• Crnogorski

Planska dokumentacija

Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u Registru planskih dokumenata, koji vodi Ministarstvo. Uvid u Registar možete ostvariti na linku – www.planovidozvole.mrt.gov.me

 • Spisak važece planske dokumentacije – dalje
 • Grafički prikaz planske dokumetacije – dalje

Tekstualni dio PUP-a – PDF

GENERALNO RJEŠENJE – GRAFIKA

 • Teritorialna podjela opstine Tivat – PDF
 • Konstante prostornog razvoja – PDF
 • Koncept mreže naselja – PDF
 • Plan šire namjene – PDF
 • Planopšte namjene – PDF
 • Prostorni koncept razvoja objekata javnih funkcija – PDF
 • Mreže infrastrukturnih sistema – PDF
 • Plan seizmičke mikro reonizacije – PDF
 • Plan detaljne namjene – PDF
 • Saobraćaj – PDF
 • Plan vodosnabdijevanja – PDF
 • Plan odvodnjavanja – PDF
 • Plan energetike – PDF
 • Plan telekomunikacionih mreža – PDF
 • Plan uređenja zelenih površina – PDF
 • Zaštita životne sredine – PDF
 • Režimi zaštite kulturne i prirodne baštine – PDF
 • Režimi uređenja prostora – PDF
 • Mjere zaštite od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i značaja za odbranu zemlje – PDF
 • Teritorijalna planska podjela prostora – PDF
 • Plan šire namjene u postplanskom periodu – PDF

DETALJNA RAZRADA  – GRAFIKA

 • Plan detaljne namjene površina – legenda – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – podjela – PDF
 • Plan detaljne namjene površina – teritorijalna planska podjela – PDF
 • List 1-Plan namjene površina – PDF
 • List 2-Plan namjene površina – PDF
 • List 3-Plan namjene površina – PDF
 • List 4-Plan namjene površina – PDF
 • List 5-Plan namjene površina – PDF
 • List 6-Plan namjene površina – PDF
 • List 7-Plan namjene površina – PDF
 • List 8-Plan namjene površina – PDF
 • List 9-Plan namjene površina – PDF
 • List 10-Plan namjene površina – PDF
 • List 11-Plan namjene površina – PDF
 • List 12-Plan namjene površina – PDF
 • List 13-Plan namjene površina – PDF
 • List 14-Plan namjene površina – PDF
 • List 15-Plan namjene površina – PDF

Odluka o donošenju prostorno urbanističkog plana Tivat do 2020 godine – PDF

Izvještaj o javnoj raspravi –  PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za prostorni plan Opštine Tivat i generalni urbanistički plan kao dio prostornog plana – PDF

Programski zadatak za izradu prostornog urbanističkog plana opštine Tivat I – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi prostornog plana Opštine Tivat i generalnog urbanističkog plana Opštine Tivat kao dijela prostornog plana Opštine br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF

Odluka o donošenju – dalje

DUP Gradiosnica – naslovna – PDF

DUP Gradiosnica – usvojen plan 2011 oktobar – PDF

Graficki prilozi plana:

 • PODLOGA – PDF
 • IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • POSTOJECE STANJE-NAMJENA – PDF
 • PLAN NAMJENE POVRSINA – PDF
 • PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE – PDF
 • PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • PLAN ZELENIH POVRSINA – PDF
 • PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE – PDF
 • PLAN ELEKTRO INFRASTRUKTURE – PDF
 • PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE – PDF
 • SINHRON PLAN – PDF

SEPARAT za DUP Gradiošnicu – dalje

Izvjestaj sa javne rasprave – stavovi obradjivaca – PDF

Prilozi plana – downlaod

Strateska procjena uticaja – downlaod

Izmjena programskog zadatka za izradu DUP-a Gradiošnica – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog Urbanističkog plana Gradiošnica – PDF

Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Odluka o prestanku važenja odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Tivta za područje Gradiošnice – PDF

Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF

Skica – PDF

Odluka o usvajanju Plana – dalje

Tekst Plana – dalje

Grafički dio Plana 

 • 01 – Ktp podloga sa koordinatama – dalje
 • 02 – Izvod iz pup-a – dalje
 • 03 – Postojece stanje  – dalje
 • 04 – Plan namjene – dalje
 • 05 – Reg niv plan sa parcelacijom – dalje
 • 06 – Plan saobracaja – dalje
 • 07 – Plan zelenila – dalje
 • 08 – Hidrotehnika – dalje
 • 09 – Elektroinstalacije – dalje
 • 10 – Telekomunikacije – dalje
 • 11 – Sinhron plan – dalje
 • 12 – Sintezna karta – dalje

Sepatar sa UTU – dalje

Prilozi – primjedbe na nacrt – dalje

Skraćena verzija Plana – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Obrazac za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – KTP PODLOGA SA KOORDINATAMA – dalje
 • 02 – IZVOD IZ PUP-a – dalje
 • 03 – POSTOJECE STANJE  – dalje
 • 04 – PLAN NAMJENE – dalje
 • 05 – REG NIV PLAN SA PARCELACIJOM – dalje
 • 06 – PLAN SAOBRACAJA – dalje
 • 07 – PLAN ZELENILA – dalje
 • 08 – HIDROTEHNIKA – dalje
 • 09 – ELEKTROINSTALACIJE – dalje
 • 10 – TELEKOMUNIKACIJE – dalje
 • 11 – SINHRON PLAN – dalje
 • 12 – SINTEZNA KARTA – dalje

Podloge i uslovi od ustanova – dalje

Mišljenja na Nacrt plana – dalje

Obavještenje o javnoj raspravi – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta – dalje

Prethodna analiza plana – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak – dalje

Odluka DUP  Radovići  –  downlaod

Odgovor na primjedbe i sugestije sa javne rasprave  –  PDF

DUP Radovići – usvojen plan(dokumentacija)  –  downlaod

Grafički prikaz:

 • 01 Topografsko-katastarski plan sa granicom plana – PDF
 • 02a Izvod iz PUP-a-02a – PDF
 • 02b Izvod iz DUP-a-02b – PDF
 • 03 Izvod iz PUPa-podrucja koje plan obuhvata i kontaktnog podrucja – PDF
 • 04 Inzenjersko-geoloske i seizmicke karakteristike terena – PDF
 • 05 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina – PDF
 • 06 Plan namjene povrsina – PDF
 • 07 Plan mjera uslova i rezima zastite – PDF
 • 08 Plan saobracajne infrstrukture – PDF
 • 09  Plan parcelacije nivelacije i regulacije – PDF
 • 09a  Plan parcelacije nivelacije i regulacije i tacke – PDF
 • 10 Plan zelenih i slobodnih povrsina – PDF
 • 11 Plan hidrotehnicke infrstrukture – PDF
 • 12 Plan elektroenergetske infrstrukture – PDF
 • 13 Plan telekomunikacione infrstrukture – PDF
 • 14 Sintezni plan infrastrukture – PDF

Izmjene programskog zadatka za izradu izmjene i dopuna DUP-a Radovići – PDF

Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog Urbanističkog plana Radovići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića – PDF

Skica – PDF

Nacrt izmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Radovici – PDF

Odluka o donošenju – dalje

Tekstualni dio  – PDF

Grafika:

 • 01 Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana – PDF
 • 02a Izvod iz PUP-a namjena – PDF
 • 02b Izvod iz PUP-a podrucja obuhvata plana – PDF
 • 02c Izvod iz PUP-a ing geoloska i seizmicka karta terena – PDF
 • 03 Stanje fizickih struktura i namjene povrsina – PDF
 • 04 Plan namjene povrsina – PDF
 • 05 Plan saobracaja – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan zelenih i slobodnih povrsina – PDF
 • 08 Plan hidrotehnicke infrastrukture – PDF
 • 09 Plan elektroenergetike – PDF
 • 10 Plan telekomunikacije – PDF
 • 11 Karta zahtjeva – PDF

Ovjerena Odluka o izradi DUP-a Gosici – PDF

SPU GOSICI – PDF

Odgovori na primjedbe sa javne rasprave održane 17. oktobra – PDF

Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom-GOSICI – PDF

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Gošići“  – PDF

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana„GOŠIĆI“ – PDF

Obavještenje – PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići- PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Gošići- PDF

Programski zadatak- DUP Gošići- PDF

Odgovor na zahtjeve anketnih listova DUP-a Gošići –PDF

Detaljni urbanistički plan Gošići tekst nacrta – PDF

Grafika nacrta:

 • Topografsko geodetska katarska podloga sa granicom plana – PDF
 • Izvod iz PUP-a namjena – PDF
 • Izvod iz PUP-a područja obuhvata plana – PDF
 • Izvod iz PUP-a inžinjersko-geoloska i seizmička karta terena – PDF
 • Stanje fizičkih struktura i namjene povrsina – PDF
 • Plan namjene povrsina – PDF
 • Plan saobraćaja – PDF
 • Plan parcelacije regulacije i nivelacije  – PDF
 • Plan zelenih i slobodnih površina – PDF
 • Plan hidrotehničke infrastrukture – PDF
 • Plan elektroenergetike – PDF
 • Plan telekomunikacije – PDF

