• Crnogorski

Zapošljavanje

Obrazac za prijavu na slobodno radno mjesto – dalje

CV template – dalje

 • Oglašava se popuna radnog mjesta koordinator/ka za protokol jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca I za poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – viši savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent-vatrogasac spasilac, osam izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja administrativni izvršilac/teljka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja -higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta namještenik/ca-higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda, tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja za vozni park jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta šef/ica odjeljenja za razvojne investicije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac – vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta saradnik/ca I za operativno planske poslove odbrane i bezbjednosti, zaštite i spašavanja jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pripreme, realizacije i praćenja projekata jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca II za operativne poslove i preventivne aktivnosti na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja – arhivski/a tehničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I za analizu, praćenje, izradu akata iz nadlježnosti kancelarije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I za obrazovanje, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne i poslove iz oblasti turizma – ovlašćeno službeno lice dva/ije izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac -vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za informatiku i računarstvo jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta ovlašćeno lice za zastupanje opštine Tivat pred sudskim i drugim državnim organima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca III za obavljanje administrativno – tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta inspektor/ica III za lokalne puteve i poslove saobraćaja – ovlašćeno službeno lice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za međunarodnu saradnju jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca III za poslove pisarnice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravna pitanja – PDF
 • Raspisuje se oglas za prijem jednog/e pripravnika/ce u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF
 • Raspisuje se oglas za prijem tri pripravnika u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica III za stambeno-komunalne i poslove iz oblasti turizma-ovlašćeno službeno lice na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a referent/kinja za terensku naplatu lokalnih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – inspektor/ica i za lokalne javne prihode, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica i za stambeno-komunalne i poslove turizma – ovlašćeno službeno lice, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Oglašava se popuna radnog mjesta – rukovodilac/teljka odjeljenja lokalnih javnih prihoda, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovni/a sekretar/ka, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kabineta, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF

 

 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto rukovodilac/teljka službe za opšte i zajedničke poslove jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekreterijata za imovinu jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto direktor/ica za investicije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za turizam i preduzetništvo jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energersku efikasnost jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto načelnik/ca komunalne policije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF
 • Oglašava se prijem na radno mjesto pomoćnik/ca sekretara/ke za finansije i lokalne javne prihode na period od pet godina – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovna sekretarica jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kabineta jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove – ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a savjetnik/ca i ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak , jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Namještenik/ca – higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne namještenice za vrijeme održavanja trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme
 • ispravka javnog oglasa – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne samouprave Opštine Tivat – PDF
 • Komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne poslove – ovlašćeno službeno lice, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih poslova, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat – PDF
 • Rukovodilac/teljka Službe Predsjednik jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na određeno vrijeme do povratka službenice sa trudničkog/porodiljskog odsustva – PDF
 • Direktor/ka Direkcije za investicije na period od četiri godine – PDF

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri