• Crnogorski

Budžet

Budžet Opštine Tivat

Odluka o visini budžetskih sredstava za  finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu – PDF

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu – PDF

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – PDF

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – dalje 

Odluka o nacrtu budžeta za 2020. godinu – dalje

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/DECEMBAR 2019 – pdf

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01. – 30.09.2019.godine – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.07. do 31.12.2019.godine – detaljnije

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/SEPTEMBAR 2019 – PDF

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/JUN 2019 – PDF

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/MART 2019 – PDF

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01. do 30.06.2019.godine. – detaljnije

Odluka o izmjeni i dopuni budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu- dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2018.godinu – dalje

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu – PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu – PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata 2018 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu – dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2017.godine  – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada politickih subjekata 2017 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017 godinu – dalje

Odluka o završnom računu budzeta Opštine Tivat za 2016  godinu – PDF

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2015 godinu – dalje

Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2015. godine – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 23.09.2015. godine – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2014. godinu  – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2014 godinu – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2014 godine – dalje

IInformacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.09.2014. godine  – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01 – 30.09 2013 godine – dalje

Izvještaj o izvršenoj reviziji prijedloga završnog računa budžeta opštine Tivat za 2012. godinu – pdf

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji – word

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu – word

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g – PDF

Bilans budžeta (po kontima) odobreni u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Realizacija prihoda za period od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Budžet Opštine Tivat za 2011 godinu – pdf

Izvještaj o reviziji Završnog računa opštine Tivat za 2010. godinu – PDF

Izvještaj nezavisnog revizora o završnom računu budžeta Opštine – WORD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2010 godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2010 godinu – pdf

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o budžetu Opštine Tivat za 2009 godinu – pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2009. godinu – WORD 

Budžet Opštine Tivat za 2009.godinu- pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2008. godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2008.godinu-pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2007.godinu- word

Žiro Računi Budžeta Tivta

Konsolidovani računi trezora Tivta
•    510-7814-72  Crnogorska komercijalna banka
•    535-5775-20   Prva Banka
•    505-7423-64    Atlas Banka
•    550-12214-10  Societe General group- Podgoričkna banka
•    540-4661-33     Erste Banka

Na osnovu zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list 42703 i “Sl.list CG”,broj 5/08 i 74/10) i posebnih zakona , odlukama Skupštine Opštine Tivat  uvode se lokalni prihodi.

1.    Porez na nepokretnosti
Odlukom o porezu na nepokretnosti (“Sl.list CG-opštinski propisi” br. 4/12) uvodi se porez na nepokretnosti na teritoriji Opštine Tivat. Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasniknepokretnosti na da 1. Januara godine za koju se utvrđuje porez. Osnovicu za plaćanje čini tržišna vrijednost  nepokretnosti na taj dan. Stopa poreza je proporcionalna i zavisno od vrste nepokretnosti iznosi od 0.15% do 0,44% tržišne vrijednosti nepokretnost. Poreska obaveza se utvrđuje rješenjem sekretarijata za finansije.
•    Uplata poreza na nepokretnosti vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148014-14

2. Turistička taksa
Odlukom o načinu i rokovima plaćanja turističke takse (11/13) uvodi se turistička taksa.
•    Uplata turistička takse vrši se na račun Opštine Tivat 510-9143247-56

3. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
Odlukom o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica (“Sl.list RCG -opštinski propisi br. 37/03) uvodi se prirez porezu na dohodak fizičkih lica koji se plaća na porez od prihoda od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala. Stopa prireza iznosi 13% poreske obaveze.
•    Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148009-29

