Planska dokumentacija

Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u Registru planskih dokumenata, koji vodi Ministarstvo. Uvid u Registar možete ostvariti na linku – www.planovidozvole.mrt.gov.me

 • Spisak važece planske dokumentacije – dalje
 • Grafički prikaz planske dokumetacije – dalje

Tekstualni dio PUP-a – PDF

GENERALNO RJEŠENJE – GRAFIKA

 • Teritorialna podjela opstine Tivat – PDF
 • Konstante prostornog razvoja – PDF
 • Koncept mreže naselja – PDF
 • Plan šire namjene – PDF
 • Planopšte namjene – PDF
 • Prostorni koncept razvoja objekata javnih funkcija – PDF
 • Mreže infrastrukturnih sistema – PDF
 • Plan seizmičke mikro reonizacije – PDF
 • Plan detaljne namjene – PDF
 • Saobraćaj – PDF
 • Plan vodosnabdijevanja – PDF
 • Plan odvodnjavanja – PDF
 • Plan energetike – PDF
 • Plan telekomunikacionih mreža – PDF
 • Plan uređenja zelenih površina – PDF
 • Zaštita životne sredine – PDF
 • Režimi zaštite kulturne i prirodne baštine – PDF
 • Režimi uređenja prostora – PDF
 • Mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i značaja za odbranu zemlje – PDF
 • Teritorijalna planska podjela prostora – PDF
 • Plan šire namjene u postplanskom periodu – PDF

DETALJNA RAZRADA  – GRAFIKA

 • Plan detaljne namjene površina – legenda – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – podjela – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – teritorijalna planska podjela – PDF
 • List 1-Plan namjene površina – PDF
 • List 2-Plan namjene površina – PDF
 • List 3-Plan namjene površina – PDF
 • List 4-Plan namjene površina – PDF
 • List 5-Plan namjene površina – PDF
 • List 6-Plan namjene površina – PDF
 • List 7-Plan namjene površina – PDF
 • List 8-Plan namjene površina – PDF
 • List 9-Plan namjene površina – PDF
 • List 10-Plan namjene površina – PDF
 • List 11-Plan namjene površina – PDF
 • List 12-Plan namjene površina – PDF
 • List 13-Plan namjene površina – PDF
 • List 14-Plan namjene površina – PDF
 • List 15-Plan namjene površina – PDF

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana Tivat do 2020 godine – PDF

Izvještaj o javnoj raspravi –  PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za prostorni plan Opštine Tivat i generalni urbanistički plan kao dio prostornog plana – PDF

Programski zadatak za izradu prostornog urbanističkog plana opštine Tivat I – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi prostornog plana Opštine Tivat i generalnog urbanističkog plana Opštine Tivat kao dijela prostornog plana Opštine br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF

Odluka o donošenju – dalje

DUP Gradiosnica – naslovna – PDF

DUP Gradiosnica – usvojen plan 2011 oktobar – PDF

Graficki prilozi plana:

 • PODLOGA – PDF
 • IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • POSTOJECE STANJE-NAMJENA – PDF
 • PLAN NAMJENE POVRSINA – PDF
 • PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE – PDF
 • PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • PLAN ZELENIH POVRSINA – PDF
 • PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE – PDF
 • PLAN ELEKTRO INFRASTRUKTURE – PDF
 • PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE – PDF
 • SINHRON PLAN – PDF

SEPARAT za DUP Gradiošnicu – dalje

Izvjestaj sa javne rasprave – stavovi obradjivaca – PDF

Prilozi plana – downlaod

Strateska procjena uticaja – downlaod

Izmjena programskog zadatka za izradu DUP-a Gradiošnica – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog Urbanističkog plana Gradiošnica – PDF

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Odluka o prestanku važenja odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tivta za područje Gradiošnice – PDF

Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Skica – PDF

Odluka o usvajanju Plana – dalje

Tekst Plana – dalje

Grafički dio Plana 

 • 01 – Ktp podloga sa koordinatama – dalje
 • 02 – Izvod iz pup-a – dalje
 • 03 – Postojece stanje  – dalje
 • 04 – Plan namjene – dalje
 • 05 – Reg niv plan sa parcelacijom – dalje
 • 06 – Plan saobracaja – dalje
 • 07 – Plan zelenila – dalje
 • 08 – Hidrotehnika – dalje
 • 09 – Elektroinstalacije – dalje
 • 10 – Telekomunikacije – dalje
 • 11 – Sinhron plan – dalje
 • 12 – Sintezna karta – dalje

Sepatar sa UTU – dalje

Prilozi – primjedbe na nacrt – dalje

Skraćena verzija Plana – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Obrazac za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – KTP PODLOGA SA KOORDINATAMA – dalje
 • 02 – IZVOD IZ PUP-a – dalje
 • 03 – POSTOJECE STANJE  – dalje
 • 04 – PLAN NAMJENE – dalje
 • 05 – REG NIV PLAN SA PARCELACIJOM – dalje
 • 06 – PLAN SAOBRACAJA – dalje
 • 07 – PLAN ZELENILA – dalje
 • 08 – HIDROTEHNIKA – dalje
 • 09 – ELEKTROINSTALACIJE – dalje
 • 10 – TELEKOMUNIKACIJE – dalje
 • 11 – SINHRON PLAN – dalje
 • 12 – SINTEZNA KARTA – dalje

Podloge i uslovi od ustanova – dalje

Mišljenja na Nacrt plana – dalje

Obavještenje o javnoj raspravi – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta – dalje

Prethodna analiza plana – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak – dalje

Odluka DUP  Radovići  –  downlaod

Odgovor na primjedbe i sugestije sa javne rasprave  –  PDF

DUP Radovići – usvojen plan(dokumentacija)  –  downlaod

Grafički prikaz:

 • 01 Topografsko-katastarski plan sa granicom plana – PDF
 • 02a Izvod iz PUP-a-02a – PDF
 • 02b Izvod iz DUP-a-02b – PDF
 • 03 Izvod iz PUPa-podrucja koje plan obuhvata i kontaktnog podrucja – PDF
 • 04 Inzenjersko-geoloske i seizmicke karakteristike terena – PDF
 • 05 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina – PDF
 • 06 Plan namjene povrsina – PDF
 • 07 Plan mjera uslova i rezima zastite – PDF
 • 08 Plan saobracajne infrstrukture – PDF
 • 09  Plan parcelacije nivelacije i regulacije – PDF
 • 09a  Plan parcelacije nivelacije i regulacije i tacke – PDF
 • 10 Plan zelenih i slobodnih povrsina – PDF
 • 11 Plan hidrotehnicke infrstrukture – PDF
 • 12 Plan elektroenergetske infrstrukture – PDF
 • 13 Plan telekomunikacione infrstrukture – PDF
 • 14 Sintezni plan infrastrukture – PDF

Izmjene programskog zadatka za izradu izmjene i dopuna DUP-a Radovići – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog Urbanističkog plana Radovići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića – PDF

