Služba glavnog administratora

Glavni administrator i služba na čijem je čelu, vrše poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi Opštine. Glavni administrator koordinira rad organa i službi, daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Služba glavnog administratora vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • vršenje poslova drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa uprave i posebnih službi;
 • koordiniranje rada organa uprave i službi u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
 • davanje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
 • davanje stručnih uputstava i instrukcija za rad organima uprave i službama radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
 • sprovođenje zakona i propisa iz oblasti pečata;
 • pripremu godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
 • podnošenje predsjedniku opštine godišnjeg izvještaja o radu i drugih izvještaja na zahtjev predsjednika opštine;
 • rješavanje sukoba nadležnosti između organa uprave u skladu sa zakonom;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga, i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • pružanje stručne pomoći organima lokalne uprave i službi u izradi upravnih akata;
 • učestvovanje u pripremi kadrovskog plana;
 • saradnju sa državnim organima i drugim pravnim licima u okviru djelokruga rada;
 • pripremu informacija za javnost iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti službe;
 • druge poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i aktima predsjednika opštine.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

Zakon o lokalnoj samoupravi dalje

Zakon o upravnom postupku dalje

Pravilnik o sadržaju Godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima i bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije o postupanju u upravnim stvarima dalje

Zakon o slobodnom pristupu informacijama dalje

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA PDF

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE GLAVNOG ADMINISTRATORA   PDF


Statut Opštine Tivat PDF

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat detaljnije


ARHIVA

Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave Opstine Tivat 34-17 od 7.8.2017. PDF

 • Marija Petković


  Ustanove Grada