Anketni list – WORD

Ispravka odluke o izradi DUP-a Gošići – PDF

Odluka o izradi DUP-a Gošići – PDF

Programski zadatak – DUP Gošići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići – PDF

Odluka o donošenju –  dalje

Tekstdalje

GRAFIKA :

POSTOJEĆE STANJE:

 • 1.Topografsko-katastarska podloga sa prikazom granice plana – dalje
 • 2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podjela prostora – dalje
 • 3.Izvod iz PUP-a-plan detaljne namjene povrsina – dalje
 • 4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema – dalje
 • 5.Analiza postojeceg stanja-namjena povrsina – dalje
 • 6.Analiza postojeceg stanja-fizicke strukture – dalje
 • 7.Analiza postojeceg stanja-valorizacija – dalje
 • 8.Analiza postojeceg stanja-vlasnistvo – dalje
 • 9.Analiza postojeceg stanja-hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 10.Analiza postojeceg stanja-elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11.Analiza postojeceg stanja-telekomunikaciona infrastruktura – dalje
 • 12.Analiza postojeceg stanja-stecene urbanisticke obaveze – dalje
 • 12a.Analiza postojeceg stanja-anketni zahtjevi – dalje

PLANIRANO STANJE:

 • 13.Plan namjene povrsina – dalje
 • 14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije – dalje
 • 14.a.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije – dalje
 • 15.Plan parcelacije, regulacije i UTU – dalje
 • 16.Smjernice za sprovodjenje plana – dalje
 • 17.Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 18.Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 19.Plan telekomunikacione infrastrukture – dalje
 • 20.Plan zelenih i ostalih povrsina – dalje

Saglasnost Ministarstva na Predlog DUP Donja Lastva – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva – dalje

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana Donja Lastva  – dalje

Mišljenje Ministarstva na Nacrt DUP Donja Lastva – dalje

TEKST NACRTA:

 • Tekst Nacrt Plana  –  PDF
 • Naslovna Strana – PDF
 • Sadrzaj  –  PDF
 • Tabela – PDF

GRAFIKA NACRTA:

 • 1.AGP  –  PDF
 • 2.Izvod iz PUP-a-teritorijalna planska podijela prostora  –  PDF
 • 3.Izvod iz PUP-a-namjena  –  PDF
 • 4.Izvod iz PUP-a-mreze infrastrukturnih sistema  –  PDF
 • 5.NAMJENA-post.stanje  –  PDF
 • 6.FIZICKE STRUKTURE-post.stanje  –  PDF
 • 7.VALORIZACIJA  –  PDF
 • 8.VLASNISTVO  –  PDF
 • 9.HIDROTEHNICKA-post.stanje  –  PDF
 • 10.ELEKTROENERGETSKA-post.stanje  –  PDF
 • 11.TELEKOMUNIKACIONA-post.stanje  –  PDF
 • 12.STECENE URBANISTICKE OBAVEZE  –  PDF
 • 13.ANKETNI ZAHTJEVI  –  PDF
 • 13.Plan namjene povrsina  –  PDF
 • 14.Plan saobraćaja nivelacije i regulacije  –  PDF
 • 15.Plan parcelacije, regulacije i UTU  –  PDF
 • 16.Smjernice za sprovodjenje plana  –  PDF
 • 17.Plan hidrotehnicke infrastrukture  –  PDF
 • 18.Plan elektroenergetske infrastrukture  –  PDF
 • 19.Plan telekomunikacione infrastrukture  –  PDF
 • 20.Plan zelenih i ostalih povrsina  –  PDF

Odluka o izradi DUP-a Donja Lastva – PDF

Programski zadatak – DUP Donja Lastva – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva – PDF

Odluka o donošenju plana – dalje

DUP Mrčevac – usvojeni plan (jun 2013) – PDF

Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Mrčevac – dalje

Grafički prilozi:

 • 01 – DUP MRCEVAC – PODLOGA – PDF
 • 02 – DUP MRCEVAC – IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • 03 – DUP MRCEVAC – POSTOJECE STANJE – PDF
 • 04 – DUP MRCEVAC – PLAN NAMJENE  – PDF
 • 05 – DUP MRCEVAC – PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – PDF
 • 06 – DUP MRCEVAC – PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • 07 – DUP MRCEVAC – PLAN PARCELACIJE – PDF
 • 08 – DUP MRCEVAC – ZELENILO – PDF
 • 09 – DUP MRCEVAC – PLAN HIDROTEHNIKE – PDF
 • 10 – DUP MRCEVAC – PLAN ELEKTROENERGETIKE – PDF
 • 11 – DUP MRCEVAC – PLAN TELEKOMUNIKACIJA – PDF
 • 12 – DUP MRCEVAC – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE – PDF

Prilozi:

 • Odluka o izradi DUP MRCEVAC – PDF
 • Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac – PDF
 • Programski zadatak DUP MRCEVAC – PDF
 • DUP Mrcevac – postojeći kapaciteti – PDF
 • Zahtjevi – DUP Mrcevac – PDF
 • Spisak primjedbi sa javne rasprave na nacrt DUP-a Mrčevac sa odgovorima – 2013 – PDF
 • Tabele koordinata tačaka DUP Mrčevac – PDF
 • Ekonomsko-demografska analiza sa tržišnom projekcijom – DUP Mrcevac – PDF

Saglasnost Ministarstva – dalje

DUP Mrcevac – naslovna cd (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – naslovna strana (predlog 2013)  – PDF

DUP Mrcevac – predlog plana (maj 2013)  – PDF

Grafički prilozi predlog:

 • 01 – DUP MRCEVAC – PODLOGA (PREDLOG) – PDF
 • 02 – DUP MRCEVAC – IZVOD IZ PUP-a (PREDLOG)  – PDF
 • 03 – DUP MRCEVAC – POSTOJECE STANJE (PREDLOG)  – PDF
 • 04 – DUP MRCEVAC – PLAN NAMJENE (PREDLOG)  – PDF
 • 05 – DUP MRCEVAC – PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 • 06 – DUP MRCEVAC – PLAN SAOBRACAJA (PREDLOG)  – PDF
 • 07 – DUP MRCEVAC – PLAN PARCELACIJE (PREDLOG)  – PDF
 • 08 – DUP MRCEVAC – PEJZAZNO UREDJENJE (PREDLOG)  – PDF
 • 09 – DUP MRCEVAC – PLAN HIDROTEHNIKE (PREDLOG)  – PDF
 • 10 – DUP MRCEVAC – PLAN ELEKTROENERGETIKE (PREDLOG)  – PDF
 • 11 – DUP MRCEVAC – PLAN TELEKOMUNIKACIJA (PREDLOG)  – PDF
 • 12 – DUP MRCEVAC – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE (PREDLOG)  – PDF
 • Prilozi – dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Mrčevac  – dalje

Primjedbe na Nacrt DUP-a Mrčevac  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt DUP Mrčevac –  ZIP

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta – dalje

MIŠLJENJA

 • 1. EPCG – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 2. JP Vodovod i kanaliz – Misljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 3. VodaCom Misljenje na nacrt Mrcevac – dalje
 • 4. Sekretarijat za kom stamb poslov i saobracaj Misljenje na Nacrt – Mrcevac – dalje
 • 5. Regionalni vodovod Misljenje na Nacrt Mrcevac – dalje
 • 6. Agenc za elek. komunik i poštan djelat – Misljenje na nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 7. Izjava da je procedura u skladu sa Zakonom – dalje
 • 8. Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma – Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 9. Uprava za zaštitu kult.dobara Mišljenje na Nacrt DUP Mrcevac – dalje
 • 10. Ministar odrzivog razvoja i turizma – Nacrt DUP Mrcevac – dalje

NACRT DUP-a MRČEVAC

Grafički prilozi nacrta:

 • 01  – GEODETSKA PODLOGA – PDF
 • 02  – IZVOD IZ PUP-a – PDF
 • 03  – POSTOJECE STANJE – PDF
 • 04  – PLAN NAMJENE – PDF
 • 05  – PLAN PARC, REG I NIV – PDF
 • 06  – PLAN SAOBRACAJA – PDF
 • 07  – PEJZAZNO UREDJENJE – PDF
 • 08  – PLAN HIDROTEHNIKE – PDF
 • 09  – PLAN ELEKTROENERGETIKE – PDF
 • 10  – PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – PDF
 • 11  – SINHRON PLAN INFRASTRUKTURE – PDF

Prilozi:

 • 7.1.1. Odluka o izradi DUP MRCEVAC – PDF
 • 7.1.2. Odluka o nepreduzimanju SPU za DUP Mrcevac – PDF
 • 7.1.3. Programski zadatak DUP MRCEVAC – PDF
 • 7.2. Zahtjevi DUP Mrcevac – PDF
 • 7.3. DUP Mrcevac – postojeci kapaciteti – PDF
 • 7.4. Ekonomsko-demografska analiza sa trzisnom projekcijom – DUP Mrcevac – PDF

