Sekretarijat za privredu

Svi poslovi od značaja za Opštinu iz oblasti turizma, ugostiteljstva, preduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede, zanatstva, trgovine, komunalnih poslova, saobraćaja, objedinjeni su u ovom organu. Izdavanje, odnosno ukidanje licence za javni prevoz putnika u lokalnom drumskom saobraćaju, izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga, izdavanje vodnih akata – dio su nadležnosti Sekretarijata za privredu.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za privredu vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: turizma; ugostiteljstva; preduzetništva; rada u dijelu radnog vremena; zaštite potrošača; poljoprivrede; zanatstva; trgovine; regionalnog razvoja; kontrole državne pomoći; voda u dijelu izdavanja vodnih akata; u komunalnoj oblasti; stambenoj oblasti; oblasti komunalnog otpada i komunalnih otpadnih voda; saobraćaja i puteva; teritorijalne organizacije opštine, i u drugim oblastima vezanim za rad organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
 • izdavanje/ukidanje licenci i izvoda licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju (auto-taksi prevoz, linijski gradski i prigradski prevoz), izdavanje taksi legitimacije, izdavanje odobrenja za prevoz za sopstvene potrebe, ovjera cjenovnika auto-taksi prevoza, vođenje registra svih prevoznika;
 • pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojom vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
 • izradu i sprovođenje programa rada organa, stimulisanja preduzetničke inicijative, razvoja poljoprivrede, plana zaštite potrošača, finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u oblastima za koje je obrazovan i drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i druge programske i planske akte u okviru nadležnosti organa; izradu i/ili sprovođenje programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešće u izradi i/ili sprovođenju plana održivog razvoja, programa privremenih objekata, plana zaštite od štetnog dejstva voda i havarijskih zagađenja voda od lokalnog značaja, erozija, bujica i sl., lokalnog plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentnih i vanrednih situacija, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plana integriteta, kadrovskog plana i sl.; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 • vođenje upravnih postupaka i preduzimanje upravnih radnji za slobodan pristup informacijama, i u oblastima za koje je organ obrazovan (obavljanje ugostiteljske djelatnosti i kategorisanje objekata iz lokalne nadležnosti; određivanje posebnog standarda ugostiteljskog objekta; utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova u poslovnim prostorima iz lokalne nadležnosti; izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u posebnim objektima, usluga rent-a-cara i limo servisa i sl; korišćenje akustičkih uređaja i električnih uređaja za pojačavanje zvuka i dr; korišćenje biznis zona u opštini; ostvarivanje prava u oblasti poljoprivrede i preduzetništva; izdavanje vodnih akata i drugi postupci vezani za vodna akta; vođenje evidencije opštinskih i nekategorisanih puteva, vođenje evidencije o izdatim saobraćajno tehničkim uslovima; saglasnost na priključak prilaznog puta na opštinski put; saglasnost za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu; dozvole za prekope ili druge radove na opštinskom i nekategorisanom putu; odobrenje za potpunu i / ili djelimičnu zabranu saobraćaja i izmjene režima saobraćaja za vrijeme izvodjenja radova; odobrenje za kretanje vozila u zabranjenim zonama; saglasnost na projektnu dokumentaciju za izgradnju, odnosno postavljanje privremenih i posebnih parking prostora pored opštinskih puteva; odobrenje za postavljanje zaštitinih ograda pored opštinskih puteva; određivanje autobuskih stajališta za linijski, gradski i prigradski prevoz; ovjeravanje reda vožnje; određivanje taksi stajališta; donošenje odluke o određivanju mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika za vanlinijski prevoz; davanje saglasnosti za priključak komercijalnih objekata na opštinski put; izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskom putu; izdavanje znaka pristupačnosti za osobe sa invaliditetom; obrazovanje komisije koja sprovodi postupak ispita o poznavanju grada za taksiste, i sl.); izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina; davanje saglasnosti za sakupljanje i transport otpada na teritoriji opštine Tivat u skladu sa nadležnostima organa; donošenje rješenja o iznosu i načinu plaćanja troškova održavanja stambene zgrade; izdavanje uvjerenja o upisu u registar stambene zgrade, upravnika i etažnih vlasnika; donošenje rješenja o imenovanju privremenog upravnika; donošenje rješenja o dodjeli brojeva zgrada; vođenje postupaka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama opštine, kao i postupaka i upravnih radnji u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa;
 • davanje mišljenja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu opštine;
 • vođenje registra voda od lokalnog značaja i drugih registra i evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
 • upravljanje biznis zonama opštine;
 • organizovanje sajmova i sl;
 • saradnju sa menadžerom opštine u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, i praćenje njihove realizacije;
 • utvrđivanje saobraćajno tehničkih uslova za posebna parkirališta, za autobuska stajališta, za biciklističke punktove, za priključenje komercijalnih objekata na opštinski put; davanje mišljenja na lokacije za postavljanje reklamnih panoa pored opštinskih puteva; učestvovanje u pripremi projekata regulacije saobraćaja, određivanje naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete;
 • vođenje registra etažnih vlasnika, stambenih zgrada ili njihovih posebnih djelova; registra upravnika stambenih zgrada; evidencije o komunalnom otpadu; evidencije o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; evdencije lokalnih i nekategorisanih puteva; evidencije o potrošnji energije i energenata u objektima kojima raspolaže opština kao i drugih propisanih registara i evidencija u ovim oblastima u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
 • upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama: “Komunalno” Tivat d.o.o., “Vodovod i kanalizacija” Tivat d.o.o., “Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat” u dijelu poslova koje obavlja na teritoriji opštine Tivat; “Parking servis” d.o.o Tivat, “Autobuska stanica” d.o.o Tivat; Turistička organizacija Opštine Tivat, “Brend New Tivat” d.o.o. i RJ “Azil” za opštine Kotor i Tivat; davanje pravnih mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i na planove / programe rada i izvještaje o radu javnih službi u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; davanje mišljenja na druge materijale javnih službi; pripremu saglasnosti na cjenovnike usluga javnih službi za potrebe skupštine; odlučivanje po pravnim ljekovima na njihova prvostepena akta i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
 • učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač opština nad kojom vrši upravni nadzor;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, na web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

 • Zakon o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17);
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 i 030/17);

Stambena oblast:

 • Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/16 i 084/18);
 • Zakon o svojinsko pravnim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/09);
 • Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17 i 025/19);
 • Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17);

Teritorijalna organizacija:

 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18 i 003/20);
 • Uredba o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije (“Službeni list Crne Gore”, br. 006/12 i 065/16);

Komunalne djelatnosti:

 • Zakon o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br. 055/16, 074/16, 002/18 i 066/19);
 • Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 i 039/16);
 • Zakon o vodama (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 027/07, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17 , 080/17 i 084/18);
 • Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/17);
 • Odluka o komunalnom redu (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 003/21 od 05.02.2021);
 • Odluka o javnom vodosnabdijevanju (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/14, 034/14 i 028/16);
 • Odluka o pijacama (“Službeni list RCG – opštinski propisi”, br. 028/99, Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/11);
 • Odluka o pogrebnoj djelatnosti, uređivanju i održavanju groblja; (“Službeni list RCG – opštinski propisi”, br. 020/97);
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda sa područja Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/10, 034/14 i 028/16);
 • Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/18);

Saobraćaj:

 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/17 i 067/19);
 • Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19);
 • Zakon o putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 082/20);
 • Odluka o auto taxi prevozu (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/18);
 • Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/19);
 • Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/16 i 044/18);
 • Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na području Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/12, 015/15 i 028/16);
 • Odluka o javnim parkiralištima na području Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/14, 015/15, 028/16, 025/19 i 025/20);

Vodoprivreda i poljoprivreda

 • ZAKON O VODAMA (“Službeni list Republike Crne Gore”,br.027/07od17.05.2007,Službeni list Crne Gore”,br. 073/10od10.12.2010,032/11od01.07.2011,047/11od23.09.2011,048/15od21.08.2015,052/16od 09.08.2016,055/16od17.08.2016,002/17od10.01.2017,080/17od01.12.2017,084/18od26.12.2018)
 • ZAKON U UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
  (“Službeni list Crne Gore”,br.002/17od10.01.2017)
 • ZAKON O FINANSIRANJU UPRAVLJANJA VODAMA
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/08 od 29.10.2008, 074/10 od 17.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 082/20 od 06.08.2020)
 • ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 056/09 od 14.08.2009, 018/11 od 01.04.2011, 040/11 od 08.08.2011, 034/14 od 08.08.2014, 001/15 od 05.01.2015, 030/17 od 09.05.2017, 051/17 od 03.08.2017)
 • ZAKON O MASLINARSTVU I MASLINOVOM ULJU
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 045/14 od 24.10.2014, 039/16 od 29.06.2016)
 • ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
  (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 015/92 od 10.04.1992, 059/92 od 22.12.1992, 059/92 od 22.12.1992, 027/94 od 29.07.1994, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011)
 • ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 049/08 od 15.08.2008, 040/11 od 08.08.2011, 038/19 od 05.07.2019)
 • ZAKON O DIVLJAČI I LOVSTVU
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 052/08 od 27.08.2008, 040/11 od 08.08.2011, 048/15 od 21.08.2015)
 • ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU I MARIKULTURI
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 056/09 od 14.08.2009, 040/11 od 08.08.2011, 047/15 od 18.08.2015)
 • ZAKON O RUDARSTVU
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 065/08 od 29.10.2008, 074/10 od 17.12.2010, 040/11 od 08.08.2011)
 • ZAKON O ŠUMAMA
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/10 od 17.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 047/15 od 18.08.2015)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI BILJA
  (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 028/06 od 03.05.2006, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 028/11 od 10.06.2011, 048/15 od 21.08.2015)
 • PRAVILNIK O KVALITETU I SANITARNO-TEHNIČKIM USLOVIMA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U RECIPIJENT I JAVNU KANALIZACIJU, NAČINU I POSTUPKU ISPITIVANJA KVALITETA OTPADNIH VODA, MINIMALNOM BROJU ISPITIVANJA I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O UTVRĐENOM KVALITETU OTPADNIH VODA („Službeni list Crne Gore“, br. 45/08 od 31. jula 2008., 9/10 od 19. februara 2010., 26/12, od 24. maja 2012., 52/12, od 12. oktobra 2012. i 59/13, od 26. decembra 2013.)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU I ODRŽAVANJU ZONA I POJASEVA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA I OGRANIČENJIMA U TIM ZONAMA („Službeni list Crne Gore“, br. 66/09 od 2. oktobra 2009.)
 • ODLUKA O PODSTICAJIMA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE
  (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 020/17 od 05.05.2017, 023/18 od 06.07.2018, 009/20 od 04.03.2020, 003/21 od 05.02.2021)
 • ODLUKA O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU
  (“Službeni list CrneGore – opštinski propisi”,br.008/14od24.03.2014,034/14od08.12.2014, 028/16od15.06.2016)
 • ODLUKA O ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA SA PODRUČJA OPŠTINE TIVAT
  (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”,br.013/10od08.04.2010,034/14od08.12.2014, 028/16od15.06.2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE VODNIH AKATA, NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVEZNO OGLAŠAVANJE U POSTUPKU UTVRĐIVANJA VODNIH USLOVA I SADRŽAJU VODNIH AKATA
  (“Službeni list Crne Gore”, br. 007/08 od 01.02.2008, 014/16 od 26.02.2016)

