Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj

02 mar 2008
adresa : Trg magnolija 1 , 85 320 Tivat
tel : +382 (0) 32/661-314
e-mail: urbanizam@opstinativat.com