Obavještenje – davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom

11 jan 2021

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list CG“, broj 75/18) obavještavamo vas da je nosiocu projekta „Luštica Development“ a.d. iz Tivta, Radovići bb, donijeto Rješenje, broj 07-322/20-upI-219/17 od 11.01.2021. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat. U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu urađen u skladu sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu i sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti na predmetni elaborat utvrđena je obaveza nosiocu projekta da planirani projekat za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom, realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu, a koje se odnose na:

- Mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja u toku izgradnje, funkcionisanja i u slučaju akcidenta koje su definisane u Poglavlju 8 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost i

- Program praćenja uticaja na životnu sredinu. koji je definisan u Poglavlju 9 Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu na koji je data saglasnost.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Tivat u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, a preko ovog organa.

Sekretarijat za uređenje prostora