4. Lokalne komunalne takse
Odlukom o lokalnim komunalnim taksama opštinski propisi (“Sl. List RCG -opštinski propisi br. 03/07: “Sl. List RCG -opštinski propisi br. 02/08,13/10,12/11,10/12). Uvode se lokalne komunalne takse, utvrđuje se visina, način i rokovi plaćanja, kao i vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalne komunalne takse. Komunalne takse se uvode za:
•    510-91432447-75 držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi
•    510-91432431-26 držanje i korišćenje poslovnih prostora i plovnih naprava
•    510-91432405-07 korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe
•    510-91432405-07 korišćenje slobodnih površina za kampove, šatore i druge privremene objekte
•    510-91432405-07 držanje asfaltnih,betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena
•    510-91432468-12 korišćenje prostora za parkiranje motornih drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima za koje to odredi skupština opštine
•    510-91432517-59 korišćenje reklamnih panoa
•    510-91432473-94 korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija
•    510-91432494-31 privređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
•    510-91432538-93 korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse

5.  Lokalna administrativna taksa
Odlukom o lokalnim administrativnim taksama (“Sl. List RCG-opštinski propisi “br.4/12 “Sl. List) propisuju se lokalne takse za spise i radnje pred organima uprave Opštine Tivat.
•    510-9146777-39 Lokalne administrativne takse

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (“Sl. List RCG- opštinski propisi br. 2/104/12 i 3/13) utvrđuju se način obračuna i visina naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta .
•    510-91423932-12 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane
•    510-91423906-90 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za pravna lica

7. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Tivat
Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva (“Sl. List RCG- opštinski – propisi , br. 10/12) utvrđena je obaveza plaćanja naknade, i to:
•    510-91462296-59 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih i javnih puteva od opšteg značaja za pravna lica

8. Boravišne takse
Odlukom o boravišnoj taksi (“Sl. List RCG- opštinski propisi 20/04 od 05.07.2006. godine) uvodi se boravišna taksa na teritoriji Opštine Tivat . Visina boravišne takse iznosi 0,70 € po noćenju. Shodno Zakonu o boravišnoj taksi, 80% prihoda pripada lokalnoj turističkoj organizaciji, a 20% Nacionalnoj turističkoj organizaciji.
•    510-9143205-85 Boravišna taksa

9. Članski doprinos Turističke organizacije Opštine Tivat
Odlukom o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističke organizacije Opštine Tivat (“Sl. List RCG- opštinski propisi 2/2008 od 20.05.2009. godine) utvrđuje se obaveza plaćanja članskog doprinosa svim pravnim i fizičkim licima koja na teritoriji Opštine Tivat imaju svoje sjedište ili organizacioni dio, a koja ostvaruju prihod obavljanjem turističkih, ugostiteljskih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Visina članskog doprinosa ,zavisno od grupe djelatnosti i obima prihoda koji član ostvari u godini dana koja prethodi godini za koju se utvrđuje članski doprinos, utvrđuje se u iznosu od od 50,00 €  do 10 000,00 € . 70% članskog doprinosa pripada Turističkoj organizaciji  Opštine  Tivat , a 30% Nacionalnoj  turističkoj organizaciji.
•    510-9143207-79 Članski doprinos Turističkoj organizaciji Tivta

10. Prihodi po osnovu kamata i kazni :
•    510-91462387-77 Kazne izrečene u prekšajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda
•    510-66457-04 Naknada za nepropisno parkiranih auta
•    510-91462371-28 Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

11. Prihodi koje svojom djelatnošnu ostvare opštinski organi, organizacije i službe, privredna društva i javna preduzeća:
Odlukom o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem opština ima pravo svojine (“Sl. List RCG- opštinski propisi”, br.33/10 od 14.10.2010.12/11 od 08.04.2011.)
•    510-9146229-34 Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup za privremene objekte
•    510-9146121-67 Prihodi opštinskih organa, organizanije i službi
•    510-9146231-28 Prihodi JU “ Sportska dvorana”
•    510-9146230-31 Prihodi JU “Centar za kulturu”

12.  Ostali opstinski prihodi :
Prihodi koji su utvrđeni aktom predsjednika opštine ili nadležnog organa uprave.
•    510-9146228-37 Ostali opštinski prihodi

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri