Knjiga procedura

Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica PDF

Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini opštine Tivat PDF

Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat PDF

Interna procedura za korišćenje i održavanje službenih vozila PDF

Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu  dalje

Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala  dalje

Odluka o naknadi zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u organima lokalne uprave Opštine Tivat  dalje

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilne telefonije u Opštini Tivat br. 01-408/21-402 od 07.05.2021. godine PDF

Pravilnik o kućnom redu dalje

Pravilnik o procedurama zapošljavanja, obliku i načinu provjere sposobnosti i kriterijumima za izbor kandidata u organima lokalne uprave dalje

Pravila o postupanju organa lokalne uprave sa građanima  dalje

Interna pravila za izradu službenih dopisa  dalje

Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora  dalje

Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat dalje

Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat PDF

Odluka o formiranju depoa pisarnice Opštine Tivat PDF

Upustvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u depou pisarnice Opštine Tivat  PDF

Lista kategorija PDF

IT politike i procedure dalje

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu PDF

Pravilnik o uslovima za odlaganje naplate poreskih potraživanja  dalje

Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada  dalje

Pravilnik o radu komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  PDF

Uputstvo za sprovođenje postupka odlučivanja o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu PDF

Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana za kontrolu populacije pasa na teritoriji opštine Tivat PDF

Odluka o određivanju mjesta za ukrcaj i iskrcaj putnika u vanlinijskom prevozu PDF

Pravilnik o rezervaciji parking mjesta na opštim parkiralištima PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu. PDF

Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti omladinske politike PDF

Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018 – 2021  PDF

Odluka o zabrani izvodjenja gradjevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone 2022. PDF

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika za postupanje opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti PDF

Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom  dalje

Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti  dalje

Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki  dalje

Procedura za sprovođenje postupaka javnih nabavki i jednostavnih nabavki 2021. PDF

Uputstvo – postupak obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta  dalje

Dopuna interne procedure – javne i jednostavne nabavke PDF

Interna procedura – za sprovođenje postupaka javnih i i jednostavnih nabavki 2021 PDF

Pravila o uzimanju poslovnih prostora u zakup  dalje

Naredba o zabrani loženja i paljenja vatre na otvorenom prostoru Opštine Tivat  PDF

Registar rizika Opština Tivat PDF

Procedura za vršenje konsalting usluga unutrašnje revizije PDF

Procedura vršenja unutrašnje revizije u Opštini Tivat i društvima i ustanovama(pravnim licima) čiji je osnivač Opština PDF

Uputstvo za pripremu skupštinskog materijala  dalje

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji  i načinu rada lokalne uprave opštine Tivat od 30.12.2020. godine PDF

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat od 13.11.2020. godine PDF

Naredba kojom se stavlja van snage Naredba br. 01-071/21-165 od 01.03.2021. godine PDF

Naredba kojom se stavlja van snage Naredba br. 01-071/20-860/1 od 08.12.2020. godine PDF

Uputstvo o stavljanju van snage uputstva br. 0101-030-109 od 10.02.2017. godine  PDF

Pravilnik za odnose sa javnošću Opštine Tivat  dalje

Ustanove Grada