Budžet

Budžet Opštine Tivat

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjekatima za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.01.2024. do 31.12.2024. PDF

Kvartalni izvještaj 30.09.2023. godine. PDF

Odluka o izmjenama i dopunama visine budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjekatima za period od 15.07.2023. do 31.12.2023. godine PDF

Odluka o izmjenama i dopunama visine budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata od 15.07. – 31.12.2023.godine PDF

Kvartalni izvještaj 30.06.2023. PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2023. godinu PDF

Odluka o završnom računu Opštine Tivat za 2022. godinu PDF

Kvartalni izvještaji za period od 01.01. do 31.03.2023. godine. PDF

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za decembar 2022. godine i za 2023.godinu detaljnije

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.04.-31.12.2023.godine PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija političkih subjekata u 2023.godini PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u 2023.godini PDF

Odluka o budžetu Opštine Tivat za 2023.godinu. PDF

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2021.godinu PDF

Zakljucak o neusvajanju Odluke PDF

Kvartalni izvještaji za period od 01.01. do 31.12.2022. godine  PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period 01.12.-31.12.2022 PDF

Odluka o izmjenama  i dopunama Odluke o budžetu opštine Tivat za 2022.godinu PDF

Kvartalni izvještaji za period od 01.01. do 30.09.2022.godine. PDF

Kvartalni izvještaji za period od 01.01. do 30.06.2022.godine. PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za period 01.04.-31.12.2022.godine PDF

Kvartalni izvještaj za period od 01.01. do 31.03.2022.godine PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.04.2022. do 31.12.2022. godine PDF

Odluka o budžetu za 2022.godinu PDF

Finansiranje političkih partija za 2022.godinu PDF

Zaključak o načinu sprovođenja Odluke o privremenom finansiranju od 28.02.2022.godine PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.01.2022. do 31.01.2022. godine PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za period od 01.01.2022. do 31.01.2022. godine PDF

Mjesečni izvještaji o budžetskoj potrošnji i analitičke kartice – detaljnije

Zaključak o načinu sprovođenja Odluke o privremenom finansiranju PDF

Odluka o privremenom finansiranju Opštine Tivat za period od 01.01. do 31.03.2022.godine PDF

Kvartalni izvještaji za period od 01.01. do 31.12.2021.godine. PDF

Polugodišnji izvještaj o ukupnoj ostvarenim primicima i ukupno izvršenim izdacima za 2021.godine. PDF

Kvartalni izvještaj za period od 01.01.2021. do 30.09.2021.godine PDF

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu PDF

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2021. godinu PDF

Kvartalni izvještaj za period od 01.01.2021. do 30.06.2021.godine PDF

Kvartalni izvještaj za period od 01.01.2021. do 31.03.2021.godine PDF

Odluka o finansiranju redovnog rada ženskih organizacija za 2021. godinu PDF

Odluku o budžetu za 2021. godinu PDF

Odluku o izmjenama i dopunama budžeta za 2020. godinu. PDF

Odluka o finansiranju redovnog rada političkih subjekata za 2021.godinu PDF

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu PDF

Odluka o visini budžetskih sredstva za ženske org. 2020-2 PDF

Odluka o visini budžetskih sredstva za političke partije 2020-2 PDF

KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/DECEMBAR 2020. GODINE – detaljnije

KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/SEPTEMBAR 2020. GODINE – detaljnije

KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/JUN 2020. GODINE – detaljnije

KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/MART 2020. GODINE – detaljnije

Odluka o visini budžetskih sredstava za  finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima za 2020.godinu – PDF

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinudoc

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2020.godinu – PDF

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – PDF

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Nacrt Odluke o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu – dalje 

Odluka o nacrtu budžeta za 2020. godinu – dalje

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/DECEMBAR 2019 – pdf

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01. – 30.09.2019.godine – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za period od 01.07. do 31.12.2019.godine – detaljnije

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/SEPTEMBAR 2019 – PDF

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/JUN 2019 – PDF

– KVARTALNI IZVJEŠTAJ – JANUAR/MART 2019 – PDF

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01. do 30.06.2019.godine. – detaljnije

Odluka o izmjeni i dopuni budžeta Opštine Tivat za 2019.godinu- dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2018.godinu – dalje

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu – PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu – PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata 2018 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2018. godinu – dalje

Odluka o završnom računu budžeta Opštine Tivat za 2017.godine  – dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada politickih subjekata 2017 – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2017 godinu – dalje

Odluka o završnom računu budzeta Opštine Tivat za 2016  godinu – PDF

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu Opštine Tivat za 2016 godinu – detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2016 godinu – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2015. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2015 godinu – dalje

Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2015. godine – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 23.09.2015. godine – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2014. godinu  – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2014 godinu – dalje

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.06.2014 godine – dalje

IInformacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01. – 30.09.2014. godine  – dalje

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Tivat za 2013. godinu – dalje

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01 – 30.09 2013 godine – dalje

Izvještaj o izvršenoj reviziji prijedloga završnog računa budžeta opštine Tivat za 2012. godinu – pdf

Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji – word

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2012 godinu – word

Odluka o završnom računu budžeta opštine za 2011.g – PDF

Bilans budžeta (po kontima) odobreni u periodu od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Realizacija prihoda za period od 01.01.2011 do 30.09.2011 – PDF

Budžet Opštine Tivat za 2011 godinu – pdf

Izvještaj o reviziji Završnog računa opštine Tivat za 2010. godinu – PDF

Izvještaj nezavisnog revizora o završnom računu budžeta Opštine – WORD

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2010 godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2010 godinu – pdf

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o budžetu Opštine Tivat za 2009 godinu – pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2009. godinu – WORD 

Budžet Opštine Tivat za 2009.godinu- pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2008. godinu – WORD

Budžet Opštine Tivat za 2008.godinu-pdf

Završni račun budžeta Opštine Tivat za 2007.godinu- word

Žiro Računi Budžeta Tivta

Konsolidovani računi trezora Tivta
•    510-7814-72  Crnogorska komercijalna banka

  • 510-1365-19 CKB

•    535-5775-20   Prva Banka
•    505-7423-64    Atlas Banka
•    550-12214-10  Societe General group- Podgoričkna banka
•    540-4661-33     Erste Banka

Na osnovu zakona o finansiranju lokalne samouprave (“Sl.list 42703 i “Sl.list CG”,broj 5/08 i 74/10) i posebnih zakona , odlukama Skupštine Opštine Tivat  uvode se lokalni prihodi.

1.    Porez na nepokretnosti
Odlukom o porezu na nepokretnosti (“Sl.list CG-opštinski propisi” br. 4/12) uvodi se porez na nepokretnosti na teritoriji Opštine Tivat. Obveznik poreza na nepokretnosti je vlasniknepokretnosti na da 1. Januara godine za koju se utvrđuje porez. Osnovicu za plaćanje čini tržišna vrijednost  nepokretnosti na taj dan. Stopa poreza je proporcionalna i zavisno od vrste nepokretnosti iznosi od 0.15% do 0,44% tržišne vrijednosti nepokretnost. Poreska obaveza se utvrđuje rješenjem sekretarijata za finansije.
•    Uplata poreza na nepokretnosti vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148014-14

2. Turistička taksa
Odlukom o načinu i rokovima plaćanja turističke takse (11/13) uvodi se turistička taksa.
•    Uplata turistička takse vrši se na račun Opštine Tivat 510-9143247-56

3. Prirez porezu na dohodak fizičkih lica
Odlukom o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica (“Sl.list RCG -opštinski propisi br. 37/03) uvodi se prirez porezu na dohodak fizičkih lica koji se plaća na porez od prihoda od ličnih primanja, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na prihode od imovine i imovinskih prava i porez na prihode od kapitala. Stopa prireza iznosi 13% poreske obaveze.
•    Uplata prireza porezu na dohodak fizičkih lica vrši se na račun Opštine Tivat 510-9148009-29

4. Lokalne komunalne takse
Odlukom o lokalnim komunalnim taksama opštinski propisi (“Sl. List RCG -opštinski propisi br. 03/07: “Sl. List RCG -opštinski propisi br. 02/08,13/10,12/11,10/12). Uvode se lokalne komunalne takse, utvrđuje se visina, način i rokovi plaćanja, kao i vršenje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole naplate lokalne komunalne takse. Komunalne takse se uvode za:
•    510-91432447-75 držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi
•    510-91432431-26 držanje i korišćenje poslovnih prostora i plovnih naprava
•    510-91432405-07 korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe
•    510-91432405-07 korišćenje slobodnih površina za kampove, šatore i druge privremene objekte
•    510-91432405-07 držanje asfaltnih,betonskih baza i baza za drobljenje i preradu kamena
•    510-91432468-12 korišćenje prostora za parkiranje motornih drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima za koje to odredi skupština opštine
•    510-91432517-59 korišćenje reklamnih panoa
•    510-91432473-94 korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija
•    510-91432494-31 privređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima
•    510-91432538-93 korišćenje slobodnih površina za karting staze, zabavne parkove i cirkuse

5.  Lokalna administrativna taksa
Odlukom o lokalnim administrativnim taksama (“Sl. List RCG-opštinski propisi “br.4/12 “Sl. List) propisuju se lokalne takse za spise i radnje pred organima uprave Opštine Tivat.
•    510-9146777-39 Lokalne administrativne takse

6. Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
Odlukom o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (“Sl. List RCG- opštinski propisi br. 2/104/12 i 3/13) utvrđuju se način obračuna i visina naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta .
•    510-91423932-12 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za građane
•    510-91423906-90 Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta za pravna lica

7. Naknada za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Tivat
Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva (“Sl. List RCG- opštinski – propisi , br. 10/12) utvrđena je obaveza plaćanja naknade, i to:
•    510-91462296-59 Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih i javnih puteva od opšteg značaja za pravna lica

8. Boravišne takse
Odlukom o boravišnoj taksi (“Sl. List RCG- opštinski propisi 20/04 od 05.07.2006. godine) uvodi se boravišna taksa na teritoriji Opštine Tivat . Visina boravišne takse iznosi 0,70 € po noćenju. Shodno Zakonu o boravišnoj taksi, 80% prihoda pripada lokalnoj turističkoj organizaciji, a 20% Nacionalnoj turističkoj organizaciji.
•    510-9143205-85 Boravišna taksa

9. Članski doprinos Turističke organizacije Opštine Tivat
Odlukom o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističke organizacije Opštine Tivat (“Sl. List RCG- opštinski propisi 2/2008 od 20.05.2009. godine) utvrđuje se obaveza plaćanja članskog doprinosa svim pravnim i fizičkim licima koja na teritoriji Opštine Tivat imaju svoje sjedište ili organizacioni dio, a koja ostvaruju prihod obavljanjem turističkih, ugostiteljskih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Visina članskog doprinosa ,zavisno od grupe djelatnosti i obima prihoda koji član ostvari u godini dana koja prethodi godini za koju se utvrđuje članski doprinos, utvrđuje se u iznosu od od 50,00 €  do 10 000,00 € . 70% članskog doprinosa pripada Turističkoj organizaciji  Opštine  Tivat , a 30% Nacionalnoj  turističkoj organizaciji.
•    510-9143207-79 Članski doprinos Turističkoj organizaciji Tivta

10. Prihodi po osnovu kamata i kazni :
•    510-91462387-77 Kazne izrečene u prekšajnom i drugom postupku zbog neplaćanja lokalnih prihoda
•    510-66457-04 Naknada za nepropisno parkiranih auta
•    510-91462371-28 Prihodi po osnovu kamata za neblagovremeno plaćene lokalne prihode

11. Prihodi koje svojom djelatnošnu ostvare opštinski organi, organizacije i službe, privredna društva i javna preduzeća:
Odlukom o najnižem iznosu zakupnine poslovnog prostora i zemljišta na kojem opština ima pravo svojine (“Sl. List RCG- opštinski propisi”, br.33/10 od 14.10.2010.12/11 od 08.04.2011.)
•    510-9146229-34 Prihodi od izdavanja zemljišta u zakup za privremene objekte
•    510-9146121-67 Prihodi opštinskih organa, organizanije i službi
•    510-9146231-28 Prihodi JU “ Sportska dvorana”
•    510-9146230-31 Prihodi JU “Centar za kulturu”

12.  Ostali opstinski prihodi :
Prihodi koji su utvrđeni aktom predsjednika opštine ili nadležnog organa uprave.
•    510-9146228-37 Ostali opštinski prihodi

Ustanove Grada