalje

 

1. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat – dalje
2. Odluka o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost – dalje
3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata – dalje
4. Odluka o izmjeni odluke o boravišnoj taksi – dalje
5. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada PPOV – dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom – dalje
7. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka – dalje
8. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Odbora za društvene djelatnosti – dalje
9. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju – dalje
10. Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacom DOO – dalje
11. Odluka o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat – dalje
12. Odluka o pokretanju postupka traženja strateškog partnera za gradnju stambeno poslovnog objekta na UP 134b u zahvatu DUP Tivat-Centar – dalje
13. Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcele 1216-1 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1241-2 k.o. Đuraševići – dalje

Tonski zapis 25.04.2019. godine – dalje

 

01. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi za 2018. godinu – dalje
02. Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora za 2018.godinu – dalje
03. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2019. godinu – dalje
04. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018.godinu – dalje
05. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2019. godinu – dalje
06. Odluka o linijskom,gradskom i prigradskom prevozu putnika u opštini Tivat – dalje
07. Odluka o kriterijumima,načinu i postupku rapodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu – dalje
08. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte – dalje
09. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini – dalje
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu – dalje
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama – dalje
12. Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021 – dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada TOT-a sa finasijskim planom za 2019 – dalje
14. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada Brend New Tivat sa finsijskim planom za 2019 – dalje
15. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada RJ Azil sa finsijskim planom za 2019 – dalje
16. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO Parking servis Tivat – dalje
16.1. Zaključak Parking revizija – dalje
17. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat – dalje
18. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2018.godine – dalje
19. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Službe zaštite i spašavanja za 2018 – dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2018.godini – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2018 godinu – dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2018. godinu – dalje
23. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2018. godinu – dalje
24. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2018.godinu – dalje
25. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi Tivat za 2018. godinu – dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu – dalje
26. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2018.godinu – dalje
27. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zdravstva za 2018. godinu – dalje
28. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u oblasti zapošljavanja u 2018. godini – dalje
29. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Centra za socijalni rad za 2018 – dalje
30. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OO Crveni Krst za 2018 – dalje
31. Odluka o učešću opštine Tivat u izgradnji objekata kolektivnog stanovanja za potrebe penzionera sa teritorije opštine Tivat – dalje
32. Odluka o ustupanju nepokretnosti na korišćenje i upravljanje JU Centar za kulturu Tivat i JU Muzej i galerija Tivat – dalje
33. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednice Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje
34. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat – dalje
35. Odluke o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke Organizacije Tivat – dalje
36. Odluka o razrješenju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije – dalje
37. Odluka o imenovanju predstavnika Skupstine opstine u Nadzorni odbor Turisticke organizacije – dalje
SKUPSTINA 28.feb – dalje

 

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019.godinu – dalje
2. Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2019.godinu – dalje
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta – dalje
4. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama – dalje
5. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Savjeta za sport – dalje
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji Opštinskog razvoja kulture 2015-2020 – dalje
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2017.godinu – dalje
8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO VIK za 2019.godinu – dalje
9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2019.godinu – dalje
10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2019.godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2019.godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2019.godinu – dalje
13. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Muzej i galerija Tivat za 2019.godinu – dalje
14. Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Sportska dvorana Tivat za 2019.godinu – dalje
15. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2019 godinu – dalje
16. Odluka o prenosu dijela kat.parcele 4764-1 ko Tivat doo Mesopromet Bijelo Polje – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu zemljišta – dalje
18. Odluka o imenovanju Komisije za odabir projekata valorizacije kulturne baštine koji se odnose na arheološka istraživanja – dalje
Tonski zapis – skupstina 21.12.2018 – dalje

 

01. Odluka o donošenju DUP-a Servisna zona Luštica – dalje
02. Odluka o donosenju Strateskog plana razvoja Opstine Tivat za period od 2019-2022 godine – dalje
03. Odluka o izletničkoj taksi – dalje
04. Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe – dalje
05. Odluka o donosenju Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2018-2022 u Opstini Tivat – dalje
06. Odluka o izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednog društva Parking servis Tivat – dalje
07. Odluka o izmjeni odluke o regulisanju saobraćaja na teritoriji opštine Tivat – dalje
08. Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
09. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
10. Odluka o davanju saglanosti za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza u objektu koji se gradi na urbanističkoj parceli – dalje
11. Odluka o stavljanju van snage Odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta 0304-463-331 od 02.10.2017 – dalje
12. Odluka o dopuni odluke o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata – dalje
13. Zaključak o oslobađanju plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva za 2018.godinu za obveznike ove naknade na područjuz MZ Krtoli i MZ Krašići – dalje

