Odlučivanje o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz

25 maj 2023

Agencija za zaštitu životne sredine obavijestila je Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Tivat da je nosilac projekta, Vlada Crne Gore – Uprava za saobraćaj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju dionice magistralnog puta Tivat-Jaz, od km 885+500 do km 901+500, KO Mrčevac, KO Đuraševići, Opština Tivat, KO Lastva 2, KO Glavati 2, KO Kovači 2, KO Gorovići 2, KO Kubasi 2, KO Prijeradi 2, KO Pobrđe 2, KO Šišići 2, KO Pelinovo 2, KO Nalježići, KO Sutvara 2, KO Dub, KO Privredna zona, KO Lješevići, KO Vranovići 2, KO Kavač, Opština Kotor i KO Prijevor 1, KO Prijevor 2, Opština Budva.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, kao i u Sekretarijatu za uređenje prostora, Opštine Tivat, u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, i u Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj, Opštine Budva. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa veb-sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me odnosno veb-sajta Opštine Tivat www.opstinativat.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 06.06.2023. godine.

Dokumentacija - PDF
Obavještenje o uvidu u dokumentaciju - PDF
post slika