Nacrt jul 2012 – PDF

Nacrt naslovna – PDF

Anketni listić – WORD

Odluka o izradi DUP-a Mrčevac – PDF

Programski zadatak – DUP Mrčevac – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac – PDF

Odluka o donošenju plana –  dalje

TEKST

 • Knjiga 1 – Tekst plana – dalje
 • Knjiga 2 – Odgovori na primjedbe – dalje

GRAFIKA

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PPPN MD – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – dalje
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – dalje
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – dalje
 • 06 Kontakne zone – dalje
 • 07 Postojeće korišćenje prostora – dalje
 • 08a Namjena površina – detaljna – dalje
 • 08b Namjena površina – pretežna – dalje
 • 09 Parcelacija, regulacija i nivelacija – dalje
 • 10 Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 11 Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 12a Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Postojeće stanje – dalje
 • 12b Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – dalje
 • 12c Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Postojece stanje – dalje
 • 12d Hidrotehnićka infrastruktura – Vodovod – Plan – dalje
 • 13a Telekomunikaciona infrastruktura – Postojeće stanje – dalje
 • 13b Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – dalje
 • 14 Pejzađno uređenje – Plan – dalje

DETALJNI URBANISTIČKI PLAN SELJANOVO – PONOVNI PRIJEDLOG PLANA

Grafika:

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 02 Izvod iz PPPN MD – PDF
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – PDF
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – PDF
 • 06 Kontakne zone – PDF
 • 07 Postojece korisšćenje prostora – PDF
 • 08a Namjena površina – detaljna – PDF
 • 08b Namjena površina – pretežna – PDF
 • 09 Parcelacija, regulacija i nivelacija – PDF
 • 10 Saobraćajna infrastruktura – PDF
 • 11 Elektroenergetska infrastruktura – PDF
 • 12a Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Postojeće stanje – PDF
 • 12b Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – PDF
 • 12c Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Postojeće stanje – PDF
 • 12d Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – Plan – PDF
 • 13a Telekomunikaciona infrastruktura – Postojeće stanje – PDF
 • 13b Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – PDF
 • 14 Pejzažno uređenje – Plan – PDF

Tekst:

 • Knjiga 1 – Tekst plana – PDF
  Knjiga 2 – Odgovori na primjedbe – PDF

Saglasnost za DUP Seljanovo – dalje

Odgovori na primjedbe – PDF

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Grafika – dalje

MIŠLJENJA

 • Agencija za elektronske komunikacije i postans djelat – Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo – dalje
 • JP Komunalno – Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • EPCG – Misljenje na Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP Vodovod – Misljenje -Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP vodovod i kanal – Misljenje na izmjenjeni nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • JP Regionalni vodovod – Mišljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • VodaCom – Misljenje na nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Sekret za kom stam posl i saobrac – Misljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministar odbrane – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministar odrz razvoja i turizma Mišljenje Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • Ministarstvo Sektor za upravljanje prostorom – Mišljenje Nacrt DUP seljanovo- dalje
 • 12 Uprava za zast kulturnih dobara – Misljenje – Nacrt plana DUP Seljanovo- dalje
 • 13 Direkcija za saobracaj – Misljenje – Nacrt DUP Seljanovo- dalje
 • 14 Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje

Obavještenje – dalje

ODGOVORI NA PRIMJEDBE I PREDLOGE SA JAVNE RASPRAVE NA NACRT DUP-a „SELJANOVO“ – dalje

Grafika – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Nacrt plana za DUP SELJANOVO

 • Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • Izvod iz PPPN MD – PDF
 •  Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 •  Izvod iz PUP-a Tivat – Plan seizmičke mikrorejonizacije – PDF
 •  Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – PDF
 •  Kontakne zone – PDF
 •  Postojeće korišćenje prostora – PDF
 •  Plan namjene površina – PDF
 •  Plan parcelacije – PDF
 •  Plan regulacije i nivelacije – PDF
 •  Saobraćajna infrastruktura – PDF
 •  Elektroenergetska infrastruktura – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – postojeće stanje – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Kanalizacija – Plan – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod – postojeće stanje – PDF
 •  Hidrotehnička infrastruktura – Vodovod  – Plan – PDF
 •  Telekomunikaciona infrastruktura – postojeće stanje – PDF
 •  Telekomunikaciona infrastruktura – Plan – PDF
 •  Plan Pejzažnog uredjenja – PDF

Dup seljanovo tekst nacrta – PDF

Nacrt detaljno urbanistickog plana “Seljanovo” sa programom javne rasparve – PDF

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ – PDF

Program javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Seljanovo“ – PDF

Anketni list – dalje

Programski zadatak Seljanovo – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Seljanovo – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog Plana Seljanovo – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Grafika:

 • 01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 03 Kontaktne zone – PDF
 • 04 Postojeće korišćenje prostora  – PDF
 • 05 Plan namjene površina  – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan Saobraćajne infrastrukture – PDF
 • 08 Plan elektroenergetske infrastrukture – PDF
 • 10 Plan elektronskih komunikacija – PDF
 • 11 Plan pejzažne arhitekture – PDF

Tekst plana – PDF

Separat sa Urbanističko – tehničkim uslovima – PDF

Prijedlog DUP-a Golf Ekonomija:

Tekst plana sa odgovorima sa javne rasprave – dalje

 • 01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata 1000 – PDF
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF
 • 03 Kontaktne zone – PDF
 • 04 Postojeće korišćenje prostora – PDF
 • 05 Plan namjene površina – PDF
 • 06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF
 • 07 Plan Saobraćajne infrastrukture – PDF
 • 08 Plan elektroenergetske infrastrukture – PDF
 • 09 Plan hidrotehničke infrastrukture – PDF
 • 10 Plan elektronskih komunikacija – PDF
 • 11 Plan pejzažne arhitekture – PDF

Saglasnost za DUP Golf Ekonomija – dalje

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Golf Ekonomija” – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA – dalje

Program Javne rasprave o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana GOLF EKONOMIJA – dalje

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE – dalje

TEKST NACRTA- dalje

GRAFIKA NACRTA:

 • 01 Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina- dalje
 • 03 Kontaktne zone- dalje
 • 04 Postojeće korišćenje prostora- dalje
 • 05 Plan namjene površina- dalje
 • 06 Plan parcelacije REGULACIJE I NIVELACIJE- dalje
 • 07 Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 08 Elektroenergetska infrastruktura- dalje
 • 09 Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • – 10 Telekomunikaciona infrastruktura – dalje
 • – 11a Pejzažna arhitektura – Postojeća vegetacija – dalje

MIŠLJENJA

 • Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine – dalje
 • JP Komunalno – dalje
 • Elektroprivreda Crne Gore – dalje
 • Vodacom – dalje
 • JP Vodovod i kanalizacija – dalje
 • JP Regionalni Vodovod  – dalje
 • Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo  – dalje
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • Direkcija za saobraćaj – dalje
 • Elektroprivreda Crne Gore – dalje
 • Ministarstvo finansija – dalje
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – dalje
 • Uprava za nekretnine  – dalje
 • Ministarstvo odbrane – dalje
 • Direktorat za planiranje prostorom – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi DUP-a – dalje

Obuhvat DUP – a – dalje

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu :

Programski zadatak – dalje

Odluka o potrebi izrade – dalje

Odluka o izradi – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a Tivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata – dalje
 • 04. Spratnost objekata i oblici intervencije – dalje
 • 05. Parcelacija – dalje
 • 05.a Kordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 05.b Kordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – dalje
 • 06. Namjena površina – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 09a. Elektro postojeće stanje – dalje
 • 09b. Elektro plansko stanje – dalje
 • 10. Tk infrastruktura  – dalje
 • 11. Pejzažna arhitektura – dalje

TEKST:

 • DUP Gornji Đuraševići – tekst – dalje
 • Sadržaj – dalje 
 • Separati UP 1-50.zip – dalje
 • Separati UP 51-100.zip – dalje
 • Separati UP 101-151.zip – dalje
 • Separati UP 152-239.zip – dalje
 • Separat – tekst – dalje

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “GORNJI ĐURAŠEVIĆI” – dalje

Odluka o usvajanju DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

Saglasnost ministarstva na DUP Gornji Đuraševići – dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje

Primjedbe i Odgovori na primjedbe DUP-a Gornji Đuraševići – dalje

PRIJEDLOG PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

Naslovna – dalje 

Tekst – dalje 

Grafika

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podgloga sa granicom zahvata – dalje
 • 04. Spratnost objekata i oblici intervencije – dalje
 • 05. Parcelacija – dalje
 • 06. Namjena površina – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 09a. Elektro postojeće stanje – dalje
 • 09b. Elektro plansko stanje – dalje
 • 10. Tk infrastruktura  – dalje
 • 11. Pejzažna arhitektura – dalje

NACRT PLANA DUP-a Gornji Đuraševići

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat – PDF
 • 02. Kontaktne zone – PDF
 • 03. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – PDF
 • 04. Postojeće stanje, spratnost objekata – PDF
 • 05. Parcelacija i regulacija – PDF
 • 05a. Koordinate prelomnih tačaka ubanističkih parcela – PDF
 • 05b. Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF
 • 06. Namjena površina – PDF
 • 07. Saobraćajni nacrt – PDF
 • 08. Hidrotehnička infrastruktura – PDF
 • 09. Elektro postojeće stanje – PDF
 • 09a. Elektro planirano stanje – PDF
 • 10. TK Infrastruktura – PDF
 • 11. Pejzažna arhitektura – PDF
 • Koordinate prelomnih tačaka građevinskih linija – PDF