Tonski zapis XXV Sjednica SO Tivat – dalje

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Donji Radovići centar – dalje
2. Odluka o donošenju Izmjene i dopune DUP Golf i Donji Radovići zapad – dalje
3. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2018.godine – dalje
4. Poslovnik o radu Skupstine opstine Tivat – dalje
5. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže iznad magistrale na potezu od Lepetana do Gradiošnice – dalje
6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama – dalje
7. Zaključak o neprihvatanju građanske inicijative – dalje
7.1. Zaključak građanska inicijativa – dalje
8. Odluka o određivanju predstavnika opštine u Skupštini Turističke organizacije – dalje

1. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat – dalje
2. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Dejan Maslovar – dalje
3. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat -Ilija Janović – dalje
4. Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama – dalje
5. Opšti plan zaštite od štetnog dejstva voda za vode od lokalnog znacaja opštine Tivat za period od 2018-2023 godine – dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu – dalje
7. Odluke o izmjeni odluke o mjesnim zajednicama – dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017.godinu – dalje
8.1. Zaključak TOT-u – dalje
9. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac – dalje

1. Odluka o izboru Predsjednika Opštine Tivat – dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika opštine – dalje
3. Odluka o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju broja potpredsjendika opštine Tivat – dalje
4. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Tivat – dalje
5. Odluka o utvrđivanju uvećanje na zaradu zaposlenih u Službi zaštite i spašavanje Opštine Tivat – dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika – dalje
7. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019 godina – dalje
8. Odluka o usvajanju izvještaja o radu sa finansiskim izvještajem RJ Azil za 2017.godinu – dalje
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2017.godinu – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2017.godinu – dalje
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2018.godine – dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu – dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat – dalje
14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije – dalje
15. Odluka o prestanku mandata člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br.P.1580-14-14 – dalje
18. Odluka o razmjeni kat.parc.346-1 i 533-3 ko Radovići za kat.parc. 199-1, 1199-2 i 1199-3 ko Gošići – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.39218 – dalje
20. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi polaganja kablovskog voda na kat.parcelama 959-1,992-1,4881 i 4893 KO Tivat – dalje

1. Odluka o prestanku mandata Predsjednici Opštine – dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine – Janović – dalje
3. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika Opštine – Maslovar – dalje
4. Odluke o davanju ovlašćenja potpredsjedniku Opštine – dalje
5. Statut Opštine Tivat – dalje
6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Muzej i galerija sa finansijskim planom za 2018.godinu – dalje
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2017.godinu – dalje
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat za 2017.godine – dalje
8.1. Odluka o raspodjeli dobiti DOO Komunalno Tivat za 2017.godinu – dalje
9. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godinu – dalje
9.1. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2017.godine – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Parking servis Tivat za 2017.godine – dalje
10.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Parking servis Tivat za 2017.godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godine – dalje
11.1. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2017.godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodacom Tivat za 2017.godine – dalje

1.Odluka o donošenju DUP-a Tivat Centar – dalje
2.Odluka o donošenju DUP-a Djurasevici – dalje
3. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2017.godinu – dalje
4.Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje
5.Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat – dalje
6.Odluka o auto-taksi prevozu – dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
8.Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 – dalje
9. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis Tivat – dalje
10. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i fukcionere u lokalnoj samoupravi za 2017.godinu – dalje
12. Odluka o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
13. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat – dalje
14. Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Brend New Tivat DOO – dalje
15. Odluke o pristupanju kupovini zemljišta – dalje
16. Odluka o prodaji ka.parcela 681-2 i 669-9 – dalje
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac – dalje
18. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat parcelama 687, 929-4 i 929-6 KO Tivat radi polaganja kabla – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 148-2015 – dalje
20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br. 609-2016 – dalje

1.Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017.godinu – dalje

2.Odluka o naknadi za komunalno opremanje  zemljišta za bespravne objekte – dalje

3. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću za prečišćavanje otpadnih voda – dalje

4. Statut Drustva sa ogranicenom odgovornoscu za odvodjenje i preciscavanje otpadnih voda za Opstine Kotor i Tivat – dalje

5.Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta opštine Tivat za 2018 godinu – dalje

6.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

7. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje

8.Odluka o imenovanju dva člana Savjeta  DOO Radio Tivat – dalje

9.Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju tri člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat – dalje

1. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije
2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o sprovođenju plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2017.godinu – detaljnije
3. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije
4. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio Tivat – detaljnije
5. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o auto-taksi prevozu – detaljnije
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2017. godinu – detaljnije
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU OŠ Branko Brinić za 2017. godinu – detaljnije
8. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU SMŠ Mladost Tivat za 2017 godinu – detaljnije
9. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JU Mužičke škole za 2017.godinu – detaljnije
10. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja na području opštine Tivat – detaljnije
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat za 2017.godinu – detaljnije
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz socijalne i dječje zaštite – detaljnije
13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta Tivat za 2017.godinu – detaljnije
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja prostoa na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu u zoni kojom upravlja JP Morsko Dobro – detaljnije
15.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat za 2017.godinu – detaljnije
16.Odluka o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Tivat – detaljnije
17.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 681-3 i 669-13 k.o. Tivat – detaljnije
18. Odluka o davanju u zakup kat.parc.1146-10 k.o. Radovići – detaljnije

1.Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje – detaljnije

2.Zaključak o prihvatanju Informacije o radu zelenog tima u 2017.godini – detaljnije

3.Zaključak o usvajanju godišnjeg Izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave za 2017.godine – detaljnije

4.Odluka o davanju saglasnosti na Statut JU Muzej i galerija Tivat – detaljnije

5.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predsmetima Posl.br. 127-16,128-16 i 129-16 – detaljnije

6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P 865-15 – detaljnije

1.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu – dalje
2.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uredenja prostora opštine Tivat za 2017. godinu – dalje
3.Zakljucak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2016. godine – dalje
4.Odluka o usvajanju Lokalnog energetskog plana opštine Tivat 2017-2026. godine – dalje
5.Odluka o usvajanju Programa poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za period 2018-2020. godine – dalje
6.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija Tivat za 2018. godinu – dalje
7.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno Tivat za 2018. godinu – dalje
8.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Autobuska stanica Tivat za 2018. godinu – dalje
9.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Parking servis Tivat za 2018. godinu – dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil za 2018. godinu – dalje
11.Odluka o usvajanju Plana i programa Turisticke organizacije Tivat za 2018. godinu – dalje
12.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Centar za kulturu Tivat za 2018. godinu – dalje
13.Odluka o usvajanju Plana i programa JU Sportska dvorana Tivat za 2018. godinu – dalje
14.Odluka o usvajanju Plana i programa DOO Brend New Tivat za 2018. godinu – dalje
15.Program rada Skupštine opštine za 2018.g – dalje
16.Odluka o finansiranju usluge pomoc i njega u kuci za 2018 godinu – dalje
17.Odluka o sprovodenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje
18.Odluka o odredivanju naknade za rad odbornika i drugih lica koje bira ili imenuje Skupština opštine Tivat – dalje
19.Odluka o dopuni Odluke o povjeravanju o povjeravanjuupravljanja javnim prostorom – dalje
20.Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje
21.Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
22.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora JU Centar za kulturu Tivat – dalje
23.Odluka o prestanku mandata sekretara Skupštine – dalje
24.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat – dalje
25.Odluka o razrješenju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu – dalje
26.Odluka o imenovanju jednog clana Savjeta JU Centar za kulturu Tivat – dalje
27.Odluka o imenovanju Savjeta JU Muzej i galerija Tivat – dalje
28.Odluka o razrješenju i imenovanju jednog clana Savjeta JU Sportska dvorana – dalje
29.Odluka o razrješenju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine – dalje
30.Odluka o imenovanju jednog clana Komisije za rješavanje stambenih pitanja lica koja bira ili imenuje Skupštine opštine – dalje
31.Odluka o davanju saglasnosti za zakljucenje poravnanja u predmetu Posl.br.P 1100-15 – dalje
32.Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarnim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2017. godine – dalje
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o rješavanju stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine – dalje
3. Odluka o izmjeni odluke o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat – dalje
4. Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje
5. Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade – dalje
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite – dalje
7. Odluka o osnivanju Javne ustanove Muzej i galerija Tivat – dalje
8. Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomiskih studija – dalje
9. Odluka o usvajanju Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat – dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2016. godinu – dalje
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat za 2016. godinu – dalje
12. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje
13. Odluka o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje skupština – dalje
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije, privredu i razvoj – dalje
15. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje – dalje
16. Odluka o prodaji kat.parcele 1047-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 391 u zahvatu DUP-a Mažina – dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br. P. 826-16 – dalje
18. Odluka o stavljanju van snage Odluke br. 0304-463-184 od 28.11.2014. godine – dalje

1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Gradiošnica za lokaciju proizvodno komunalnih površina – dalje
2.Zaključak o neusvajanju Odluke o stavu SO Tivat o statusnim i drugim promjenama u Aerodromu Tivat – dalje
3.Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01.-30.06.2016. godine – dalje
4. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera – dalje
5.Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika – dalje
6.Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade – dalje
7.Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština Tivat ima pravo raspolaganja – dalje
8. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve – dalje
9.Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat – dalje
10.Odluka o mjesnim zajednicama – dalje
11.Odluka o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika-ca psihoaktivnih supstanci – dalje
12.Odluka o Izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom – dalje
13.Odluka o Izmjeni odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta – dalje
14.Odluka o visini naknade za rad Predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje
15.Odluka o davanju statusa spomen – obilježja spomen Bista narodnog heroja Save Kovačevića – dalje
16.Odluka o davanju statusa spomen -obilježja spomen ploči sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat – dalje
17.Odluka o davanju statusa spomen – obilježja spomen ploči posvećenoj formiranju Tivatskog partizanskog bataljona 1943. godine – dalje
18.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen ploči žrtvama fašističkog terora, Gradiošnica – dalje
19.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku Palim borcima, Gornja Lastva – dalje
20.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku žrtvama četničkog terora 1944 godine, Pasiglav – dalje
21.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku u čast stogodišnjice Arsenala – dalje
22. Odluka o usvajanju Opštinske strategije za mlade 2017-2021 – dalje
23 Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tivat – dalje
24.Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije – dalje
25. Zaključak
26. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
27. Odluka o imenovanju Predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje
28.Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
29.Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije – dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja – dalje
31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
32.Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
33.Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
34.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata – dalje
35.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta – dalje
36.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 1509-8,1509-9 k.o. Tivat – dalje
37.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 3276-2 i 3275-2 k.o. Tivat – dalje
38.Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcela 1216-1, 1315-1, i 1315-5 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1281 – dalje

1. Zavrsni racun budžeta opštine Tivat za 2016  godinu – dalje

2. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat – dalje

3. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat – dalje

4. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

5. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

6. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem RJ Azil – dalje

7. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat – dalje

8. Odluka o usvajanju Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2017. godinu – dalje

9. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana razvoja sporta za 2017. godinu – dalje

10. Odluka o zabrani izvodjenja gradjevinskih radova tokom  ljetnje turističke sezone – dalje

11. Odluka o donošenju  Urbanističkog projekta Donja Lastva – dalje

12. Dopuna Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2017 godinu – dalje

13. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis – dalje

14. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat – dalje

15. Odluka o  povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila privrednom društvu Parking servis Tivat – dalje

16. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice privrednom društvu Autobuska stanica Tivat – dalje

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za statut i propise – dalje

18. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora  za planiranje  – dalje

19. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije – dalje

20. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

21. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking servis Tivat – dalje

22. Odluka o imenovanju tri člana Savjeta  DOO Radio Tivat – dalje

23. Odluka o davanju saglasnosti za produženje  ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

24. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 106 u zahvatu DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

25. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.par.654 k.o. Donja Lastva radi polaganja kabla – dalje

Zaključak o prihvatanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije

Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenju strateškog plana opštine Tivat

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat – dalje
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
3. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska Tivat – dalje
4. Statut Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
5. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti izvršnog direktora Autobuska stanica Tivat – dalje
6. Odluka o imenovanju vrtioca dužnosti direktora Parking servis Tivat – dalje
7. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat – dalje
8. Odluka o imenovanju odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat – dalje
9. Odluka o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika – dalje
10. Odluka o zaradama lokalnih funkcionera u opštini Tivat – dalje
11. Odluka o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
12. Odluka o razrjšenju direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat – dalje
13. Odluka o dopuni odluke o ustanovljavanju sluzbenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optickog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat HN – dalje

1.Odluka o  izmjeni odluke o auto taksi prevozu – dalje

2.Odluka o izmjenama i dopunama Plana privremenih objekata – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

4. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2016. Godinu – dalje

5. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Drago Milović za 2016. Godinu – dalje

6. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu OŠ Branko Brinić za 2016 godinu – dalje

7. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu SMŠ Mladost za 2016 godinu – dalje

8. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Muzičke škole Tivat za 2016 godinu – dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JPU Bambi za 2016 godinu – dalje

10. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju prava iz dječije i socijalne zaštite  za 2016 godinu – dalje

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu JZU Doma zdravlja Tivat  za 2016 godinu – dalje

12. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Zavoda za zapošljavanje   za 2016 godinu – dalje

13. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta   za 2016 godinu – dalje

14. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javnog reda i mira na teritoriji opštine Tivat – dalje

15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju uređenja obale  na teritoriji opštine Tivat – dalje

16. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije – dalje

17. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora  za statut i propise – dalje

18. Odluka o razrješenju i  imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje

19. Odluka o razrješenju i menovanju člana odbora za društvene djelatnosti – dalje

20. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za planiranje – dalje

21. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova – dalje

22. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje

23. Odluka o imenovanju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat – dalje

24. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetima Posl.br. RS 73-16,74-16 i 75-16 – dalje