Skica – PDF

Nacrt izmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Radovici – PDF

Odluka o donošenju – dalje

Tekstualni dio  – PDF

Grafika:

 • 01 Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana – PDF
 • 02a Izvod iz PUP-a namjena – PDF
 • 02b Izvod iz PUP-a podrucja obuhvata plana – PDF
 • 02c Izvod iz PUP-a ing geoloska i seizmicka karta terena – PDF
 • 03 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina – PDF
 • 04 Plan namjene povrsina – PDF
 • 05 Plan saobracaja – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan zelenih i slobodnih povrsina – PDF
 • 08 Plan hidrotehnicke infrastrukture – PDF
 • 09 Plan elektroenergetike – PDF
 • 10 Plan telekomunikacije – PDF
 • 11 Karta zahtjeva – PDF

Ovjerena Odluka o izradi DUP-a Gosici – PDF

SPU GOSICI – PDF

Odgovori na primjedbe sa javne rasprave održane 17. oktobra – PDF

Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom-GOSICI – PDF

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Gošići“  – PDF

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana„GOŠIĆI“ – PDF

Obavještenje – PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići- PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Gošići- PDF

Programski zadatak- DUP Gošići- PDF

Odgovor na zahtjeve anketnih listova DUP-a Gošići –PDF

Detaljni urbanistički plan Gošići tekst nacrta – PDF

Grafika nacrta:

 • Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana – PDF
 • Izvod iz PUP-a namjena – PDF
 • Izvod iz PUP-a područja obuhvata plana – PDF
 • Izvod iz PUP-a inžinjersko-geoloska i seizmička karta terena – PDF
 • Stanje fizičkih struktura i namjene povrsina – PDF
 • Plan namjene povrsina – PDF
 • Plan saobraćaja – PDF
 • Plan parcelacije regulacije i nivelacije  – PDF
 • Plan zelenih i slobodnih površina – PDF
 • Plan hidrotehničke infrastrukture – PDF
 • Plan elektroenergetike – PDF
 • Plan telekomunikacije – PDF

Anketni list – WORD

Ispravka odluke o izradi DUP-a Gošići – PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići – PDF

Programski zadatak – DUP Gošići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići – PDF

Odluka o donošenju –  dalje

Tekstdalje

GRAFIKA :

POSTOJEĆE STANJE:

 • 1.Topografsko-katastarska podloga sa prikazom granice plana – dalje
 • 2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podjela prostora – dalje
 • 3.Izvod iz PUP-a-plan detaljne namjene povrsina – dalje
 • 4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema – dalje
 • 5.Analiza postojeceg stanja-namjena povrsina – dalje
 • 6.Analiza postojeceg stanja-fizicke strukture – dalje
 • 7.Analiza postojeceg stanja-valorizacija – dalje
 • 8.Analiza postojeceg stanja-vlasnistvo – dalje
 • 9.Analiza postojeceg stanja-hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 10.Analiza postojeceg stanja-elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11.Analiza postojeceg stanja-telekomunikaciona infrastruktura – dalje
 • 12.Analiza postojeceg stanja-stecene urbanisticke obaveze – dalje
 • 12a.Analiza postojeceg stanja-anketni zahtjevi – dalje

PLANIRANO STANJE:

 • 13.Plan namjene povrsina – dalje
 • 14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije – dalje
 • 14.a.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije – dalje
 • 15.Plan parcelacije, regulacije i UTU – dalje
 • 16.Smjernice za sprovodjenje plana – dalje
 • 17.Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 18.Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 19.Plan telekomunikacione infrastrukture – dalje
 • 20.Plan zelenih i ostalih povrsina – dalje

Saglasnost Ministarstva na Predlog DUP Donja Lastva – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva – dalje

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva  – dalje

Mišljenje Ministarstva na Nacrt DUP Donja Lastva – dalje

TEKST NACRTA:

 • Tekst Nacrt Plana  –  PDF
 • Naslovna Strana – PDF
 • Sadrzaj  –  PDF
 • Tabela – PDF

GRAFIKA NACRTA:

 • 1.AGP  –  PDF
 • 2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podijela prostora  –  PDF
 • 3.Izvod iz PUP-a-namjena  –  PDF
 • 4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema  –  PDF
 • 5.NAMJENA-post.stanje  –  PDF
 • 6.FIZICKE STRUKTURE-post.stanje  –  PDF
 • 7.VALORIZACIJA  –  PDF
 • 8.VLASNISTVO  –  PDF
 • 9.HIDROTEHNICKA-post.stanje  –  PDF
 • 10.ELEKTROENERGETSKA-post.stanje  –  PDF
 • 11.TELEKOMUNIKACIONA-post.stanje  –  PDF
 • 12.STECENE URBANISTICKE OBAVEZE  –  PDF
 • 13.ANKETNI ZAHTJEVI  –  PDF
 • 13.Plan namjene povrsina  –  PDF
 • 14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije  –  PDF
 • 15.Plan parcelacije, regulacije i UTU  –  PDF
 • 16.Smjernice za sprovodjenje plana  –  PDF
 • 17.Plan hidrotehnicke infrastrukture  –  PDF
 • 18.Plan elektroenergetske infrastrukture  –  PDF
 • 19.Plan telekomunikacione infrastrukture  –  PDF
 • 20.Plan zelenih i ostalih povrsina  –  PDF

Odluka o izradi DUP-a Donja Lastva – PDF

Programski zadatak – DUP Donja Lastva – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva – PDF

Odluka o donošenju plana – dalje

DUP Mrčevac – usvojeni plan (jun 2013) – PDF

Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Mrčevac – dalje

Grafički prilozi:

 • 01 – DUP MRCEVAC – PODLOGA – PDF
 • 02 – DUP MRCEVAC – IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • 03 – DUP MRCEVAC – POSTOJECE STANJE – PDF
 • 04 – DUP MRCEVAC – PLAN NAMJENE  – PDF
 • 05 – DUP MRCEVAC – PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – PDF
 • 06 – DUP MRCEVAC – PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • 07 – DUP MRCEVAC – PLAN PARCELACIJE – PDF
 • 08 – DUP MRCEVAC – ZELENILO – PDF
 • 09 – DUP MRCEVAC – PLAN HIDROTEHNIKE – PDF
 • 10 – DUP MRCEVAC – PLAN ELEKTROENERGETIKE – PDF
 • 11 – DUP MRCEVAC – PLAN TELEKOMUNIKACIJA – PDF
 • 12 – DUP MRCEVAC – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE – PDF

Prilozi:

 • Odluka o izradi DUP MRCEVAC – PDF
 • Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac – PDF
 • Programski zadatak DUP MRCEVAC – PDF
 • DUP Mrcevac – postojeći kapaciteti – PDF
 • Zahtjevi – DUP Mrcevac – PDF
 • Spisak primjedbi sa javne rasprave na nacrt DUP-a Mrčevac sa odgovorima – 2013 – PDF
 • Tabele koordinata tačaka DUP Mrčevac – PDF
 • Ekonomsko-demografska analiza sa tržišnom projekcijom – DUP Mrcevac – PDF