TEKST:

DUP Gornji Đuraševići – Nacrt – PDF
Naslovna – dalje
Sadržaj – radni tim – PDF

Izvjestaj sa javne rasprave – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

MIŠLJENJA

 • Mišljenje ministarstva održivog razvoja i turizma – PDF
 • Ministarstvo finansija – PDF
 • Agencija za elektron. komunikacije – PDF
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direkcija za saobraćaj – PDF
 • Elektroprivreda Crne Gore – PDF
 • Ministarstvo odbrane – PDF
 • Crnogorski elektroprenosni sistem – PDF
 • Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Direktorat za državne puteve – PDF
 • Direktorat za planiranje prostora – PDF
 • Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj – PDF
 • Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Komunalno –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • EPCG –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Vodovod i kanalizacija – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • JP Regionalni vodovod – Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 •  Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje
 • VodaCom –  Mišljenje na Nacrt DUP Gornji Đuraševići – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  ĐURAŠEVIĆI – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Gornji Djurasevici obuhvat – dalje

 

Odluka o donošenju plana – dalje

DUP Župa – Češljar – tekst – dalje

Separat sa urbanističko-tehničkim uslovima za Detaljni urbanistički plan Župa – Češljar – dalje

Grafika:

 • 1- Topografsko – katastarska podloga – dalje
 • 2 – Topografsko – katastarska podloga sa granicom plana – dalje
 • 3 – Namjena – postojeće – dalje
 • 4.1 – Teritorijalna prostorna podjela – dalje
 • 4.2 – Režim uređenja prostora – dalje
 • 4.3 – Mreža infrastrukturnih sistema – dalje
 • 4.4 – Plan seizmičke mikro-rejonizacije – dalje
 • 4.5 – Seizmička mikrorejonizacija urbanističkog područja – dalje
 • 4.6 – Režim zaštite kulturne i prirodne baštine – dalje
 • 4.7 – Namjena površina – dalje
 • 5 – Namjena – plan – dalje
 • 6a – Regulacija, nivelacija – dalje
 • 6b – Parcelacija – dalje
 • 7 – Saobraćaj – dalje
 • 8 – Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • 9 – Pejzažna arhiteltura – dalje
 • 10 – Elektroenergetika – dalje
 • 11 – Hidrotehnika – dalje
 • 12 – Telekomunikacije – dalje

Koordinate – dalje

Programski zadatak i odluka – dalje

Naslovna strana Župa-Češljar – dalje

Radni tim – dalje

Licenca – dalje

Sadržaj grafickih priloga – dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama – dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele – dalje 

Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “ŽUPA – ČEŠLJAR” – dalje

Odluka o usvajanju DUPa Župa Česljar – dalje

Saglasnost ministarstva na DUP Župa Česljar – dalje

Odluka o utvrđivanju prijedloga – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PRIJEDLOG PLANA DUP-a Župa Češljar

GRAFIKA:

 • 1- Topografsko – katastarska podloga – dalje
 • 2 – Topografsko – katastarska podloga sa granicom plana – dalje
 • 3 – Namjena – postojeće – dalje
 • 4 – Izvodi – dalje
 • 5 – Namjena – plan – dalje
 • 6a – Regulacija, nivelacija – dalje
 • 6b – Parcelacija – dalje
 • 7 – Saobraćaj – dalje
 • 8 – Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • 9 – Pejzažna arhiteltura – dalje
 • 10 – Elektroenergetika – dalje
 • 11 – Hidrotehnika – dalje
 • 12 – Telekomunikacije – dalje
 • Koordinate – dalje

TEKST:

 • Programski zadatak i odluka – dalje
 • Naslovnica – dalje
 • PREDLOG župa češljar 23.02. – dalje

Radni tim – dalje

Licenca – dalje

Sadržaj grafickih priloga – dalje

Tabela 10 Urbanističke parcele sa izgrađenim objektima i mogućim intervencijama – dalje

Tabela 11 Neizgrađene urbanističke parcele – dalje

Zbog velikog interesovanja građana produžava se rok trajanja javne rasprave za DUP Župa Češljar do 30.10.2013. godine – detaljnije

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR – dalje

Anketni list  –  dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana ŽUPA ČEŠLJAR – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Zupa Cesljar obuhvat – dalje

MIŠLJENJA

 • 1. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 2. Crnogorski telekom –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 3. JP Komunalno –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 4. EPCG –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 5. JP vodovod i kanalizacija – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 6. JP Regionalni vodovod – Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 7. Sekretarijat za komunalno stambene poslove i saobraćaj –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 8. VodaCom –  Mišljenje na Nacrt DUP Župa – Češljar – dalje
 • 9. Ministarstvo održivog razvoja i turizma – dalje
 • 10. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost – dalje
 • 11. Ministarstvo odbrane – dalje
 • 12. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – dalje
 • 13. Direktorat za turistički razvoj i standarde – dalje
 • 14. Sektor za upravljanje otpadom i komunalni razvoj – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

Nacrt DUP-a Župa Češljar

Grafika nacrta:

 • 1.Topografsko-katastarska podlogaŽ.Č.-Model – dalje
 • 2.Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana Ž.Č.-Model –  dalje
 • 3.Namjena -postojeća Ž.Č.-Model –  dalje
 • 5.Namjena planirana Ž.Č-Model –  dalje
 • 6.Parcelacija Ž.Č.-Model –  dalje
 • 7.Saobraćaj Ž.Č.-Model –  dalje
 • 8.Uslovi za sprovođenje plana Ž.Č.-Model –  dalje
 • 9.Pejzažna arhitektura Ž.Č.-Model –  dalje
 • 10.Elektroenergetika Ž.Č.-Model –  dalje
 • 11.Hidrotehnika Ž.Č.-Model –  dalje
 • 12.TK Infrastruktura Ž.Č.-Model –  dalje

Tekst nacrta:

 • 06.08.DUP Župa Česljar – dalje
 • Detaljni Urbanistički Plan – Naslovna – dalje
 • Neizgrađene parcele uređeno – dalje
 • Postojeće uređeno – dalje
 • Radni tim – dalje
 • Sadržaj grafičkih priloga – dalje
 • Tabela 11 Neizgrađene parcele – dalje

Odluka o donošenju DUP Mažina – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • Izvod iz PUP-a Tivat  – dalje
 • Kontaktne zone  – dalje
 • Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • Parcelacija i regulacija  – dalje
 • Parcelacija i regulacija sa koordinatnim urbanističkih i regulacionih linija – dalje
 • Namjena površina  – dalje
 • Saobraćaj  – dalje
 • Elektro infrastruktura  – dalje
 • TK Infrastruktura  – dalje
 • Pejzažna arhitektura  – dalje

Separat za urbanističko tehničke uslove:

 • Tekst – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 1 do 100 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 101 do 200 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 201 do 300 – dalje
 • Grafike za urbanističke parcele od 301 do 451 – dalje

Odluka o donošenju DUP Mažina – dalje

Saglasnost Ministarstva na Predlog plana – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga plana – dalje

Mišljenje Ministarstva na Predlog plana – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA DUP MAŽINA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone  – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • 04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • 05. Parcelacija i regulacija  – dalje
 • 06. Namjena površina  – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Elektro  – dalje
 • 09. TK Infrastruktura  – dalje
 • 10. Pejzažna arhitektura  – dalje
 • Koordinate prelomnih tacaka gradjevinskih linija – dalje
 • Koordinate prelomnih tacaka urbanistickih parcela – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Primjedbe građana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA DUP MAŽINA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01. Izvod iz PUP-aTivat  – dalje
 • 02. Kontaktne zone  – dalje
 • 03. Topografsko katastarska podloga  – dalje
 • 04. Spratnost, bonitet i oblici intervencije  – dalje
 • 05. Parcelacija i regulacija  – dalje
 • 06. Namjena površina  – dalje
 • 07. Saobraćaj  – dalje
 • 08. Elektro  – dalje
 • 09. TK Infrastruktura  – dalje
 • 10. Pejzažna arhitektura  – dalje

Mišljenja javnih preduzeća – dalje

Mišljenja Ministarstva – dalje

Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana Mažina – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Mazina obuhvat – dalje

Odluka o donošenju plana – dalje

Odgovri na primjedbe građana – dalje

Anketa korisnika – dalje

Obuhvat plana – dalje

Programski zadatak plana – dalje

Odluka o izradi plana – dalje

Tekstualni dio plana – dalje

Grafika:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

Separat sa UTU – dalje

Odluka o usvajanju predloga plana – dalje

Saglasnost Ministarstva na predlog plana – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA

Brošura DUP Gornji Kalimanj – dalje

Tesktualni dio – dalje

Grafika:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

Odluka o utvrđivanju predloga plana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje

Primjedbe građana:

NACRT PLANA :