25. Odluka o ustanovljavanju služebnosti nužnog prolaza preko kat.parcele 109 k.o. Tivat u korist kat.parcela 190 i 191 k.o. Tivat – dalje

1. Odluka o usvajanju DUP-a Krasici – dalje
2. Odluka o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje
3. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti autobuske stanice Tivat – dalje
4. Predlog odluke o osnivanju DOO Autobuska stanica Tivat – dalje
5. Odluka o usvajanju Parking studije za opštinu Tivat – dalje
6. Odluka o osnivanju DOO Parking servis Tivat – dalje
7. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja DOO Sportska dvorana Tivat- dalje
8. Odluka o osnivanju DOO Sportski Centar ŽUPA – dalje
9. Odluka o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Dnevni centar ua djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u opštini Tivat – dalje
10. Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje
11. Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2017. godinu – dalje
12. Odluka o usvajanju Programa uređenja prostora za 2017. godinu – dalje
13. Odluka o dopuni Plana privremenih objekata – dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti opštine Tivat za 2016.godinu – dalje
15. Odluka o usvajanju Plana poboljšanja energetske efikasnosti za 2017. godinu – dalje
16. Odluka o usvajanju Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 – dalje
17. Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom – dalje
18. Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga – dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i program rada JU Centar za kulturu Tivat – dalje
20. Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o podsticajima u razvoj poljoprivrede – dalje
21. Zaključak o umanjenju lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat – dalje
22. Odluka o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.4145-1 i 4145-2 k.o. Tivat – dalje
23. Odluka o davanju na upravljanje i korištenje DOma kulture u Donjoj Lastvi NVO Hrvatska krovna zajednica DUX Croatorum – dalje
24. Odluka o prodaji zamljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUP-a Tivat Centar – dalje
25. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi postavljanja i upotrebe cjevovoda i optičkog kabla regionalnog vodovodnog sistema na dionici Tivat-H.Novi – dalje
26. Odluka o prodaji kat.par 2255-1 i 2255-2 k.o. Tivat radi kompletiranja UP 19 i 20 u zahvatu DUP-a Tivat- Centar – dalje
27. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje glavnog administratora opštine Tivat – dalje
28. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
29. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje
30. Odluka o razrješenju člana Odbora direktora DOO Brend New Tivat – dalje
31. Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO Brand New Tivat – dalje
32. Odluka o razrješenju člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
33. Predlog odluke o razrješenju dva člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
34. Predlog Odluke o imenovanju jednog člana Savjeta DOO Radio Tivat – dalje
35. Predlog odluke o imenovanju Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere – dalje

1. Odluka o bližim kriterijumijma za korišćenje sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve – dalje

2. Odluka o načinu i uslovima davanja poklona iz imovine kojom raspolaže opština – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja – dalje

4. Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite – dalje

5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju Savjeta za sport – dalje

6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat – dalje

7. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou – dalje

8. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Lokalnog plana zaštite životne sredine 2017-2021 – dalje

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu sa Izvještajem zelenog tima za 2016. godinu – dalje

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2016. Godinu – dalje

11. Odluka o usvajanju Elaborata o opravdanosti reorganizacije JU Centar za kulturu Tivat i osnivanju ustanove kulture JU Muzej i galerija „Buća-Luković“ Tivat – dalje

12. Odluka o razrješenju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije – dalje

13. Odluka o imenovanju tri predstavnika opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije – dalje

14. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za izbor i imenovanja – dalje

15. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora za finansije – dalje

16. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta za davanje naziva naselja ulica i trgova – dalje

17. Odluka o imenovanju Savjeta za rodnu ravnopravnost – dalje

18. Odluka o uslovima i načinu davanja saglasnosti investitoru u  postupku pribavljanja građevinske dozvole ako se objakat gradi na dijelu UP – dalje

19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.457/16 – dalje 

20. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par 620/2,620/3,620/4 i 644/2 k.o. Donja Lastva – dalje

1. Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

2. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnost – dalje

3. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“ Tivat – dalje 

4. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje

5. Odluka o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom JU „Sportska dvorana“ Tivat – dalje

6. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom DOO „Brend New Tivat“ – dalje

7. Odluka o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Tivat – dalje

8. Program rada Skupštine opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

9. Odluka o imenovanju Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje

10. Odluka o razrješenju dva člana Savjeta JU „Sportska dvorana“ – dalje

11. Odluka o imenovanju dva člana JU „Sportska dvorana“ – dalje 

12. Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Radio Tivta – dalje

13. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje

14. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalne poslove – dalje

15. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje

16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje

17. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje Glavnog administratora opštine Tivat – dalje

18. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti Glavnog administratora opštine Tivat – dalje

19. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje izvršnog direktora JU „Sportska dvorana“ – dalje

20. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU „Sportska dvorana“ – dalje

21. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje direktora JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

22. Odluka o davanju saglasnosti na razrješenje umjetničkog direktora JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

23. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje vršioca dužnosti direktora JU “Centar za kulturu” – dalje

24. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu poslovnih prostora – dalje

25. Odluka o davanju saglasnosti za produženje Ugovora o zakupu autobuske stanice – dalje

26. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par. 959/4 i 673/2 k.o. Tivat – dalje 

27. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br. 292/15 – dalje

28. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o naknadi za faktički zauzeto zemljište – dalje

29. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 4572/6,4572/8,4572/9,4572/10,4573/2 i 4605/3 k.o. Tivat – dalje

30. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje kupoprodajnog ugovora za kat.par. 829/19,835/8 i 828/2 k.o. Donja Lastva – dalje

1. Odluka o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Tivat – dalje

2. Odluka o finansiranju sporta – dalje

3. Pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama – dalje

4. Zaključak o prihvatanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2016.g. – dalje

5. Odluka o imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave – dalje

6. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.broj RS 73/16 – dalje

7. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP 28 u zahvatu Dup-a Tivat Centar – dalje

8. Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 442u zahvatu Dup-a Mažina – dalje

9. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP56 i dijelu saobraćajnice br.16 u zahvatu DSL dio Sektora 22 i Sektor 23 – dalje

10. Odluka o rješavanju imovonsko pravnih odnosa na dijelu UP 353D i dijelovima saobraćajnice S14 i S7 u zahvatu DUP-a Župa-češljar – dalje

11. Odluka o izmjeni odluke o prodaji suvlasničkog dijela na kat.par.932 ko Tivat – dalje

1.Odluka o donošenju Detaljnog urbanističkog plana Stari Krašići – dalje

2. Odluka o izmjeni odluke o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

3.Odluka o raspodjeli ostavrene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

4.Zaključak o utvrđivanju Nacrta odluke o regulisanju saobracaja na teritoriji Opstine Tivat – dalje

5.Odluka o dopuni odluke o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

6.Odluka o izmjeni odluke o  imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

7.Odluka o razrješenju člana Savjeta Centra za kulturu Tivat – dalje

8.Odluka o imenovanju člana savjeta Centra za kulturu Tivat – dalje

9.Odluka o razrješenju člana Skupštine Vodacoma – dalje

10.Odluka o imenovanju dva člana Skupštine Vodacoma – dalje

11.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za finansije – dalje

12.Odluka o imenovanju jednog člana odbora za društvene djelatnosti – dalje

13.Odluka o pristupanju kupovine stana – dalje

14.Odluka o davanju saglasnosti na davanje stana u zakup – dalje

15.Zaključak o pristupanju izrade Elaborata o modelu upravljanja autobuskom stanicom – dalje

16.Zaključak o dodjeli pomoći pobratimskoj opštini Karpoš i italijanskoj regiji Lazio (grad Amatriće) – dalje

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu. – dalje
2. Zaključak o prihvatanju Informacija o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period od 1.1.2016-30.06.2016 – dalje
3. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu- Faza V-2 – dalje
4. Odluka o izmjeni u dopunama odluke o zaduživanju opštine Tivat – dalje
5. Odluka o osnivanju Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Kotor i Tivat – dalje
6. Odluka o odobravanju finansijske pomoći Vuković Milevi za rješavanje stambenog pitanja – dalje
7. Odluka o učešću opštine Tivat u rješavanju stambenih pitanja – dalje
8. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za rad odbornika Skupštine opštine Tivat – dalje
9. Zakljucak o usvajanju Plana i programa rada RJ Azil – dalje
10. Odluka o Izvještaj o radu za 2015 godinu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“- dalje
11. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodacom“ Tivat za 2015. godinu- dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Drago Milović“ za 2015 godinu- dalje
13. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu OŠ „Branko Brinić“ za 2015 godinu- dalje
14. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu SMŠ „Mladost“ za 2015 godinu- dalje
15. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Muzičke škole Tivat za 2015 godinu – dalje
16. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu predškolske ustanove „Bambi“ Tivat – dalje
17. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zdrastva za 2015. godinu – dalje
18. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2015. godini – dalje
19. Zaključak o prihvatanju Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječje zaštite za 2015. godinu – dalje
20. Zaključak o prihvatanju Informacije o radu Crvenog krsta za 2015. godinu – dalje
21. Zaključak o prihvatanju Informacija o javnom redu i miru u opštini Tivat u 2015. godini – dalje
22. Zaključak o prihvatanju Informacija o radu Uprave za nekretnine – dalje
23. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat – dalje
24. Odluka o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka – dalje
25. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje
26. Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat – dalje
27. Odluka o razrješenju Predsjednice Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje
28. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  – dalje
29. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj  – dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za Statut i propise  – dalje
31. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za društvene djelatnosti – dalje
32. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju – dalje
33. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora DOO „Vodacom“ – dalje
34. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.par.992/3 i 991/3 – dalje
35. Odluka o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu autobuske stanice – dalje
36. Preporuka Odboru direktora DOO „Komunalno“ o preispitivanju važećih cjenovnika usluga – dalje