Saglasnost Ministarstva – dalje

DUP Mrcevac – naslovna cd (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – naslovna strana (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – predlog plana (maj 2013)  – PDF

Grafički prilozi predlog:

 • 01 – DUP MRCEVAC – PODLOGA (PREDLOG) – PDF
 • 02 – DUP MRCEVAC – IZVOD IZ PUP-a (PREDLOG)  – PDF
 • 03 – DUP MRCEVAC – POSTOJECE STANJE (PREDLOG)  – PDF
 • 04 – DUP MRCEVAC – PLAN NAMJENE (PREDLOG)  – PDF
 • 05 – DUP MRCEVAC – PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 • 06 – DUP MRCEVAC – PLAN SAOBRACAJA (PREDLOG)  – PDF
 • 07 – DUP MRCEVAC – PLAN PARCELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 • 08 – DUP MRCEVAC – PEJZAZNO UREDJENJE (PREDLOG)  – PDF
 • 09 – DUP MRCEVAC – PLAN HIDROTEHNIKE (PREDLOG)  – PDF
 • 10 – DUP MRCEVAC – PLAN ELEKTROENERGETIKE (PREDLOG)  – PDF
 • 11 – DUP MRCEVAC – PLAN TELEKOMUNIKACIJA (PREDLOG)  – PDF
 • 12 – DUP MRCEVAC – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE (PREDLOG)  – PDF
 • Prilozi – dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Mrčevac  – dalje

Primjedbe na Nacrt DUP-a Mrčevac  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt DUP Mrčevac –  ZIP

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta – dalje

MIŠLJENJA

 • 1. EPCG – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 2. JP Vodovod i kanaliz – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 3. VodaCom Misljenje na nacrt Mrcevac – dalje
 • 4. Sekretarijat za kom stamb poslov i saobracaj Misljenje na Nacrt – Mrcevac – dalje
 • 5. Regionalni vodovod Misljenje na Nacrt Mrcevac – dalje
 • 6. Agenc za elek. komunik i poštan djelat – Misljenje na nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 7. Izjava da je procedura u skladu sa Zakonom – dalje
 • 8. Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma – Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 9. Uprava za zaštitu kult.dobara Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 10. Ministar odrzivog razvoja i turizma – Nacrt DUP Mrcevac – dalje

NACRT DUP-a MRČEVAC

Grafički prilozi nacrta:

 • 01  – GEODETSKA PODLOGA – PDF
 • 02  – IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • 03  – POSTOJECE STANJE – PDF
 • 04  – PLAN NAMJENE – PDF
 • 05  – PLAN PARC, REG I NIV – PDF
 • 06  – PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • 07  – PEJZAZNO UREDJENJE – PDF
 • 08  – PLAN HIDROTEHNIKE – PDF
 • 09  – PLAN ELEKTROENERGETIKE – PDF
 • 10  – PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – PDF
 • 11  – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE – PDF

Prilozi:

 • 7.1.1. Odluka o izradi DUP MRCEVAC – PDF
 • 7.1.2. Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac – PDF
 • 7.1.3. Programski zadatak DUP MRCEVAC – PDF
 • 7.2. Zahtjevi DUP Mrcevac – PDF
 • 7.3. DUP Mrcevac – postojeci kapaciteti – PDF
 • 7.4. Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom – DUP Mrcevac – PDF

Nacrt jul 2012 – PDF

Nacrt naslovna – PDF

Anketni listić – WORD

Odluka o izradi DUP-a Mrčevac – PDF

Programski zadatak – DUP Mrčevac – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac – PDF

Odluka o donošenju plana –  dalje

TEKST

 • Knjiga 1 – Tekst plana – dalje
 • Knjiga 2 – Odgovori na primjedbe – dalje

GRAFIKA

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PPPN MD – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – dalje
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – dalje
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – dalje
 • 06 Kontakne zone – dalje
 • 07 Postojeće korišćenje prostora – dalje
 • 08a Namjena površina – detaljna – dalje
 • 08b Namjena površina – pretežna – dalje
 • 09 Parcelacija, regulacija i nivelacija – dalje
 • 10 Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 11 Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 12a Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Postojeće stanje – dalje
 • 12b Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – dalje
 • 12c Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Postojece stanje – dalje
 • 12d Hidrotehnićka infrastruktura – Vodovod – Plan – dalje
 • 13a Telekomunikaciona infrastruktura – Postojeće stanje – dalje
 • 13b Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – dalje
 • 14 Pejzađno uređenje – Plan – dalje

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO – PONOVNI PRIJEDLOG PLANA

Grafika:

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 02 Izvod iz PPPN MD – PDF
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – PDF
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – PDF
 • 06 Kontakne zone – PDF
 • 07 Postojece korisšćenje prostora – PDF
 • 08a Namjena površina – detaljna – PDF
 • 08b Namjena površina – pretežna – PDF
 • 09 Parcelacija, regulacija i nivelacija – PDF
 • 10 Saobraćajna infrastruktura – PDF
 • 11 Elektroenergetska infrastruktura – PDF
 • 12a Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Postojeće stanje – PDF
 • 12b Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – PDF
 • 12c Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Postojeće stanje – PDF
 • 12d Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Plan – PDF
 • 13a Telekomunikaciona infrastruktura – Postojeće stanje – PDF
 • 13b Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – PDF
 • 14 Pejzažno uređenje – Plan – PDF

Tekst:

 • Knjiga 1 – Tekst plana – PDF
  Knjiga 2 – Odgovori na primjedbe – PDF

Saglasnost za DUP Seljanovo – dalje

Odgovori na primjedbe – PDF

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Grafika – dalje

MIŠLJENJA

 • Agencija za elektronske komunikacije i postans djelat – Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo – dalje
 • JP Komunalno – Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • EPCG – Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP Vodovod – Misljenje -Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP vodovod i kanal – Misljenje na izmjenjeni nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP Regionalni vodovod – Mišljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • VodaCom – Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Sekret za kom stam posl i saobrac – Misljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministar odbrane – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministar odrz razvoja i turizma Mišljenje Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministarstvo Sektor za upravljanje prostorom – Mišljenje Nacrt DUP seljanovo- dalje
 • 12 Uprava za zast kulturnih dobara – Misljenje – Nacrt plana DUP Seljanovo- dalje
 • 13 Direkcija za saobracaj – Misljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • 14 Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje

Obavještenje – dalje

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PREDLOGE SA JAVNE RASPRAVE NA NACRT DUP-a „SELJANOVO“ – dalje

Grafika – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Nacrt plana za DUP SELJANOVO

 • Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • Izvod iz PPPN MD – PDF
 •  Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 •  Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – PDF
 •  Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – PDF
 •  Kontakne zone – PDF
 •  Postojeće korišćenje prostora – PDF
 •  Plan namjene površina – PDF
 •  Plan parcelacije – PDF
 •  Plan regulacije i nivelacije – PDF
 •  Saobraćajna infrastruktura – PDF
 •  Elektroenergetska infrastruktura – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – postojeće stanje – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – postojeće stanje – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod  – Plan – PDF
 •  Telekomunikaciona infrastruktura – postojeće stanje – PDF
 •  Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – PDF
 •  Plan Pejzažnog uredjenja – PDF

Dup seljanovo tekst nacrta – PDF

Nacrt detaljno urbanistickog plana “Seljanovo” sa programom javne rasparve – PDF

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ – PDF

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ – PDF

Anketni list – dalje

Programski zadatak Seljanovo – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Seljanovo – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog Plana Seljanovo – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Grafika:

 • 01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 03 Kontaktne zone – PDF
 • 04 Postojeće korišćenje prostora  – PDF
 • 05 Plan namjene površina  – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan Saobraćajne infrastrukture – PDF
 • 08 Plan elektroenergetske infrastrukture – PDF
 • 10 Plan elektronskih komunikacija – PDF
 • 11 Plan pejzažne arhitekture – PDF

Tekst plana – PDF

Separat sa Urbanističko – tehničkim uslovima – PDF

Prijedlog DUP-a Golf Ekonomija:

Tekst plana sa odgovorima sa javne rasprave – dalje

 • 01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata 1000 – PDF
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 03 Kontaktne zone – PDF
 • 04 Postojeće korišćenje prostora – PDF
 • 05 Plan namjene površina – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan Saobraćajne infrastrukture – PDF
 • 08 Plan elektroenergetske infrastrukture – PDF
 • 09 Plan hidrotehničke infrastrukture – PDF
 • 10 Plan elektronskih komunikacija – PDF
 • 11 Plan pejzažne arhitekture – PDF

Saglasnost za DUP Golf Ekonomija – dalje

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija” – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA – dalje

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA – dalje

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE – dalje

TEKST NACRTA- dalje

GRAFIKA NACRTA:

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina- dalje
 • 03 Kontaktne zone- dalje
 • 04 Postojeće korišćenje prostora- dalje
 • 05 Plan namjene površina- dalje
 • 06 Plan parcelacije REGULACIJE I NIVELACIJE- dalje
 • 07 Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 08 Elektroenergetska infrastruktura- dalje
 • 09 Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • – 10 Telekomunikaciona infrastruktura – dalje
 • – 11a Pejzažna arhitektura – Postojeća vegetacija – dalje

MIŠLJENJA

 • Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – dalje
 • JP Komunalno – dalje
 • Elektroprivreda Crne Gore – dalje
 • Vodacom – dalje
 • JP Vodovod i kanalizacija – dalje
 • JP Regionalni Vodovod  – dalje
 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo  – dalje
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • Direkcija za saobraćaj – dalje
 • Elektroprivreda Crne Gore – dalje
 • Ministarstvo finansija – dalje
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – dalje
 • Uprava za nekretnine  – dalje
 • Ministarstvo odbrane – dalje
 • Direktorat za planiranje prostorom – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi DUP-a – dalje

Obuhvat DUP – a – dalje

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu :

Programski zadatak – dalje

Odluka o potrebi izrade – dalje

Odluka o izradi – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a Tivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata – dalje
 • 04. Spratnost objekata i oblici intervencije – dalje
 • 05. Parcelacija – dalje
 • 05.a Kordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 05.b Kordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – dalje
 • 06. Namjena površina – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 09a. Elektro postojeće stanje – dalje
 • 09b. Elektro plansko stanje – dalje
 • 10. Tk infrastruktura  – dalje
 • 11. Pejzažna arhitektura – dalje

TEKST:

 • DUP Gornji Đuraševići – tekst – dalje
 • Sadržaj – dalje 
 • Separati UP 1-50.zip – dalje
 • Separati UP 51-100.zip – dalje
 • Separati UP 101-151.zip – dalje
 • Separati UP 152-239.zip – dalje
 • Separat – tekst – dalje

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “GORNJI ĐURAŠEVIĆI” – dalje

Odluka o usvajanju DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

Saglasnost ministarstva na DUP Gornji Đuraševići – dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje

Primjedbe i Odgovori na primjedbe DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

PRIJEDLOG PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

Naslovna – dalje 

Tekst – dalje 

Grafika

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata – dalje
 • 04. Spratnost objekata i oblici intervencije – dalje
 • 05. Parcelacija – dalje
 • 06. Namjena površina – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 09a. Elektro postojeće stanje – dalje
 • 09b. Elektro plansko stanje – dalje
 • 10. Tk infrastruktura  – dalje
 • 11. Pejzažna arhitektura – dalje

NACRT PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat – PDF
 • 02. Kontaktne zone – PDF
 • 03. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 04. Postojeće stanje, spratnost objekata – PDF
 • 05. Parcelacija i regulacija – PDF
 • 05a. Koordinate prelomnih tačaka ubanističkih parcela – PDF
 • 05b. Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF
 • 06. Namjena površina – PDF
 • 07. Saobraćajni nacrt – PDF
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – PDF
 • 09. Elektro postojeće stanje – PDF
 • 09a. Elektro planirano stanje – PDF
 • 10. TK Infrastruktura – PDF
 • 11. Pejzažna arhitektura – PDF
 • Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF

TEKST:

DUP Gornji Đuraševići – Nacrt – PDF
Naslovna – dalje
Sadržaj – radni tim – PDF

Izvjestaj sa javne rasprave – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

MIŠLJENJA

 • Mišljenje ministarstva održivog razvoja i turizma – PDF
 • Ministarstvo finansija – PDF
 • Agencija za elektron. komunikacije – PDF
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direkcija za saobraćaj – PDF
 • Elektroprivreda Crne Gore – PDF
 • Ministarstvo odbrane – PDF
 • Crnogorski elektroprenosni sistem – PDF
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direktorat za državne puteve – PDF
 • Direktorat za planiranje prostora – PDF
 • Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj – PDF
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Komunalno –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • EPCG –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Vodovod i kanalizacija – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Regionalni vodovod – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 •  Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • VodaCom –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  ĐURAŠEVIĆI – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Gornji Djurasevici obuhvat – dalje

 

Odluka o donošenju plana – dalje

DUP Župa – Češljar – tekst – dalje

Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Župa – Češljar – dalje

Grafika:

 • 1- Topografsko – katastarska podloga – dalje
 • 2 – Topografsko – katastarska podloga sa granicom plana – dalje
 • 3 – Namjena – postojeće – dalje
 • 4.1 – Teritorijalna prostorna podjela – dalje
 • 4.2 – Režim uređenja prostora – dalje
 • 4.3 – Mreža infrastrukturnih sistema – dalje
 • 4.4 – Plan seizmičke mikro-rejonizacije – dalje
 • 4.5 – Seizmička mikrorejonizacija urbanističkog područja – dalje
 • 4.6 – Režim zaštite kulturne i prirodne baštine – dalje
 • 4.7 – Namjena površina – dalje
 • 5 – Namjena – plan – dalje
 • 6a – Regulacija, nivelacija – dalje
 • 6b – Parcelacija – dalje
 • 7 – Saobraćaj – dalje
 • 8 – Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • 9 – Pejzažna arhiteltura – dalje
 • 10 – Elektroenergetika – dalje
 • 11 – Hidrotehnika – dalje
 • 12 – Telekomunikacije – dalje

Koordinate – dalje

Programski zadatak i odluka – dalje

Naslovna strana Župa-Češljar – dalje

Radni tim – dalje

Licenca – dalje

Sadržaj grafickih priloga – dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama – dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele – dalje 

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “ŽUPA – ČEŠLJAR” – dalje

Odluka o usvajanju DUPa Župa Česljar – dalje

Saglasnost ministarstva na DUP Župa Česljar – dalje

Odluka o utvrđivanju prijedloga – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PRIJEDLOG PLANA DUP-a Župa Češljar

GRAFIKA:

 • 1- Topografsko – katastarska podloga – dalje
 • 2 – Topografsko – katastarska podloga sa granicom plana – dalje
 • 3 – Namjena – postojeće – dalje
 • 4 – Izvodi – dalje
 • 5 – Namjena – plan – dalje
 • 6a – Regulacija, nivelacija – dalje
 • 6b – Parcelacija – dalje
 • 7 – Saobraćaj – dalje
 • 8 – Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • 9 – Pejzažna arhiteltura – dalje
 • 10 – Elektroenergetika – dalje
 • 11 – Hidrotehnika – dalje
 • 12 – Telekomunikacije – dalje
 • Koordinate – dalje

TEKST:

 • Programski zadatak i odluka – dalje
 • Naslovnica – dalje
 • PREDLOG župa češljar 23.02. – dalje

Radni tim – dalje

Licenca – dalje

Sadržaj grafickih priloga – dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama – dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele – dalje

Zbog velikog interesovanja građana produžava se rok trajanja javne rasprave za DUP Župa Češljar do 30.10.2013. godine – detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR – dalje

Anketni list  –  dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Zupa Cesljar obuhvat – dalje

MIŠLJENJA

 • 1. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 2. Crnogorski telekom –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 3. JP Komunalno –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 4. EPCG –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 5. JP vodovod i kanalizacija – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 6. JP Regionalni vodovod – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 7. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 8. VodaCom –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 9. Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje
 • 10. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • 11. Ministarstvo odbrane – dalje
 • 12. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – dalje
 • 13. Direktorat za turistički razvoj i standarde – dalje
 • 14. Sektor za upravljanje otpadom i komunalni razvoj – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

Nacrt DUP-a Župa Češljar

Grafika nacrta:

 • 1.Topografsko-katastarska podlogaŽ.Č.-Model – dalje
 • 2.Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana Ž.Č.-Model –  dalje
 • 3.Namjena -postojeća Ž.Č.-Model –  dalje
 • 5.Namjena planirana Ž.Č-Model –  dalje
 • 6.Parcelacija Ž.Č.-Model –  dalje
 • 7.Saobraćaj Ž.Č.-Model –  dalje
 • 8.Uslovi za sprovođenje plana Ž.Č.-Model –  dalje
 • 9.Pejzažna arhitektura Ž.Č.-Model –  dalje
 • 10.Elektroenergetika Ž.Č.-Model –  dalje
 • 11.Hidrotehnika Ž.Č.-Model –  dalje
 • 12.TK Infrastruktura Ž.Č.-Model –  dalje

Tekst nacrta:

 • 06.08.DUP Župa Česljar – dalje
 • Detaljni Urbanistički Plan – Naslovna – dalje
 • Neizgrađene parcele uređeno – dalje
 • Postojeće uređeno – dalje
 • Radni tim – dalje
 • Sadržaj grafičkih priloga – dalje
 • Tabela 11 Neizgrađene parcele – dalje

Odluka o donošenju DUP Mažina – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • Izvod iz PUP-a Tivat  – dalje
 • Kontaktne zone  – dalje
 • Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • Parcelacija i regulacija  – dalje
 • Parcelacija i regulacija sa koordinatnim urbanističkih i regulacionih linija – dalje
 • Namjena površina  – dalje
 • Saobraćaj  – dalje
 • Elektro infrastruktura  – dalje
 • TK Infrastruktura  – dalje
 • Pejzažna arhitektura  – dalje

Separat za urbanističko tehničke uslove:

 • Tekst – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 1 do 100 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 101 do 200 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 201 do 300 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 301 do 451 – dalje

Odluka o donošenju DUP Mažina – dalje

Saglasnost Ministarstva na Predlog plana – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga plana – dalje

Mišljenje Ministarstva na Predlog plana – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA DUP MAŽINA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone  – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • 04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • 05. Parcelacija i regulacija  – dalje
 • 06. Namjena površina  – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Elektro  – dalje
 • 09. TK Infrastruktura  – dalje
 • 10. Pejzažna arhitektura  – dalje
 • Koordinate prelomnih tacaka gradjevinskih linija – dalje
 • Koordinate prelomnih tacaka urbanistickih parcela – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Primjedbe građana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA DUP MAŽINA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone  – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • 04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • 05. Parcelacija i regulacija  – dalje
 • 06. Namjena površina  – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Elektro  – dalje
 • 09. TK Infrastruktura  – dalje
 • 10. Pejzažna arhitektura  – dalje

Mišljenja javnih preduzeća – dalje

Mišljenja Ministarstva – dalje

Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana Mažina – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Mazina obuhvat – dalje

Odluka o donošenju plana – dalje

Odgovri na primjedbe građana – dalje

Anketa korisnika – dalje

Obuhvat plana – dalje

Programski zadatak plana – dalje

Odluka o izradi plana – dalje

Tekstualni dio plana – dalje

Grafika:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

Separat sa UTU – dalje

Odluka o usvajanju predloga plana – dalje

Saglasnost Ministarstva na predlog plana – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA

Brošura DUP Gornji Kalimanj – dalje

Tesktualni dio – dalje

Grafika:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

Odluka o utvrđivanju predloga plana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje

Primjedbe građana:

NACRT PLANA :

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta DUP G. Kalimanj – dalje

Program javne rasprave Nacrt DUP G.Kalimanj – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  KALIMANJ – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Gornji Kalimanj obuhvat – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Sepatrati sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

PREDLOG PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Odgovori na primjedbe sa ponovljene Javne rasprave – dalje

Program ponovne javne rasprave – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

NOVI NACRT PLANA – MAJ 2016:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 09a – elektro NN mreža – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje

Primjedbe na nacrt plana – dalje

Obrazac za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA – stari:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 09a – elektro NN mreža – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Mišljenja na Nacrt plana – dalje

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave Nacrt DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta DUP Stari Krašići – dalje

Obuhvat DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Licence obrađivača – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katastarska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet – dalje
 • List 05- Namjena planirano – dalje
 • List 06- Parcelacija, regulacija, nivelacija – dalje
 • List 07- Saobraćaj – dalje
 • List 08- Pejzažna arhitektura – dalje
 • List 09- Elektroenergetika – dalje
 • List 10- Hidrotehnika – dalje
 • List 11- TK infrastruktura – dalje
 • List 12a- Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • Izvodi iz PUP-a – dalje

Flajer DUP Krašići – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

PREDLOG PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katastarska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet – dalje
 • List 05- namjena planirano – dalje
 • List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje
 • List 07- saobraćaj – dalje
 • List 08- pejzažna arhitektura – dalje
 • List 09- elektroenergetika – dalje
 • List 10- hidrotehnika – dalje
 • List 11- TK infrastruktura – dalje
 • List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • Izvodi iz PUP-a – dalje

Stavovi obrađivača – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Primjedbe na Nacrt plana – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

NACRT PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katasterska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 05- namjena planirano – dalje
 • List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje
 • List 07- saobraćaj – dalje
 • List 08- pejzažna – dalje
 • List 09- elektroenergetika – dalje
 • List 10- hidrotehnika – dalje
 • List 11- tk-ek – dalje
 • List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje

Dopuna odluke o pristupanju izradi – dalje

Anketni listić – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak DUP Krašići – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje

Separat sa uslovima po namjenama – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje
 • Separat sa uslovima po namjenama – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje
 • Sepatart sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

Granica obuhvata – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Tekst – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP – dalje
 • 08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL – dalje
 • 09. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna arhitektura – dalje
 • 13. Tk infrastruktura – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA:

Tekst – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP – dalje
 • 08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL – dalje
 • 09. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna arhitektura – dalje
 • 13. Tk infrastruktura – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt plana

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 09 .Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12.Tk infrastruktura – dalje
 • 13. Pejzažna arhitektura – dalje

Granica obuhvata – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Izmjene i dopune DUP Golf i Donji Radovići Zapad – dalje

Grafika:

 • 1 Top. kat.podloga sa granicom zahvata GOLF – dalje
 • 2 Izvod iz PPPN za Obalno Podrucje – Namjena povrsina – dalje
 • 3 Izvod iz PPPN za Obalno Podrucje – Rezimi koriscenja prostora – dalje
 • 4 Izvod iz PUP-a Tivat – namjena površina – dalje
 • 5 Izvod iz DUP Golf i Donji Radovici zapad – dalje
 • 6 Kontaktne zone – dalje
 • 7 Analiza postojeceg stanja – dalje
 • 8 Rezim zastite kult dobara – dalje
 • 9 Plan namjene povrsina – dalje
 • 10 Plan parcelacije – dalje
 • 11 Plan regulacije i nivelacije – dalje
 • 12 Plan saobracajne infrastrukture – dalje
 • 13 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 14 Plan elektronskih komunikacija – dalje
 • 15 Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 16 Plan pejzaznog uredjenja – dalje

Izmjene i dopune DUP Donji Radovići centar – dalje

Grafika:

 1. Top. kat. podloga sa granicom zahvata CENTAR – dalje
 2. Izvod iz PPPN za Obalno Podrucje – namjena povrsina – dalje
 3. Izvod iz PPPN za Obalno Podrucje – rezimi koriscenja prostora – dalje
 4. Izvod iz PUP-a Tivat – namjena površina – dalje
 5. Izvod iz DUP-a Donji Radovici centar – 2018 – dalje
 6. Kontaktne zone – dalje
 7. Analiza postojeceg stanja – dalje
 8. Rezim zastite kulturnih dobara – dalje
 9. Plan namjene povrsina – dalje
 10. Plan parcelacije – dalje
 11. Plan regulacije i nivelacije – dalje
 12. Plan saobracajne infrastrukture – dalje
 13. Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 14. Plan elektronskih komuinikacija – dalje
 15. Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 16. Plan pejzaznog uredjenja – dalje

Odluka o donošenju plana – dalje

Tekstualni dio – dalje

Grafika

 • 01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02. Izvod iz PPPNOP – dalje
 • 02a. Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • 03. Kontaktni planovi – dalje
 • 03a. Šire okruženje – dalje
 • 04. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 05. Detaljna namjena površina – dalje
 • 06. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija – dalje
 • 07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija – dalje
 • 08. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 09. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna infrastruktura – dalje

Predlog odluke o donošenju plana – dalje

Flajer –  dalje

Predlog plana

Tekstualni dio – dalje

Grafika

 • 01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02. Izvod iz PPPNOP – dalje
 • 02a. Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • 03. Kontaktni planovi – dalje
 • 03a. Šire okruženje – dalje
 • 04. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 05. Detaljna namjena površina – dalje
 • 06. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija – dalje
 • 07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija – dalje
 • 08. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 09. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna infrastruktura – dalje

Odgovori na primjedbe sa Javne rsprave – dalje

Izvještaj o SPU – dalje

Saglasnot na SPU – dalje

Obavjestenje o javnoj raspravi – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta  – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • Kontaktni planovi – dalje
 • Šire okruzenje – dalje
 • Analiza postojeceg stanja – dalje
 • Detaljna namjena povrsina – dalje
 • Parcelacija i regulacija – dalje
 • Saobracaj – dalje
 • Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • EK – TK Infrastruktura – dalje
 • Hidrotehnicka infrastruktura – dalje

Odgovori na mišljenje Ministarstva i izvještaj  Savjeta za reviziju – dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životbu sredinu – dalje

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

UP Lepetani tekst  –  PDF
01 Izvod iz PP Juznog Jadrana – PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikrorejonizacije  –  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja i tt mreze  – PDF

Grafika:

01 Izvod iz prostornog plana juznog Jadrana  –  PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  – PDF
03 Hidroloska i geoloska karta  – PDF
04 Karta seizmicke mikroreonizacije  – PDF

05 Karta stabilnosti terena  – PDF06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  – PDF07 Analiza prirodnih uslova  – PDF

08 Analiza postojeceg stanja  – PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  – PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  – PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  – PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja  – PDF

Tekst:

UP Petkovici tekst  –  PDF

Grafika:

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana  –  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikroreonizacije  –  PDF

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF

06 Karta podobnosti za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Tekst:

UP Gornja Lastva  –  PDF

UP Przno 1-Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – dalje

Izvod iz sl. lista – dalje

UP PRŽNO I  –  PREDLOG PLANA  –  dalje

Sažetak plana  Slika1    Slika2

Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – PDF

Odluka o utvrđivanju Prijedloga UP Przno I – dalje

Dopuna granica Pržno – PDF

Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I – WORD

Odluka o dopuni odluke o potrebi izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički Projekat ”Pržno I” – WORD

Odluka o Izmjeni Odluke o izradi  Strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Urbanistički projekat Pržno I – WORD

Program Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO  I  – WORD

Odluku O utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta PRŽNO  I  –  WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluku o izradi Urbanističkog projekta Pržno I- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Turistički kompleks Pržno I – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Skica – JPG

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I-PDF

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UP “Pržno I” – dalje


Usvojeni plan Izmjene i dopune UP “Pržno I”:

Tekst plana – dalje

Plan – dalje

Idejna rješenja – dalje


Analizički podaci 24.04.2014 – dalje

Separat Izmjene i dopune UP “Pržno I” – dalje

PREDLOG:

TEKST – dalje

Idejna rješenja:

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Situacija – dalje

02 Situacioni prikaz parternog rješenja – novo-Layout1 – dalje

02a Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje

03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje

04 Idejno rješenje hotela-01 presjek – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4a – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4b – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4c – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4d – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4e – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4f – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4g – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4h – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-4a-I – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-štampa – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_06c – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_Izgledi 06-I – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_izgledi 06-II – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa-6a – dalje

07 Idejno rješenje – Privremeni objekti – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08a – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08b – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija)_novo-01 Situacija – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Planirano stanje:

07 Plan namjene površina – dalje

07a Plan namjene površina prema sadržajima-1-1000 – dalje

08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije -Layout1-stampa – dalje

08a Plan  regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje

09 Saobraćajna infrastruktura – dalje

10 Saobraćajna infrastruktura – garaže-sa podlogom-stampa – dalje

11 Hidrotehnička infrastrukturasa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

13 Elektronske komunikacije-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

14 Pejzažna_taksacija – dalje

15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

16 Pejzažno uerđenje-Layout1-1-500 List 1 – dalje

Postojeće stanje:

01a Topografskokatastarska podloga  1-500 – dalje

01 Topografskokatastarska podloga  1-1000  – dalje

02 Izvod iz PPPPMD – dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje

06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje


Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “PRŽNO I” – dalje

Odgovori na primjedbe i sugestije Izmjena i dopuna UP Pržno I – dalje


–  Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT:

TEKST: – dalje

Idejna rešenja

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Stuacija – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – 1 – dalje
03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje
04a Idejno rješenje hotela – dalje
04a-I Idejno rješenje hotela – izgledi – dalje
04b Idejno rješenje hotela – dalje
04c Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04f Idejno rješenje hotela – dalje
04g Idejno rješenje hotela – dalje
04h Idejno rješenje hotela – dalje
04i Idejno rješenje hotela – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela izgledi – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela osnove – dalje
06 Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06 Idejno rjesenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06B Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
07 Idejno rješenje – privremeni objekti – dalje
08 Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
08a Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Plan

07 Plan namjene površina-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 (2) – dalje
07a Plan namjene površina prema sadržajima – dalje
08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije sa podlogom – dalje
08a Plan regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje
09 Saobraćajna infrastruktura sa podlogom – dalje
10 Saobraćajna infrastruktura – garaže – sa podlogom – dalje
11 Hidrotehnička infrastruktura sa podlogom – dalje
12 Elektroenergetska infrastruktura – dalje
13 Elektronske komunikacije-sa podlogom – dalje
14 Pejzažna taksacija izvod – dalje
15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom – dalje
16 Pejzažno uređenje – dalje

Postojeće stanje

01Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
02 Izvod iz PPPPMD – dalje
03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje
05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje
06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Ugovor o izradi UP-a – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjenu i dopunu Urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Grafika:

01 RULJINA,GEODETSKA PODLOGA – PDF

02 UP RULJINA,  IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA – PDF

03 UP RULJINA, IZVOD iz DUPa – PDF

04 UP RULJINA, KONTAKTNE ZONE – PDF

05 UP RULJINA, SEIZMICKA REONIZACIJA – PDF

06 UP RULJINA, ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE – PDF

07 UP RULJINA, NAMJENA POVRSINA – PDF

08 UP RULJINA, Parcelacija – PDF

09 UP RULJINA, Regulacija -nivelacija – PDF

10 UP RULJINA, UTU uslovi – PDF

11 UP RULJINA, KOMPOZICIONI PLAN – PDF

12 UP RULJINA, Saobracaj – PDF

12a UP RULJINA, Garaze nivo 1 – PDF

12b UP RULJINA, Garaze nivo 2 – PDF

12c UP RULJINA, Garaze nivo 3 – PDF

12dUP RULJINA, Garaze nivo 3.5 – PDF

13 UP RULJINA, Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima – PDF

14 UP RULJINA, plan ozelenjavanja – PDF

15 UP RULJINA, hidrotehnicka infrastruktura – PDF

16 UP RULJINA, elektro instalacije – PDF

17 UP RULJINA, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – PDF

18 UP RULJINA, sinhron plan ,infrastruktura – PDF

Tekstualni dio:

Naslov  – PDF

Text  plana – PDF

Strateška UP Ruljina – PDF

 IDEJNO RJEŠENJE

01,+8.00 – PDF

02,+11.00 – PDF

03,+14.00 – PDF

04,+17.00 – PDF

05,+20.00 – PDF

06,+23.00 – PDF

07+,26.00 – PDF

08,+29.00 – PDF

09,+32.00 – PDF

10,+35.00 – PDF

11,+38.00 – PDF

12,+41.00 – PDF

13,parter – PDF

14,presjeci – PDF

15,SILUETE – PDF

16,SILUETE1 – PDF

17,SILUETE 2 – PDF

IDEJNO RULJINA TABELE – PDF

  3D Modeling (slike) – dalje

Arhiva – UP Ruljina

Izvjestaj sa javne rasprave – stavovi obradjivaca – dalje

Primjedbe Sekretarijata na Nacrt UP-a Ruljina – dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Urbanističkog plana Ruljina  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt UP Ruljina  –  ZIP


Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje


Urbanistički projekat Ruljina

Grafika:

01 RULJINA ,KO Donja Lastva,GEODETSKA PODLOGA – PDF

02 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA – PDF

03 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD iz DUPa – PDF

04 UP RULJINA ,KO Donja Lastva KONTAKTNE ZONE – PDF

05 UP RULJINA ,KO Donja Lastva SEIZMICKA REONIZACIJA – PDF

06 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE – PDF

07 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,NAMJENA POVRSINA – PDF

08 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, parcelacija – PDF

09 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, regulacija -nivelacija – PDF

10 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, UTU uslovi – PDF

11 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,KOMPOZICIONI PLAN – PDF

12 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,saobracaj – PDF

12a UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12b UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12c UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12dUP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

13 UP RULJINA ,Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima – PDF

14 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,plan ozelenjavanja – PDF

15 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,hidrotehnicka infrastruktura – PDF

16 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,elektro instalacije – PDF

17 UP RULJINA KO KO Donja Lastva,ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – PDF

18 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,sinhron plan ,infrastruktura – PDF


Tekstualni dio:

Naslov  – PDF

Text  – PDF


IDEJNO RJEŠENJE

3D Modeling:

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Slika 15

Slika 16

Slika 17


01,+8.00 – PDF

02,+11.00 – PDF

03,+14.00 – PDF

04,+17.00 – PDF

05,+20.00 – PDF

06,+23.00 – PDF

07+,26.00 – PDF

08,+29.00 – PDF

09,+32.00 – PDF

10,+35.00 – PDF

11,+38.00 – PDF

12,+41.00 – PDF

13,parter – PDF

14,presjeci – PDF

15,SILUETE – PDF

16,SILUETE1 – PDF

17,SILUETE 2 – PDF

IDEJNO RINA TABELULJE – PDF


Odluku o izradi Urbanističkog projekta Ruljina- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Ruljina – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

 • Odluka o pristupanju izradi – dalje
 • Programski zadatak – dalje
 • Obuhvat UP-a – dalje
 • Odluka o donosenju – dalje
 •  Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje

 • Tekstualni dio plana:
 • Naslov – dalje
 • Tekst plana – dalje

 • Grašički dio plana:
 • 01 podloga sa granicom UP – dalje
 • 02 izvod iz PUPa Tivta – dalje
 • 03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje
 • 04 postojeće stanje – dalje
 • 05 plan namjene – dalje
 • 06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 07 plan saobraćaja – dalje
 • 08 vodovod i kanalizacija – dalje
 • 09 elektroinstalacije – dalje
 • 10 telekomunikacije – dalje
 • 11 plan zelenih površina- dalje
 • 12 kompozicioni plan – dalje
 • 13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 1 – dalje


 

Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA –

01 – podloga sa granicom UP-1-1000 – dalje

02 – izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03 – izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 – dalje

04 – postojeće stanje-1-1000 – dalje

05 – plan namjene-R1-1000 – dalje

06 – plan parc, reg i niv-R1-500 – dalje

07 – plan saobraćaja-R1-1000 – dalje

08 – vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09 – Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10 – TK-R1-1000 – dalje

11 – plan zelenih površina-R1-1000 – dalje

12 – kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – podloga sa granicom UP-1-1000 – dalje

02 – izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03 – izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 – dalje

04 – postojeće stanje-1-1000 – dalje

05 – plan namjene-R1-1000 – dalje

06 – plan parc, reg i niv-R1-500 – dalje

07 – plan saobraćaja-R1-1000 – dalje

08 – vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09 – Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10 – TK-R1-1000 – dalje

11 – plan zelenih površina-R1-1000 – dalje

12 – kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MIŠLJENA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 1 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 1 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 1  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Programski zadatak – dalje

Obuhvat UP-a – dalje

Odluka o donosenju – dalje

Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje


Tekstualni dio plana:

Naslov – dalje

Tekst plana – dalje 


Grašički dio plana:

01 podloga sa granicom UP – dalje

02 izvod iz PUPa Tivta – dalje

03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje

04 postojeće stanje – dalje

05 plan namjene – dalje

06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje

07 plan saobraćaja – dalje

08 vodovod i kanalizacija – dalje

09 elektroinstalacije – dalje

10 telekomunikacije – dalje

11 plan zelenih površina- dalje

12 kompozicioni plan – dalje

13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 2 – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 2 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 2 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 2  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Programski zadatak – dalje

Obuhvat UP-a – dalje

Odluka o donosenju – dalje

Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje


Tekstualni dio plana:

Naslov – dalje

Tekst plana – dalje 


Grašički dio plana:

01 podloga sa granicom UP – dalje

02 izvod iz PUPa Tivta – dalje

03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje

04 postojeće stanje – dalje

05 plan namjene – dalje

06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje

07 plan saobraćaja – dalje

08 vodovod i kanalizacija – dalje

09 elektroinstalacije – dalje

10 telekomunikacije – dalje

11 plan zelenih površina- dalje

12 kompozicioni plan – dalje

13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 3 – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MISLJENJA JAVNIH PREDUZECA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 3 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 3 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 3  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje  

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Plan saobracaja – dalje
 11. Kompozicioni plan – dalje
 12. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 13. Plan elektroenergetike – dalje
 14. Elektronske komunikacije – dalje
 15. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Milovići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Plan saobracaja – dalje

11 Kompozicioni plan – dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

13 Plan elektroenergetike – dalje

14 Elektronske komunikacije – dalje

15 Pejzažno uređenje – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Primjedbe – dalje


Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Plan saobracaja – dalje

11 Kompozicioni plan – dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

13 Plan elektroenergetike – dalje

14 Elektronske komunikacije – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Milovici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Milovici  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Milovici  –  dalje

Programski zadatak UP Milovici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje
Odgovori na primjedbe – dalje

Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Bogišići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje


PREDLOG:

TEKST

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažnog uređenja – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa javne rasprave – dalje


NACRT:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje


SLIKE – dalje


IDEJNO RJEŠENJE – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENjA MINISTARSTVA – dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Bogisici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Bogisici  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Bogisici  –  dalje

Programski zadatak UP Bogisici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Meštrovići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažne arhitekture – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa javne rasprave – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

IDEJNO RJEŠENJE – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Anketni list – dalje


Izmjena obuhvata UP Meštrovići – dalje

Obuhvat UP Meštrovići  –  dalje


Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Mestrovici  –  dalje


Izmjena odluke o pristupanju zradi UP-a Meštrovići – dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Meštrovići –  dalje


Programski zadatak UP Mestrovici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Kostići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažnog uređenja – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje


Primjedbe građana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Kompozicioni plan – dalje

11 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 Plan elektroenergetike – dalje

13 Elektronske komunikacije – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Kostici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Kostici  – dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Kostici  – dalje

Programski zadatak UP Kostici  –  dalje

Odluka o donošenju Plana – dalje 


TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Topografsko katastarska podloga-Model – dalje

02 – Izvod iz PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

10 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

11 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje

Video prezentacija – dalje

Poster – dalje

Flajer – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Geodetska podloga-Model – dalje

02 – IZVOD IZ PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

10 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

11 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


Izvjestaj sa  javne rasprave – dalje

Primjedbe građana – dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Obrazac za primjedbe – dalje


NACRT:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Geodetska podloga-Model – dalje

02 – IZVOD IZ PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

09a – Elektroenergetika NN mreza – dalje

10 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

11 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


Programski zadatak – dalje

Obuhvat – dalje

Odluka o izradi Urbanističkog projekta – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za urbanistički projekat – dalje

Grafika:

00 Legenda  –  PDF

01 Izvod iz PP Juzni Jadran  –  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

04 Karta seizmicke mikorejonizacije  –  PDF

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom dela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Graficka dokumentacija o prostoru  –  PDF
Tekst:
Tekstualna dokumentacija  –  PDF

Ustanove Grada