Turizam i preduzetništvo

 • ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI (“Službeni list Republike Crne Gore”,br.011/04 od 20.02.2004,013/04 od 26.02.2004, Službeni list Crne Gore”,br.073/10 od 10.12.2010,048/15 od 21.08.2015)
 • ZAKON O TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 011/04 od 20.02.2004, 046/07 od 31.07.2007, Službeni list Crne Gore”, br. 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011, 045/14 od 24.10.2014, 042/17 od 30.06.2017, 027/19 od 17.05.2019)
 • ZAKON O TURIZMU I UGOSTITELJSTVU (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/18 od 10.01.2018, 004/18 od 26.01.2018, 013/18 od 28.02.2018, 025/19 od 30.04.2019, 067/19 od 11.12.2019, 076/20 od 28.07.2020)
 • ZAKON O ZANATSTVU (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/09 od 10.08.2009, 064/09 od 22.09.2009, 040/11 od 08.08.2011)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA, MINIMALNO-TEHNIČKIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA (“Službeni list Crne Gore”, br. 036/18 od 31.05.2018)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/09 od 05.06.2009, 025/15 od 17.07.2015, 028/16 od 15.06.2016, 032/18 od 18.09.2018, 010/19 od 15.03.2019)
 • ODLUKA O VISINI, NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA ČLANSKOG DOPRINOSA TURISTIČKOJ ORGANIZACIJI OPŠTINE TIVAT (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 018/20 od 05.06.2020)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 035/15 od 15.10.2015, 019/19 od 13.05.2019)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/18 od 15.06.2018)

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sekretarijata za privredu PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sekretarijata za privredu PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji sekretarijata za privredu PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za privredu PDF

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj:

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta/ulice u cilju dovođenja tehničke infrastrukture WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima WORD

Zahtjev za izdavanje saobraćajne saglasnosti za priključenje na opštinski put, odnosno saobraćajnu saglasnost na izrađenju tehničku dokumentaciju WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelimično zatvaranje saobraćaja na dijelu lokalnog puta / ulice u naselju, odnosno privremenu izmjenu režima saobraćaja u slučaju rekonstrukcije puta ili izvođenja radova WORD

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja u cilju održavanja sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu WORD

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine WORD

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima najveće dozvoljene mase više od 5 t a najviše do 12 t WORD

Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova WORD

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom WORD

Zahtjev za produženje važenja znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom WORD

Zahtjev – izmjena  kućnog broja WORD

Zahtjev – određivanje  kućnog broja WORD

Zahtjev – uvjerenje o kućnom broju WORD

Vodoprivreda i poljoprivreda:

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji WORD

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole WORD

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti za marikulturu WORD

Zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti WORD

Zahtjev za izdavanje vodnih uslova za marikulturu WORD

Zahtjev za izdavanje vodnih uslova WORD

Turizam, ugostiteljstvo i preduzetništvo:

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila – pravno lice WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti – preduzetnik WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta 2018 – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za privremene objekte – pravna lica WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za vrijeme manifestacija WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnostiu u pokretnom objektu – pravna lica WORD

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti WORD

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja catering usluga (za pravna lica) WORD

Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti 2018 WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018 – za preduzetnika WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018- za pravno lice WORD

Prijava za upis kampa u CTR_fizičko lice WORD

Prijava za upis kampa u CTR_pravno lice WORD

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi)_pravno lice WORD

Prijava za upis u Centralni turistički registar (sobe, apartmani, kuće,stanovi)_fizičko lice WORD

Zahtjev za izdavanje nove licence za doo WORD

Zahtjev za izdavanje nove licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava – vozila WORD

Zahtjev za izvod licence za doo WORD

Zahtjev za izvod licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_fizička lica WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju_pravna lica WORD

Zahtjev za ovjeru cjenovnika WORD

Zahtjev za produženje licence za doo WORD

Zahtjev za produženje licence za preduzetnika WORD

Zahtjev za taxi legitimaciju za doo WORD

Zahtjev za taxi legitimaciju za preduzetnika WORD

 • Sekretar Vedran Božinović, dipl. Ekonomista.


  Ustanove Grada