1.Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015  godinu – dalje

2.Odluka o dopuni plana privremenih objekata – dalje

3.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – dalje

4.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obimu i vrtsi dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade – dalje

5.Godišnji plan davanja koncesija na području opštine Tivat za 2017. godinu – dalje

6.Zaključak o prihvatanju Informacije o sprovođenju trogodišnjeg plana energetske efikasnosti za 2015. godinu – dalje

7. Odluka o usvajanju jednogodišnjeg akcionog plana energetske efikasnosti za 2016. godinu – dalje

8. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Komunalno Tivat – dalje

9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat – dalje

10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat – dalje

11. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat – dalje

12. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Brend New Tivat – dalje

13. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike – dalje

14.Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za nevladine organizacije za 2015. godinu – dalje

15.Odluka o imenovanju opštinske izborne komisije – dalje

16.Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat (1) – dalje

17.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

18.Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

19.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Komunalno Tivat (1) – dalje

20.Odluka o razrješenju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat – dalje

21.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Komunalno – dalje

22.Odluka o imenovanju članova Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija – dalje

23.Odluka o razrješenju Savjeta  JU Centra za kulturu Tivat – dalje

24.Odluka o razrješenju Savjeta JU Sportska dvorana – dalje

25.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Centra za kulturu Tivat – dalje

26.Odluka o imenovanju  Savjeta JU Sportska dvorana – dalje

27.Odluka o razrješenju predstvnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

28.Odluka o imenovanju  predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

29.Odluka o razrješenju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije – dalje

30.Odluka o imenovanju predstavnika  Skupstine opstine u Nadzorni odbor  Turisticke organizacije – dalje

31.Odluka o dodjeli stana Draganu Kordiću – dalje

32.Odluka o dodjeli stana na trajno korišćenje – dalje

33.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl. Br. Rs 14-15 – dalje

34.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 15a u zahvatu DUPa Tivat Centar – dalje

35.Odluka o prodaji zemljišta radi kompletiranja na UP 210 u zahvatu DUPa Mažina – dalje

36.Odluka o privremenom davanju u zakup parkinga na kat.par.3398 KO Tivat – dalje

1. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi za 2015. godinu – dalje

2. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a “Golf i donji Radovići zapad” – dalje

3. Odluka o izmjeni i dopuni Plana privremenih objekata – dalje

4. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje

5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat – dalje

6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat – dalje

7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o privremenim objektima na teritoriji opštine Tivat – dalje

8. Odluka o izmjeni odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

9. Odluka o komunalnom redu – dalje

10. Odluka o dopuni odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Tivat – dalje

11. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat – dalje

12. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o javnom vodosnabdijevanju – dalje

13. Odluka o dopuni odluke o auto taksi prevozu – dalje

14. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca – dalje

15. Odluka o dopuni odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika – dalje

16. Odluka o dopuni odluke o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat – dalje

17. Odluka o izmjenama odluke o porezu na nepokretnosti – dalje

18. Zaključak o umanjenju iznosa lokalnih komunalnih taksi u opštini Tivat – dalje

19. Odluka o dopuni odluke o radnom vremenu – dalje

20. Odluka o izmjenama odluke o finansiranju političkih partija – dalje

21. Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat – dalje

22. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat – dalje

23. Odluka o razrješenju predstavnika opštine Tivat u Skupštini turističke organizacije – dalje

24. Odluka o razrješenju člana odbora direktora DOO “Vodacom” – dalje

25. Odluka o razrješenju člana Skupštine DOO “Vodacom” – dalje

26. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Komunalno” Tivat – dalje

27. Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO “Komunalno” Tivat – dalje

28. Odluka o imenovanju lica koje će obavljavati funkciju izvršnog direktora do imenovanja novog – dalje

29. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat – dalje

30. Odluka o razrješenju jednog člana odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat – dalje

31. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Centar za kulturu” Tivat – dalje

32. Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta JU “Sportska dvorana” Tivat – dalje

33. Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa – dalje

1. Odluka o izboru Predsjednice opštine Tivat – dalje

1. Usvojena odluka sa prve konstitutivne sjednice – dalje

SKUPŠTINSKI SAZIV OD 07.05.2012. GODINE

1.Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016. godinu – dalje
2.Odluka o usvajanju Izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Tivat za 2015. godinu – dalje
3.Program uređenja prostora za 2016. godinu – dalje
4.Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju životne sredine za 2015. godinu – dalje
5.Odluka o usvajanju Plana upravljanja za veliki gradski park – dalje
6.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Vodovod i kanalizacija za 2016. godinu – dalje
7.Odluka o usvajanju Plana i programa rada DOO Komunalno za 2016. Godinu – dalje
8.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU „Sportska dvorana“ za 2016. godinu – dalje
9.Odluka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za kulturu Tivat za 2016. godinu – dalje
10.Odluka o usvajanju Plana i programa rada Turističke organizacije Tivat za 2016. godinu – dalje
11.Program rada Skupštine opštine za 2016. godinu – dalje
12.Odluka o usvajanju Programa razvoja sporta opštine Tivat do 2020. godine – dalje
13.Odluka o usvajanju Programa razvoja kulture opštine Tivat za period 2015-2020 godina – dalje
14.Odluka o prodaji zemljišta UP 438-140 – dalje
15.Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnjanja u Posl.br 1055/13 – dalje
16.Odluka o davanju saglasnosti za ispravku granica – dalje

1.Odluka o izmjenama i dopunama odluke o porezu na nepokretnosti – dalje
2.Dopuna programa uređenja prostora opštine Tivat za 2015. Godinu – dalje
3.Odluka o određivanju naziva ulica u opštini Tivat – dalje
4.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise – dalje
5.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj – dalje
6.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i stambeno komunalnu djelatnost – dalje
7.Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za utvrđivanje kriterijuma, broja i strukture stanova (kvote) za raspodjelu između organa lokalne uprave, javnih službi i MUP-a( Uprave policije -Centra bezbjednosti Tivat – dalje

01. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju projketa izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Krašićima itd. – dalje

02. Odluka o zaduzivanju  opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu -Faza V. – dalje

03.Odluka o dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. – dalje

04.Odluka o donošenju akcionog plana za mlade 2015-2016. godine. – dalje

05. Odluka o prenosu ovlašćenja na realizaciju Projekta kanalizacionog i vodnog sistema Tivat. – dalje

06.Odluka o razmjeni zemljišta. – dalje

07.Odluka o pristupanju kupovini zemljišta. – dalje

08.Odluka o naseljima i granicama naselja. – dalje

SKUPŠTINSKI SAZIV OD 24.04.2008. DO 19.03.2012. GODINE

Za pet mjeseci tokom sezone, od maja do oktobra, DOO Komunalno Tivat prikupilo je 5063 tone miješanog komunalnog otpada, pokazuje izvještaj dostavljen Turističkoj organizaciji Tivat radi prezentovanja objedinjenihpodataka o sezoni.

Ovdje linkovi Nerade???

pogledaj

ZAPISNICI SA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

Zapisnik sa XXXII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXXI sjednice – dalje

Zapisnik sa XXX sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIX sjednice – dalje

Zapisnik sa XXVIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXVII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XXV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXI sjednice – dalje

Zapisnik sa XX sjednice – dalje

Zapisnik sa XIX sjednice – dalje

Zapisnik sa XVIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XII sjednice – dalje

Zapisnik sa XI sjednice – dalje

Zapisnik sa X sjednice – dalje

Zapisnik sa IX sjednice – dalje

Zapisnik sa VIII sjednice – dalje

Zapisnik sa VII sjednice – dalje

Zapisnik sa VI sjednice – dalje

Zapisnik sa V sjednice – dalje

Zapisnik sa IV sjednice – dalje

Zapisnik sa III sjednice – dalje

Zapisnik sa II sjednice – dalje

Zapisnik sa I sjednice – dalje

Zapisnik sa XXVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XXV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XXIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXII sjednice – dalje

Zapisnik sa XXI sjednice – dalje

Zapisnik sa XX sjednice – dalje

Zapisnik sa XIX sjednice – dalje

Zapisnik sa XVIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XVII sjednice – dalje

Zapisnik sa XVI sjednice – dalje

Zapisnik sa XV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIV sjednice – dalje

Zapisnik sa XIII sjednice – dalje

Zapisnik sa XII sjednice – dalje

Zapisnik sa XI sjednice – dalje

Zapisnik sa X sjednice – dalje

Zapisnik sa IX sjednice – dalje

Zapisnik sa VIII sjednice – dalje

Zapisnik sa VII sjednice – dalje

Zapisnik sa VI sjednice – dalje

Zapisnik sa V sjednice – dalje

Zapisnik sa IV sjednice – dalje

Zapisnik sa III sjednice – dalje

Zapisnik sa II sjednice – dalje

Zapisnik sa I sjednice – dalje

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri