Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat

17 sep 2020

Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat (Sl. list CG – Opštinski propisi, broj 43_17) – dalje


Akustične zone na teritoriji Opštine Tivat – grafički prikaz – dalje


Izvještaj o javnoj raspravi – dalje