Отворено писмо предсједника општине Тиват Влади Црне Горе, Министарству капиталних инвестиција и АД „Аеродроми Црне Горе“, поводом питања концесије Аеродрома Тиват

30 okt 2021

Предсједник општине Тиват Жељко Комненовић јуче је упутио отворено писмо предсједнику Владе Црне Горе проф. др Здравку Кривокапићу, Министру капиталних инвестиција Младену Бојанићу, као и извршном директору и предсједнику Одбора директора АД „Аеродроми Црне Горе“, Горану Јандреоском и Небојши Ђоковићу, поводом питања концесије Аеродрома Тиват.

„Поштовани,

Обраћамо Вам се поводом информација о обнављању активности у вези концесије за Аеродром Тиват.

Неприхватљив је улазак у процес давања концесије прије рјешавања имовинских односа у захвату Аеродрома Тиват. Од нешто преко милион метара квадратних земљишта, које захвата Аеродром Тиват са његовим заштитним појасом, на Општину Тиват као власника у старом катастру водила површина од 41 хектар, 58 ари и 81 метар квадратни. Сувласништво Општине и приватних лица је у укупној површини од 4 хектара, 46 ари и 99 метара квадратних. У приватном посједу је укупна површина од 9 хектара, 32 ара и 59 квадратних метара. То значи да је Општина Тиват сама или у сувласништву са приватним лицима, била власник око 45 одсто укупне површине Аеродрома.

На сједници одржаној 23.маја 2019. године, Влада је донијела Закључке број 07-2035 којим је усвојила информацију о подношењу захтјева Општини Тиват за враћање права располагања над парцелама КО Мрчевац из ЛН 151, 152 и 291. Министарство поморства и саобраћаја је задужено да, у име Владе, поднесе предметни захтјев Општини Тиват. Овај захтјев Министарство није поднијело, већ се Министарство финансија обратило Управи за имовину дописом који тражи да иста код Управе за некретнине ПЈ Тиват покрене процедуру „уређења листа непокретности“, на начин да се све катастарске парцеле на којима је уписан терет „морско добро“ а воде се на Општину Тиват, упишу као државна својина са правом располагања Владе.

Управа за некретнине ПЈ Тиват, поступајући по захтјеву Управе за имовину, донијела је рјешења којим врши промјену уписа на катастарским парцелама у ЛН 151,152, 291 и 860 КО Мрчевац, које имају терет морског добра.Све парцеле пренијете су у ЛН 1312 КО Мрчевац. Такође је брисан терет забране отуђења и оптерећења свих парцела.

Извршена је и промјена културе, у складу са подацима из ДСЛ-а „Сектор 24 – Аеродром Тиват“. Основ за промјену уписа поступајући орган нашао је у одредбама из члана 13 став 1 тачка 3 и члана 29 Закона о државној имовини и у томе да се овај комплекс налази у обухвату наведене ДСЛ.

Указујемо и на чињеницу да је промјеном уписа обухваћен и постојећи пут према насељу Брда и Михољској Превлаци, који је испарцелисан у складу са ДСЛ-ом и промјеном уписа на дјеловима истог уз промјену културе пут је формално правно престао да постоји као пут. Алтернативни пут за сада не постоји, јер поступак рјешавања имовинско правних односа на земљишту које исти захвата није ни започет, није урађен ни елаборат парцелације нити прибављена процјена. Наглашавамо да је интерес Општине Тиват, да саобраћајна веза између града са једне и насеља Брдишта и Михољске Превлаке са друге стране, мора бити сачувана.

Напомињемо да је корисник експропријације за потребе изградње Аеродрома Тиват била држава ФНРЈ – управа цивилног ваздухопловства Београд, која је по рјешењима из 1961. године била обавезна исплатити накнаду за експроприсано земљиште, док је 1969. године, Секретаријат Скупштине Општине Тиват донио рјешење о експропријацији одређеног броја честица земље у власништву лица која су била непозната.

Треба указати на потребу измјене границе зоне Морског добра, а нарочито у дијелу територије на којој се налази Аеродром Тиват. У прилог томе наводимо чињеницу да је граница Морског добра у дијелу државне студије локације „Аеродром Тиват“- сектор 24 ( Сл. Лист ЦГ бр. 20/13) удаљена скоро 3 километра од мора те је неопходно приступити преиспитивању критеријума по којима је иста одређена.

Несумњива је потреба усклађивања планских докумената који су у изради са иницијативом за измјене граница зоне Морског добра. Како је Просторни план Црне Горе у фази концепта планског документа, а припремају се и Измјене „Просторног плана посебне намјене за обално подручје Црне Горе“ ( Сл. Лист ЦГ бр. 56/2018) као и Измјене важећег „Просторно –урбанистичког плана Тивта до 2020. Године“ ( Сл. Лист ЦГ – општински прописи бр. 24/2010 ), мишљења смо да је неопходно прије доношења наведених планских докумената остварити сарадњу и јасно дефинисати даљи концепт развоја.

Указујемо на то да бивша Влада Црне Горе у плановима о давању Аеродрома Тиват под концесију није планирала да уступи приходе Општини Тиват, а који јој по Закону о концесији и Закону о финансирању  локалне самоуправе припадају. У државном буџету за 2020. годину био је планиран приход у износу од 70 милиона од концесије Аеродрома Црне Горе, али није било планирано уступање дијела концесионих прихода Општини Подгорица и Општини Тиват, па сходно томе ни у буџетима ових локалних самоуправа за 2020. годину нису били планирани приходи по овом основу.

Из свега напријед наведеног, јасно је да је прије одлуке о давању Аеродрома Тиват под концесију  потребно ријешити имовинско-правне односе у захвату истог.

Било би неопходно да се одржи састанак по овом питању, на коме би Вам детаљније презентовали проблеме, као и могућа рјешења истих, а све у циљу остваривања заједничких интереса како Владе Црне Горе тако и Општине Тиват.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИK

Жељко Kомненовић“