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 1. PODLOGA – dalje
 2. IZVOD IZ PUP-a – dalje
 3. POSTOJECE STANJE – dalje
 4. PLANIRANA NAMENA – dalje
 5. PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 6. SAOBRACAJ – dalje
 7. PARCELACIJA – dalje
 8. ZELENILO – dalje
 9. HIDROTEHNIKA – dalje
 10. ELEKTRO MREZA – dalje
 11. ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – dalje

MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje

Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta DUP G. Kalimanj – dalje

Program javne rasprave Nacrt DUP G.Kalimanj – dalje

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana GORNJI  KALIMANJ – dalje

Programski zadatak – dalje

DUP Gornji Kalimanj obuhvat – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Sepatrati sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

PREDLOG PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Odgovori na primjedbe sa ponovljene Javne rasprave – dalje

Program ponovne javne rasprave – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

NOVI NACRT PLANA – MAJ 2016:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 03a – šire okruženje – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 09a – elektro NN mreža – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje

Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje

Primjedbe na nacrt plana – dalje

Obrazac za davanje primjedbi – dalje

NACRT PLANA – stari:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • 01 – geodetska podloga – dalje
 • 02a – izvod iz DUP-a 1992 kompozicioni plan – dalje
 • 02b – izvod iz DUP-a 1992 sinhroni plan – dalje
 • 02 – izvod iz PUP-a namjena – dalje 
 • 03 – kontaktni planovi – dalje
 • 04 – analiza postojećeg stanja – dalje
 • 04a – karta vlasništva-model – dalje
 • 05 – namjena površina – dalje
 • 06 – parcelacija i regulacija – dalje 
 • 07 – koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje 
 • 07a – koordinate građevinskih linija – dalje 
 • 07b – koordinate regulacionih linija – dalje
 • 08 – saobraćaj – dalje
 • 09 – elektro – dalje
 • 09a – elektro NN mreža – dalje
 • 10 – hidrotehnika – dalje
 • 11 – TK infrastruktura – dalje
 • 12 – pejzažna arhitektura – dalje 

Mišljenja na Nacrt plana – dalje

Obavještenje – dalje

Program javne rasprave Nacrt DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta DUP Stari Krašići – dalje

Obuhvat DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak DUP Stari Krašići – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Licence obrađivača – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katastarska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet – dalje
 • List 05- Namjena planirano – dalje
 • List 06- Parcelacija, regulacija, nivelacija – dalje
 • List 07- Saobraćaj – dalje
 • List 08- Pejzažna arhitektura – dalje
 • List 09- Elektroenergetika – dalje
 • List 10- Hidrotehnika – dalje
 • List 11- TK infrastruktura – dalje
 • List 12a- Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • Izvodi iz PUP-a – dalje

Flajer DUP Krašići – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

PREDLOG PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katastarska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 03- Namjena ,post.stanje, fizicke strukture i bonitet – dalje
 • List 05- namjena planirano – dalje
 • List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje
 • List 07- saobraćaj – dalje
 • List 08- pejzažna arhitektura – dalje
 • List 09- elektroenergetika – dalje
 • List 10- hidrotehnika – dalje
 • List 11- TK infrastruktura – dalje
 • List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • Izvodi iz PUP-a – dalje

Stavovi obrađivača – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Primjedbe na Nacrt plana – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje

Obrazac za primjedbe – dalje

NACRT PLANA:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

 • List 01- Topografsko katasterska podloga – dalje
 • List 02- Topografsko katast.podloga sa granicom plana – dalje
 • List 05- namjena planirano – dalje
 • List 06- parcelacija, regul, nivelacija – dalje
 • List 07- saobraćaj – dalje
 • List 08- pejzažna – dalje
 • List 09- elektroenergetika – dalje
 • List 10- hidrotehnika – dalje
 • List 11- tk-ek – dalje
 • List 12a- uslovi za sprovođenje plana – dalje
 • List 12b -Uslovi za sprovođenje plana – dalje

Dopuna odluke o pristupanju izradi – dalje

Anketni listić – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

Odluka i programski zadatak DUP Krašići – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje

Separat sa uslovima po namjenama – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

PREDLOG PLANA:

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje
 • Separat sa uslovima po namjenama – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-a – DETALJNA NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 04 PLAN PARCELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 04a KOORDINATE TAČAKA REGULACIONIH LINIJA – dalje
 • 04b KOORDINATE TAČAKA GRANICA URBANISTIČKIH PARCELA – dalje
 • 04c KOORDINATE TAČAKA GRAĐEVINSKIH LINIJA – dalje
 • 05 PLAN SAOBRAĆAJA I NIVELACIJE – dalje
 • 06 PLAN HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA – dalje
 • 07 PLAN ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – dalje
 • 08 PLAN TELEKOMUNIKACIONE MREŽE – dalje
 • 09 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje
 • Sepatart sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

Granica obuhvata – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Tekst – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP – dalje
 • 08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL – dalje
 • 09. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna arhitektura – dalje
 • 13. Tk infrastruktura – dalje

Odluka o usvajanju – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA:

Tekst – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 08a. Parcelacija i regulacija sa koordinatama UP – dalje
 • 08b. Parcelacija i regulacija sa koordinatama GL i RL – dalje
 • 09. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna arhitektura – dalje
 • 13. Tk infrastruktura – dalje

Odluka o utvđivanju Predloga – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

Nacrt plana

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01. Izvod iz PUP-a – dalje
 • 02. Izvod iz DUP-a – dalje
 • 03.Geodetska podloga – dalje
 • 04.Postojeća spratnost – dalje
 • 05. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 06. Oblici intervencija – dalje
 • 07. Namjena površina – dalje
 • 08. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 09 .Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 10. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 12.Tk infrastruktura – dalje
 • 13. Pejzažna arhitektura – dalje

Granica obuhvata – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Odluka o usvajanju plana – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje

Tekstualni dio plana – dalje

Grafika:

 • 01 Geodetska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PUP-a Tivat – namjena površina – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a – Seizmička mikro rejonizacija – dalje
 • 04 Izvod iz DUP-a Donji Radovici zapad – namjena površina – dalje
 • 05 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 05a Kontaktna područja – dalje
 • 06 Režim zaštite kulturnih dobara – dalje
 • 07 Plan namjene površina – dalje
 • 08 Plan parcelacije – dalje
 • 09 Plan regulacije i nivelacije – dalje
 • 10 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 11 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 12 Plan elektronskih komunikacija – dalje
 • 13 Hidrotehnicka infrastruktura – dalje
 • 14 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT – NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 IZVOD IZ PUP-A – SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA – dalje
 • 04 IZVOD IZ DUP-A DONJI RADOVICI ZAPAD – NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 05 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA – dalje
 • 05a KONTAKTNA PODRUČIJA – dalje
 • 06 REŽIM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA – dalje
 • 07 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 08 PLAN PARCELACIJE – dalje
 • 09 PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 • 10 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 11 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 12 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – dalje
 • 13 HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA – dalje
 • 14 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT – NAMJENA POVRŠINA – dalje
 • 03 IZVOD IZ PUP-A – SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA – dalje
 • 04 IZVOD IZ DUP-A DONJI RADOVICI ZAPAD – NAMJENA POVRSINA – dalje
 • 05 ANALIZA POSTOJECEG STANJA – dalje
 • 06 PLAN NAMJENE POVRSINA – dalje
 • 07 PLAN PARCELACIJE – dalje
 • 08 PLAN REGULACIJE I NIVELACIJE – dalje
 • 09 PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 10 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 11 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – dalje
 • 12 HIDROTEHNICKA INFRASTRUKTURA – dalje
 • 13 PLAN PEJZAZNOG UREDJENJA – dalje

Separat sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta DUP Golf i DR zapad – dalje

Programski zadatak – dalje

Granica zahvata Plana – dalje

Odluka o pristupanju izradi Plana – dalje

Saglasnost Vlade na Sporazum – dalje

Sporazum o izradi plana – dalje

Odluka o donošenju plana – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 1. Geodetska podloga sa granicom zahvata plana – dalje
 2. Izvod iz PUP-a Tivat – namjena površina – dalje
 3. Izvod iz PUP-a – Seizmička mikro rejonizacija – dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Kontaktna područja – dalje
 6. Režim zaštite kulturnih dobara – dalje
 7. Plan namjene površina – dalje
 8. Plan parcelacije – dalje
 9. Plan regulacije i nivelacije – dalje
 10. Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 11. Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 12. Plan elektronskih komunikacija – dalje
 13. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 14. Plan pejžaznog uređenja – dalje

Odgovori obrađivača na primjedbe – dalje

PREDLOG PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT – NAMJENA POVRŠINA  – dalje
 • 03 IZVOD IZ PUP-A – SEIZMIČKA MIKRO REJONIZACIJA – dalje
 • 04 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA – dalje
 • 05 KONTAKTNA PODRUČIJA – dalje
 • 06 REŽIM ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA – dalje
 • 07 PLAN NAMJENE POVRŠINA – dalje
 • 07 PLAN NAMJENE POVRŠINA 2 – dalje
 • 08 PLAN PARCELACIJE – dalje
 • 09 PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 10 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 11 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 12 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – dalje
 • 13 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 14 PLAN PEJZAŽNOG UREĐENJA – dalje

Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Program Javne rasprave – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • 01 GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM ZAHVATA PLANA – dalje
 • 02 IZVOD IZ PUP-A TIVAT – NAMJENA POVRŠINA  – dalje
 • 03 IZVOD IZ PUP-A – SEIZMICKA MIKRO REJONIZACIJA – dalje
 • 04 ANALIZA POSTOJECEG STANJA – dalje
 • 05 PLAN NAMJENE POVRSINA – dalje
 • 06 PLAN PARCELACIJE – dalje
 • 07 PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE – dalje
 • 08 PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 09 PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 10 PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE – dalje
 • 11 PLAN ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA – dalje
 • 12 PLAN PEJZAZNOG UREDJENJA – dalje
 • Sepatart sa urbanističko tehničkim uslovima – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta DUP DR centar – dalje

Programski zadatak – dalje

Granica zahvata Plana – dalje

Odluka o pristupanju izradi Plana – dalje

Saglasnost Vlade na Sporazum – dalje

Sporazum o izradi plana – dalje

Odluka o donošenju plana – dalje

Tekstualni dio – dalje

Grafika

 • 01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02. Izvod iz PPPNOP – dalje
 • 02a. Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • 03. Kontaktni planovi – dalje
 • 03a. Šire okruženje – dalje
 • 04. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 05. Detaljna namjena površina – dalje
 • 06. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija – dalje
 • 07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija – dalje
 • 08. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 09. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna infrastruktura – dalje

Predlog odluke o donošenju plana – dalje

Flajer –  dalje

Predlog plana

Tekstualni dio – dalje

Grafika

 • 01. Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02. Izvod iz PPPNOP – dalje
 • 02a. Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • 03. Kontaktni planovi – dalje
 • 03a. Šire okruženje – dalje
 • 04. Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 05. Detaljna namjena površina – dalje
 • 06. Parcelacija i regulacija – dalje
 • 07. Koordinate prelomnih tačaka urbanističkih parcela – dalje
 • 07a. Koordinate prelomnih tačaka gradjevinskih linija – dalje
 • 07b. Koordinate prelomnih tačaka regulacionih linija – dalje
 • 08. Saobraćajna infrastruktura – dalje
 • 09. Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • 10. Elektronska komunikaciona (Telekomunikaciona) infrastruktura – dalje
 • 11. Hidrotehnička infrastruktura – dalje
 • 12. Pejzažna infrastruktura – dalje

Odgovori na primjedbe sa Javne rsprave – dalje

Izvještaj o SPU – dalje

Saglasnot na SPU – dalje

Obavjestenje o javnoj raspravi – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta  – dalje

NACRT PLANA

Tekstualni dio – dalje

Grafika:

 • Topografsko katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • Izvod iz PUP-a (namjena) – dalje
 • Kontaktni planovi – dalje
 • Šire okruzenje – dalje
 • Analiza postojeceg stanja – dalje
 • Detaljna namjena povrsina – dalje
 • Parcelacija i regulacija – dalje
 • Saobracaj – dalje
 • Elektroenergetska infrastruktura – dalje
 • EK – TK Infrastruktura – dalje
 • Hidrotehnicka infrastruktura – dalje

Odgovori na mišljenje Ministarstva i izvještaj  Savjeta za reviziju – dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životbu sredinu – dalje

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

UP Lepetani tekst  –  PDF
01 Izvod iz PP Juznog Jadrana – PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikrorejonizacije  –  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja i tt mreze  – PDF

Grafika:

01 Izvod iz prostornog plana juznog Jadrana  –  PDF
02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  – PDF
03 Hidroloska i geoloska karta  – PDF
04 Karta seizmicke mikroreonizacije  – PDF

05 Karta stabilnosti terena  – PDF06 Karta podobnosti terena za urbanizaaciju  – PDF07 Analiza prirodnih uslova  – PDF

08 Analiza postojeceg stanja  – PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata  – PDF

10 Geodetska podloga  – PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  – PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  – PDF

13 Kompozicioni plan  – PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  – PDF

15 Plan saobracaja  – PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  – PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  – PDF

18 plan elektrosnadbijevanja  – PDF

Tekst:

UP Petkovici tekst  –  PDF

Grafika:

01 Izvod iz PP Juznog Jadrana  –  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

03 Geoloska i hidroloska karta  –  PDF

04 Karta seizmicke mikroreonizacije  –  PDF

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF

06 Karta podobnosti za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom djela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Tekst:

UP Gornja Lastva  –  PDF

UP Przno 1-Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – dalje

Izvod iz sl. lista – dalje

UP PRŽNO I  –  PREDLOG PLANA  –  dalje

Sažetak plana  Slika1    Slika2

Izvjestaj o javnoj raspravi sa odgovorima na primjedbe – PDF

Odluka o utvrđivanju Prijedloga UP Przno I – dalje

Dopuna granica Pržno – PDF

Odluka o izmjeni odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I – WORD

Odluka o dopuni odluke o potrebi izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički Projekat ”Pržno I” – WORD

Odluka o Izmjeni Odluke o izradi  Strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Urbanistički projekat Pržno I – WORD

Program Javne rasprave o Nacrtu Urbanističkog projekta PRŽNO  I  – WORD

Odluku O utvrđivanju Nacrta Urbanističkog projekta PRŽNO  I  –  WORD

Nacrt detaljnog urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluku o izradi Urbanističkog projekta Pržno I- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Turistički kompleks Pržno I – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF

Skica – JPG

Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog projekta Pržno I-PDF

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna UP “Pržno I” – dalje


Usvojeni plan Izmjene i dopune UP “Pržno I”:

Tekst plana – dalje

Plan – dalje

Idejna rješenja – dalje


Analizički podaci 24.04.2014 – dalje

Separat Izmjene i dopune UP “Pržno I” – dalje

PREDLOG:

TEKST – dalje

Idejna rješenja:

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Situacija – dalje

02 Situacioni prikaz parternog rješenja – novo-Layout1 – dalje

02a Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje

03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje

04 Idejno rješenje hotela-01 presjek – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4a – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4b – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4c – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4d – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4e – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4f – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4g – dalje

04 Idejno rješenje hotela-4h – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-4a-I – dalje

04a Idejno rješenje hotela – izgledi-štampa – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_06c – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_Izgledi 06-I – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa_izgledi 06-II – dalje

06 Idejno rješenje depadanasa-6a – dalje

07 Idejno rješenje – Privremeni objekti – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08a – dalje

08 Idejno rješenje -3D prikaz 08b – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija)_novo-01 Situacija – dalje

09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Planirano stanje:

07 Plan namjene površina – dalje

07a Plan namjene površina prema sadržajima-1-1000 – dalje

08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije -Layout1-stampa – dalje

08a Plan  regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje

09 Saobraćajna infrastruktura – dalje

10 Saobraćajna infrastruktura – garaže-sa podlogom-stampa – dalje

11 Hidrotehnička infrastrukturasa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

12 Elektroenergetska infrastruktura sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

13 Elektronske komunikacije-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

14 Pejzažna_taksacija – dalje

15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 – dalje

16 Pejzažno uerđenje-Layout1-1-500 List 1 – dalje

Postojeće stanje:

01a Topografskokatastarska podloga  1-500 – dalje

01 Topografskokatastarska podloga  1-1000  – dalje

02 Izvod iz PPPPMD – dalje

03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje

04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje

05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje

06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje

Odluka o utvrdjivanju prijedloga – dalje


Izvještaj o javnoj raspravi na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “PRŽNO I” – dalje

Odgovori na primjedbe i sugestije Izmjena i dopuna UP Pržno I – dalje


–  Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT:

TEKST: – dalje

Idejna rešenja

01 Situacioni prikaz urbanističkog rješenja-Stuacija – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – dalje
02 Situacioni prikaz parternog rješenja – 1 – dalje
03 Situacioni prikaz – presjeci – dalje
04a Idejno rješenje hotela – dalje
04a-I Idejno rješenje hotela – izgledi – dalje
04b Idejno rješenje hotela – dalje
04c Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04d Idejno rješenje hotela – dalje
04f Idejno rješenje hotela – dalje
04g Idejno rješenje hotela – dalje
04h Idejno rješenje hotela – dalje
04i Idejno rješenje hotela – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela izgledi – dalje
05 Idejno rješenje -Objekti hotela osnove – dalje
06 Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06 Idejno rjesenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-IZGLEDI – dalje
06A Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
06B Idejno rješenje depadanasa-OSNOVE – dalje
07 Idejno rješenje – privremeni objekti – dalje
08 Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
08a Idejno rješenje -3D prikaz – dalje
09 Referentni primjeri – (arhitektonika i materijalizacija) – dalje

