Knjiga procedura

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki u Opštini Tivat PDF

Odluka o usvajanju Etičkog kodeksa lokalnih službenika ca i namještenika u Opštini Tivat PDF

Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica PDF

Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini opštine Tivat PDF

Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat PDF

Procedura o načinu korišćenja godišnjeg odmora PDF

Interna procedura za korišćenje i održavanje službenih vozila PDF

Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu  dalje

Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala  dalje

Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja mobilne telefonije u Opštini Tivat br. 018/24-203 od 21.03.2024. godine PDF

Pravilnik o kućnom redu dalje

Pravila o postupanju organa lokalne uprave sa građanima  dalje

Interna pravila za izradu službenih dopisa  dalje

Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora  dalje

Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat dalje

Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat PDF

Upustvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u depou pisarnice Opštine Tivat  PDF

IT politike i procedure dalje

Interna pravila i procedure – turistička taksa WORD

Interna pravila i procedure u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole članskog doprinosa turističkim organizacijama detaljnije

Interna pravila i procedure u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnost detaljnije

Interna pravila i procedure u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na promet nepokretnosti detaljnije

Interna procedura za izradu nacrta Odluke o budžetu Opštine Tivat, procedura planiranja i pripremanja budžeta detaljnije detaljnije

Interno uputstvo za plaćanje obaveza u Opštini Tivat PDF

Interna procedura o službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu PDF

Pravilnik o uslovima za odlaganje naplate poreskih potraživanja  dalje

Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada  dalje

Pravilnik o radu komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu  PDF

Interna pravila i procedure u vršenju tehničko-administrativnih poslova pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br.01-065/24-85 od 8. 2. 2024. – PDF

Pravila i procedure u postupcima izdavanja uvjerenja i pristupa informacijama – PDF

Pravila i procedure u postupcima izgradnje lokalnih objekata od opšteg interesa – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima izdavanja izvoda iz planskog dokumenta pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br.01-065/24-87 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima izdavanja upotrebne dozvole pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br. 01-065/24-89 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima izgradnje pomoćnih objekata pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br. 01-065/24-88 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima legalizacije bespravno sagrađenih objekata pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br. 01-065/24-90 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima izdavanja urbanističkih uslova za postavljanje privremenih objekata pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br. 01-065/24-86 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna pravila i procedure u postupcima procjene uticaja na životnu sredinu pred Sekretarijatom za uređenje prostora, br.01-065/24-84 od 8. 2. 2024. – PDF

Interna procedura u postupku prijema, evidentiranja i obrade prijave zanata PDF

Interna procedura za izdavanje licence za javni prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju – linijski gradski i prigradski prevoz PDF

Interna procedura za izdavanje licence za linijski gradski i prigradski prevoz PDF

Interna procedura za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti PDF

Interna procedura za kategorizaciju/rekategorizaciju ugostiteljskog objekta PDF

Interna procedura za produženje licence za prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju – auto taxi prevoz PDF

Interna procedura za izdavanje izvoda licence za vozilo – auto taxi prevoz PDF

Interna procedura za izdavanje taxi legitimacije za vozača – auto taxi prevoz PDF

Interna procedura za ovjeru cjenovnika za auto taxi prevoz PDF

 

Pravila o uslovima i načinu pružanja pomoći nadležnim organima lokalne uprave i javnim službama Opštine Tivat u postupku izvršenja njihovih odluka PDF

Interno uputstvo za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti postavljanja i građenja privremenih i pomoćnih objekata PDF

Izmjene i dopune interne procedure za sprovođenje postupaka javnih nabavki i jednostavnih nabavki PDF

Interna procedura za utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta PDF

Interno uputstvo za postupanje kod privođenja namjeni planskih dokumenata PDF

Interno uputstvo za postupanje u slučajevima dokompletiranja urbanističkih parcela PDF

Pravila o uzimanju poslovnih prostora u zakup  dalje

Procedura vršenja unutrašnje revizije u Opštini Tivat i  pravnim licima čiji je osnivač Opština PDF

Pravilnik o radnom vremenu u službenim prostorijama organa lokalne uprave Opštine Tivat PDF

Pravilnik za odnose sa javnošću Opštine Tivat  dalje

Interno pravilo o načinu korišćenja poslovnih platnih kartica PDF

Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju PDF

Interne procedure za postupanje u Službi Glavnog administratora PDF

Ustanove Grada