Strateška procjena uticaja na životnu sredinu

18 okt 2010

 


Rješenja – Strateška procjena uticaja - dalje


Izmjene i dopune DUP Gradiošnica - dalje

Izmjene i dopune DUP-a Tivat – Centar za lokaciju hotela „Mimoza” - dalje

UP Turistička zona Lepetane - dalje

Izmjene i dopune Dup Golf i Donji Radovići zapad - dalje

DUP Servisna zona Luštica - dalje

UP Donja Lastva -  dalje

UP Lepetane - dalje

DUP Lepetane - dalje

DUP Krašići - dalje

DUP Stari Krašići - dalje

UP Pržno I - dalje

Strateška procjena uticaja za DUP Golf Ekonomija - dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja izmjene i dopune DSL "ARSENAL -Tivat- dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu - Ruljina - dalje

Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Donji Radovici centar - dalje

Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Golf I Donji Radovici zapad - dalje

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno II - dalje

Izvjestaj o strateskoj procjeni uticaja Urbanistickog projekta turisticki kompleks Przno I - dalje

SPU Gradiošnica - javna rasprava obaviještenje - PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno II -PDF

Programski zadatak - strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II - PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I - PDF

Programski zadatak - strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I - PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF

Programski zadatak - strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac - PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad - PDF

Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad - PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK - PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar - PDF

Odlukao o izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar –PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar PROGRAMSKI ZADATAK - PDF

Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića - PDF

Odluka o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO i GUP kao dio prostornog plana Opštine Tivat - PDF

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine - PDF