Plan

07 Plan namjene površina-sa podlogom-Layout1-1-500 List 1 (2) – dalje
07a Plan namjene površina prema sadržajima – dalje
08 Plan parcelacije,regulacije,nivelacije sa podlogom – dalje
08a Plan regulacije i nivelacije -podzemno sa podlogom-štampa – dalje
09 Saobraćajna infrastruktura sa podlogom – dalje
10 Saobraćajna infrastruktura – garaže – sa podlogom – dalje
11 Hidrotehnička infrastruktura sa podlogom – dalje
12 Elektroenergetska infrastruktura – dalje
13 Elektronske komunikacije-sa podlogom – dalje
14 Pejzažna taksacija izvod – dalje
15 Plan pejzažne arhitekture sa podlogom – dalje
16 Pejzažno uređenje – dalje

Postojeće stanje

01Topografsko-katastarska podloga sa granicom zahvata – dalje
02 Izvod iz PPPPMD – dalje
03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
04 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Mreže infrastrukturnih sistema – dalje
05 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Kontaktne zone – režimi uređenja prostora – dalje
06 Analiza stvorenih uslova-postojeće stanje – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA

MIŠLJENJA MINISTARSTVA


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Ugovor o izradi UP-a – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjenu i dopunu Urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Pržno I – dalje

Grafika:

01 RULJINA,GEODETSKA PODLOGA – PDF

02 UP RULJINA,  IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA – PDF

03 UP RULJINA, IZVOD iz DUPa – PDF

04 UP RULJINA, KONTAKTNE ZONE – PDF

05 UP RULJINA, SEIZMICKA REONIZACIJA – PDF

06 UP RULJINA, ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE – PDF

07 UP RULJINA, NAMJENA POVRSINA – PDF

08 UP RULJINA, Parcelacija – PDF

09 UP RULJINA, Regulacija -nivelacija – PDF

10 UP RULJINA, UTU uslovi – PDF

11 UP RULJINA, KOMPOZICIONI PLAN – PDF

12 UP RULJINA, Saobracaj – PDF

12a UP RULJINA, Garaze nivo 1 – PDF

12b UP RULJINA, Garaze nivo 2 – PDF

12c UP RULJINA, Garaze nivo 3 – PDF

12dUP RULJINA, Garaze nivo 3.5 – PDF

13 UP RULJINA, Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima – PDF

14 UP RULJINA, plan ozelenjavanja – PDF

15 UP RULJINA, hidrotehnicka infrastruktura – PDF

16 UP RULJINA, elektro instalacije – PDF

17 UP RULJINA, ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – PDF

18 UP RULJINA, sinhron plan ,infrastruktura – PDF

Tekstualni dio:

Naslov  – PDF

Text  plana – PDF

Strateška UP Ruljina – PDF

 IDEJNO RJEŠENJE

01,+8.00 – PDF

02,+11.00 – PDF

03,+14.00 – PDF

04,+17.00 – PDF

05,+20.00 – PDF

06,+23.00 – PDF

07+,26.00 – PDF

08,+29.00 – PDF

09,+32.00 – PDF

10,+35.00 – PDF

11,+38.00 – PDF

12,+41.00 – PDF

13,parter – PDF

14,presjeci – PDF

15,SILUETE – PDF

16,SILUETE1 – PDF

17,SILUETE 2 – PDF

IDEJNO RULJINA TABELE – PDF

  3D Modeling (slike) – dalje

Arhiva – UP Ruljina

Izvjestaj sa javne rasprave – stavovi obradjivaca – dalje

Primjedbe Sekretarijata na Nacrt UP-a Ruljina – dalje

Izvještaj sa javne rasprave na Nacrt Urbanističkog plana Ruljina  –  dalje

Spisak primjedbi na Nacrt UP Ruljina  –  ZIP


Obavještenje – dalje

Program javne rasprave – dalje

Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje


Urbanistički projekat Ruljina

Grafika:

01 RULJINA ,KO Donja Lastva,GEODETSKA PODLOGA – PDF

02 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD IZ PLANA VISHEG REDA – PDF

03 UP RULJINA ,KO Donja Lastva IZVOD iz DUPa – PDF

04 UP RULJINA ,KO Donja Lastva KONTAKTNE ZONE – PDF

05 UP RULJINA ,KO Donja Lastva SEIZMICKA REONIZACIJA – PDF

06 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,ANALIZA POSTOJECE FIZICKE STRUKTURE – PDF

07 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,NAMJENA POVRSINA – PDF

08 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, parcelacija – PDF

09 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, regulacija -nivelacija – PDF

10 UP RULJINA ,KO Donja Lastva, UTU uslovi – PDF

11 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,KOMPOZICIONI PLAN – PDF

12 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,saobracaj – PDF

12a UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12b UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12c UP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

12dUP RULJINA ,KO Donja Lastva,garaze – PDF

13 UP RULJINA ,Plan pozarnih puteva sa pozarnim reonima – PDF

14 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,plan ozelenjavanja – PDF

15 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,hidrotehnicka infrastruktura – PDF

16 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,elektro instalacije – PDF

17 UP RULJINA KO KO Donja Lastva,ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – PDF

18 UP RULJINA ,KO Donja Lastva,sinhron plan ,infrastruktura – PDF


Tekstualni dio:

Naslov  – PDF

Text  – PDF


IDEJNO RJEŠENJE

3D Modeling:

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Slika 5

Slika 6

Slika 7

Slika 8

Slika 9

Slika 10

Slika 11

Slika 12

Slika 13

Slika 14

Slika 15

Slika 16

Slika 17


01,+8.00 – PDF

02,+11.00 – PDF

03,+14.00 – PDF

04,+17.00 – PDF

05,+20.00 – PDF

06,+23.00 – PDF

07+,26.00 – PDF

08,+29.00 – PDF

09,+32.00 – PDF

10,+35.00 – PDF

11,+38.00 – PDF

12,+41.00 – PDF

13,parter – PDF

14,presjeci – PDF

15,SILUETE – PDF

16,SILUETE1 – PDF

17,SILUETE 2 – PDF

IDEJNO RINA TABELULJE – PDF


Odluku o izradi Urbanističkog projekta Ruljina- PDF

Programski zadatak – Urbanistički projekt Ruljina – PDF

Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF

 • Odluka o pristupanju izradi – dalje
 • Programski zadatak – dalje
 • Obuhvat UP-a – dalje
 • Odluka o donosenju – dalje
 •  Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje

 • Tekstualni dio plana:
 • Naslov – dalje
 • Tekst plana – dalje

 • Grašički dio plana:
 • 01 podloga sa granicom UP – dalje
 • 02 izvod iz PUPa Tivta – dalje
 • 03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje
 • 04 postojeće stanje – dalje
 • 05 plan namjene – dalje
 • 06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 07 plan saobraćaja – dalje
 • 08 vodovod i kanalizacija – dalje
 • 09 elektroinstalacije – dalje
 • 10 telekomunikacije – dalje
 • 11 plan zelenih površina- dalje
 • 12 kompozicioni plan – dalje
 • 13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 1 – dalje


 

Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA –

01 – podloga sa granicom UP-1-1000 – dalje

02 – izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03 – izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 – dalje

04 – postojeće stanje-1-1000 – dalje

05 – plan namjene-R1-1000 – dalje

06 – plan parc, reg i niv-R1-500 – dalje

07 – plan saobraćaja-R1-1000 – dalje

08 – vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09 – Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10 – TK-R1-1000 – dalje

11 – plan zelenih površina-R1-1000 – dalje

12 – kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – podloga sa granicom UP-1-1000 – dalje

02 – izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03 – izvod iz DUPa KRAŠIĆI-1-1000 – dalje

04 – postojeće stanje-1-1000 – dalje

05 – plan namjene-R1-1000 – dalje

06 – plan parc, reg i niv-R1-500 – dalje

07 – plan saobraćaja-R1-1000 – dalje

08 – vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09 – Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10 – TK-R1-1000 – dalje

11 – plan zelenih površina-R1-1000 – dalje

12 – kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MIŠLJENA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 1 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 1 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 1  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 1  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Programski zadatak – dalje

Obuhvat UP-a – dalje

Odluka o donosenju – dalje

Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje


Tekstualni dio plana:

Naslov – dalje

Tekst plana – dalje 


Grašički dio plana:

01 podloga sa granicom UP – dalje

02 izvod iz PUPa Tivta – dalje

03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje

04 postojeće stanje – dalje

05 plan namjene – dalje

06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje

07 plan saobraćaja – dalje

08 vodovod i kanalizacija – dalje

09 elektroinstalacije – dalje

10 telekomunikacije – dalje

11 plan zelenih površina- dalje

12 kompozicioni plan – dalje

13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 2 – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-Elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 2 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 2 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 2  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 2  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi – dalje

Programski zadatak – dalje

Obuhvat UP-a – dalje

Odluka o donosenju – dalje

Odgovori na primjedbe na nacrt – dalje


Tekstualni dio plana:

Naslov – dalje

Tekst plana – dalje 


Grašički dio plana:

01 podloga sa granicom UP – dalje

02 izvod iz PUPa Tivta – dalje

03 izvod iz DUP-a Krašići – dalje

04 postojeće stanje – dalje

05 plan namjene – dalje

06 plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje

07 plan saobraćaja – dalje

08 vodovod i kanalizacija – dalje

09 elektroinstalacije – dalje

10 telekomunikacije – dalje

11 plan zelenih površina- dalje

12 kompozicioni plan – dalje

13 idejna rjesenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Krašići 3 – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01-podloga sa granicom UP-R1-1000 – dalje

02-izvod iz PUPa TIVTA-1-10000 – dalje

03-izvod iz DUPa KRASICI-R1-1000 – dalje

04-postojece stanje-R1-1000 – dalje

05-plan namjene-R1-1000 – dalje

06-plan parc, reg i niv–500 – dalje

07-plan saobracaja-R1-1000 – dalje

08-vodovod i kanalizacija-R1-1000 – dalje

09-elektroinstalacije-R1-1000 – dalje

10-telekomunikacije-R1-1000 – dalje

11-plan zelenih povrsina-R1-1000 – dalje

12-kompozicioni plan-R1-1000 – dalje


MISLJENJA JAVNIH PREDUZECA – dalje


Obavještenje – dalje

Odluka o utvrđivanju Nacrta UP Krasici 3 – dalje

Program javne rasprave UP Krasici 3 – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Krasici 3  –  dalje

Programski zadatak UP Krasici 3  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje  

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Plan saobracaja – dalje
 11. Kompozicioni plan – dalje
 12. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 13. Plan elektroenergetike – dalje
 14. Elektronske komunikacije – dalje
 15. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Milovići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Plan saobracaja – dalje

11 Kompozicioni plan – dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

13 Plan elektroenergetike – dalje

14 Elektronske komunikacije – dalje

15 Pejzažno uređenje – dalje

TEKST – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje

Primjedbe – dalje


Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Plan saobracaja – dalje

11 Kompozicioni plan – dalje

12 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

13 Plan elektroenergetike – dalje

14 Elektronske komunikacije – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Milovici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Milovici  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Milovici  –  dalje

Programski zadatak UP Milovici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje
Odgovori na primjedbe – dalje

Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Bogišići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje


PREDLOG:

TEKST

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažnog uređenja – dalje

GRAFIKA – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa javne rasprave – dalje


NACRT:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje


SLIKE – dalje


IDEJNO RJEŠENJE – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENjA MINISTARSTVA – dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Bogisici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Bogisici  –  dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Bogisici  –  dalje

Programski zadatak UP Bogisici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Meštrovići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažne arhitekture – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa javne rasprave – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

IDEJNO RJEŠENJE – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Odluka o utvrđivanju nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Anketni list – dalje


Izmjena obuhvata UP Meštrovići – dalje

Obuhvat UP Meštrovići  –  dalje


Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Mestrovici  –  dalje


Izmjena odluke o pristupanju zradi UP-a Meštrovići – dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Meštrovići –  dalje


Programski zadatak UP Mestrovici  –  dalje

Odluka o donošenju – dalje

Odgovori na primjedbe – dalje


Tekstualni dio plana – dalje


Grafički prilozi:

 1. Geodetsko katastarska podloga – dalje
 2. Izvod iz PUP-a – dalje
 3. Postojeća namjena površina- dalje
 4. Analiza postojećeg stanja – dalje
 5. Stilsko hronološka analiza – dalje
 6. Valorizacija – dalje
 7. Intervencija – dalje
 8. Plan namjene površina – dalje
 9. Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje
 10. Kompozicioni plan – dalje
 11. Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 12. Plan elektroenergetike – dalje
 13. Elektronske komunikacije – dalje
 14. Pejzažno uređenje – dalje

Idejna rješenja – dalje

Odluka o donošenju Urbanističkog projekta Kostići – dalje


Saglasnost Ministarstva – dalje


Odgovori na primjedbe – dalje 


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 geodetsko katastarska podloga – dalje

02 izvod iz PUP-a – dalje

03 postojeća namjena površina – dalje

04 analiza postojećeg stanja – dalje

05 stilsko hronološka – dalje

06 valorizacija – dalje

07 intervencije – dalje

08 planirana namjena površina – dalje

09 plan parcelacije regulacije i nivelacije – dalje

10 kompozicioni plan – dalje

11 plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 elektronske komunikacije – dalje

13 plan elektroenergetike – dalje

14 plan pejzažnog uređenja – dalje

IDEJNA RIJEŠENJA – dalje


Izvještaj sa Javne rasprave – dalje


Primjedbe građana – dalje

Formular za davanje primjedbi – dalje


NACRT

TEKST – dalje

GRAFIKA

01 Geodetsko katastarska podloga – dalje

02 Izvod iz PUP-a – dalje

03 Postojeća namjena površina- dalje

04 Analiza postojećeg stanja – dalje

05 Stilsko hronološka analiza – dalje

06 Valorizacija – dalje

07 Intervencija – dalje

08 Plan namjene površina – dalje

09 Plan parcelacije nivelacije i regulacije – dalje

10 Kompozicioni plan – dalje

11 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje

12 Plan elektroenergetike – dalje

13 Elektronske komunikacije – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


MIŠLJENJA JAVNIH PREDUZEĆA – dalje

MIŠLJENJA MINISTARSTVA – dalje


Anketni list – dalje

Obuhvat UP Kostici  –  dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade SPU za UP Kostici  – dalje

Odluka o pristupanju izradi UP-a Kostici  – dalje

Programski zadatak UP Kostici  –  dalje

Odluka o donošenju Plana – dalje 


TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Topografsko katastarska podloga-Model – dalje

02 – Izvod iz PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

10 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

11 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje

Video prezentacija – dalje

Poster – dalje

Flajer – dalje

Saglasnost Ministarstva – dalje


PREDLOG:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Geodetska podloga-Model – dalje

02 – IZVOD IZ PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

10 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

11 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


Izvjestaj sa  javne rasprave – dalje

Primjedbe građana – dalje


Odluka o utvrdjivanju Nacrta – dalje

Program javne rasprave – dalje

Obavještenje – dalje


Obrazac za primjedbe – dalje


NACRT:

TEKST – dalje

GRAFIKA:

01 – Geodetska podloga-Model – dalje

02 – IZVOD IZ PUP-a namjena-Model – dalje

02a – Izvod iz UP-a Donja Lastva-Model – dalje

03 – Kontaktni planovi-Model – dalje

03a  – Šire okruženje-Model – dalje

04 – Karta vlasništva-Model – dalje

05 – Analiza postojećeg stanja – dalje

05a – Stilsko-hronološka analiza-Model – dalje

05b – Valorizacija-Model – dalje

05c – Plan intervencija-Model – dalje

06 – Pretežna namjena površina – dalje

06a – Detaljna namjena površina – dalje

07 – Parcelacija – dalje

07a – Koordinate prelomnih tacaka UP – dalje

07b – Koordinate prelomnih tacaka GL i RL – dalje

08 – Saobraćaj – dalje

09 – Elektroenergetika – dalje

09a – Elektroenergetika NN mreza – dalje

10 – Elektronska komunikaciona-telekomunikaciona infrastruktura – dalje

11 – Hidrotehnička infrastruktura – dalje

12 – Pejzažna arhitektura – dalje

IDEJNA RJEŠENJA – dalje


Programski zadatak – dalje

Obuhvat – dalje

Odluka o izradi Urbanističkog projekta – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za urbanistički projekat – dalje

Grafika:

00 Legenda  –  PDF

01 Izvod iz PP Juzni Jadran  –  PDF

02 Polozaj seoskih naselja u Tivatskom zalivu  –  PDF

04 Karta seizmicke mikorejonizacije  –  PDF

05 Karta stabilnosti terena  –  PDF

06 Karta podobnosti terena za urbanizaciju  –  PDF

07 Analiza prirodnih uslova  –  PDF

08 Analiza postojeceg stanja  –  PDF

09 Plan infrastrukture i komunalnih objekata postojece stanje  –  PDF

10 Geodetska podloga  –  PDF

11 Regulaciono nivelacioni plan sa preparcelacijom zemljista  –  PDF

12 Namjena povrsina planirano stanje  –  PDF

13 Kompozicioni plan  –  PDF

14 Osnova prizemlja sa uredjenjem partera  –  PDF

15 Plan saobracaja  –  PDF

16 Plan zelenila sa primjenom dela likovnih umjetnosti  –  PDF

17 Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF

18 Plan elektrosnabdijevanja i tt mreze  –  PDF

Graficka dokumentacija o prostoru  –  PDF
Tekst:
Tekstualna dokumentacija  –  PDF

Viber Community

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Home Safe – for every house to be a home

ℹ As part of the national #OstaniDoma (#StayAtHome) campaign, initiated so as to contain the spread of the coronavirus in Montenegro, the Ministry of Interior, Police Administration and NGOs participating on the Operational Team for the Prevention of Violence against Women and Domestic Violence, will carry out the #BezbjednaDoma (Home Safe) in the days to come.

The Ministry of Interior said that in a situation when the key pre-emptive measure in curbing the coronavirus is to stay at home, victims of domestic violence, predominantly women, become a specially vulnerable group.

The goal of the campaign, which the British Embassy in Montenegro supported, is to let the victims know that they are not alone and that they can get help and protect themselves and other members of their family from violence. (checkmark)

#StayAtHome #BeSafe

2:22 pm

11:15 am

Partneri