Property legalization

Mini guide for legalization procedures – PDF

How to legalize your facility? – dalje


Pregled predmeta – dalje


Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – dalje

Dokumentacija potrebna za legalizaciju – dalje

Šema postupka legalizacije – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje


Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte – dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

Form 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta – dalje

Form 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta – dalje

Form 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije – revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta – dalje

Form 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu – dalje

Form 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu – dalje

Form 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta – dalje

Form 7 -Zahtjev za otkup zemljišta – dalje

City Institutions