Etička Komisija

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike imenovana je na sjednici Skupštine opštine Tivat,  22.12.2016. godine, i to u sastavu od:
1. Mr. Željka Stevović, Predsjednica
2. Slavica Vulanović, članica
3. Dušica Kovačević, članica
4. Biljana Noković, članica
5. Nataša Lutovac, članica
Mandat članova/ica Komisije traje četiri godine.

Što radi Etička komisija za lokalne službenike i namještenike?

Еtičkа kоmisiја prаti primјеnu Еtičkоg kоdеksа lokalnih službenika/ca i namještenika/ca (možete preuzeti ovdje), pоstupа pо pritužbаmа i iniciјаtivаmа, dоnоsi оdlukе о pоvrеdаmа Еtičkоg kоdеksа i drugе аktе, dаје mišljеnjа i оbјаšnjеnjа u vеzi sа primјеnоm оdrеdаbа Еtičkоg kоdеksа, infоrmišе skupštinu i јаvnоst о primјеni оdrеdаbа Еtičkоg kоdеksа i оbаvljа drugе zаdаtkе utvrđеnе Odlukom o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike (možete preuzeti ovdje).

Komisija je samostalna i nezavisna u radu, i za svoj rad odgovara Skupštini opštine Tivat.

Na koga se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca?

Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca odnosi se na zaposlene u slijedećim organima, javnim službama, ustanovama, preduzećima i organizacijama u Opštini Tivat:
 • Sekretarijat za lokalnu samoupravu
 • Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode
 • Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo
 • Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata
 • Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost
 • Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj
 • Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti
 • Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja
 • Direkcija za imovinu i zastupanje
 • Direkcija za investicije
 • Služba zaštite i spašavanja
 • Komunalna policija
 • Služba za inspekcijske poslove
 • Služba za unutrašnju reviziju
 • Služba za javne nabavke
 • Služba za informacione sisteme i zajedničke poslove
 • Kabinet Predsjednika opštine
 • Služba Glavnog administratora
 • DOO “Komunalno”
 • DOO “Vodovod i kanalizacija”
 • JU “Centar za kulturu”
 • JU “Sportska dvorana”
 • Turistička organizacija Tivat
 • Radio Tivat – Centar za informativnu djelatnost
Etički kodeks za lokalne službenike/ce i namještenike/ce NE ODNOSI se na odbornike/ce, Predsjednika skupštine opštine, Predsjednika i Potpredsjednike opštine, Glavnog administratora, i svako izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne uprave u Opštini Tivat, stručnim i drugim službama, organima javnih službi i drugih organizacija čiji je osnivač Opština Tivat. Na njih se odnosi Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki, za čije praćenje se osniva Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere.
Pritužba ili Inicijativa

Svako može komisiji da podnese pritužbu ili inicijativu.

Pritužba se podnosi zbog povrede odredbi Etičkog kodeksa od strane zaposlenog/e. Pritužbu možete podnijeti na Obrascu pritužbe (možete preuzeti ovdje ili na adresi komisije) ili putem pisma, neposredno, putem pošte, faksa ili elektronskom poštom (kontakt je naveden u dnu stranice). Izuzetno, lice koje ima poteškoća u pisanju pritužbu može saopštiti usmeno na zapisnik koji sačinjava član komisije ili ovlašćeni službenik Službe skupštine.
Inicijativa se može odnositi na pitanja u vezi sa primjenom propisa sa stanovišta etičkog postupanja ili njihovim izmjenama i dopunama.
OBRASCI:
– Obrazac pritužbe  –  download
– Obrazac evidencije o zaposlenima  –  download

– Obrazac izjave o prihvatanju i pridržavanju odredbi Etičkog kodeksa  – download


DOKUMENTI:

– Pravila obrade i zaštite podataka o ličnosti – download

– Zbirka podataka o ličnosti – Evidencija o zaposlenima (I obrazac) – download

– Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca  –  download

– Odluka o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike  –  download

– Poslovnik o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike  – download

 

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2012. GODINU – detaljnije

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2013. GODINU – detaljnije

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2014. GODINU – detaljnije

Kontakt

Adresa: 
Opština Tivat
Trg magnolija br. 1
85320   Tivat
Crna Gora
Telefon: + 382 (0)32 661 308   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00
Fax:        + 382 (0)32 671 387   – svakog radnog dana od 8:00 do 15:00

Ustanove Grada