Zapošljavanje

Obrazac za prijavu na slobodno radno mjesto dalje

CV template dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III za poslove poslove maticara i poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa – ovlasceno sluzbeno lice za vodjenje i rjesavanje u upravnom postupku, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Ispravka Javnog oglasa – Viši savjetnik III za utvrdjivanje, kontrolu i naplatu poreza na promet nepokretnosti PDF

U Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na nepokretnosti, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA I za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na promet nepokretnosti, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Tivat raspisuje oglas za prijem JEDNOG PRIPRAVNIKA u Sekretarijatu za finansije na period od 12 mjeseci PDF

U Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta KOMUNALNI/A INSPEKTOR/ICA III za stambeno-komunalne i poslove turizma – ovlašćeno lice, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

U Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III za utvrdjivanje, kontrolu i naplatu poreza jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Tivat raspisuje oglas za prijem JEDNOG PRIPRAVNIKA u Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno komunalne djelatnosti na period od 12 mjeseci PDF

Sekretarijat za lokalnu upravu Opštine Tivat raspisuje oglas za prijem JEDNOG PRIPRAVNIKA u Sekretarijatu za finansije na period od 12 mjeseci PDF

U Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA STAMBENE POSLOVE I TERITORIJANU ORGANIZACIJU, REGULACIJU SAOBRAĆAJA, PUTEVE I DRUMSKI SAOBRAĆAJ, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu raspisuje se javni oglas za prijem JEDNOG PRIPRAVNIKA na period od 12 mjeseci PDF

U Službi glavnog gradskog arhitekte Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA IIi ZA OMLADINSKU POLITIKU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNE POSLOVE-OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta REFERENT/KINJA – HIGIJENIČAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto GLAVNI/A GRADSKI ARHITEKTA/KINJA, jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto SEKRETAR/KA ZA FINASIJE, jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto SEKRETAR/KA ZA SAOBRAĆAJ I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto ZAMJENIK/CA KOMANDIRA jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat, na period od pet godina PDF

U Sekretarijatu za finansije oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA I ZA UTVRĐIVANJE, KONTROLU I NAPLATU POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA RODNU RAVNOPRAVNOST I LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor oglašava se popuna radnog mjesta INSPEKTOR/KA I ZA LOKALNE PUTEVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme detaljnije

U Sekretarijatu za finansije oglašava se popuna radnog mjesta INSPEKTOR/KA II ZA LOKALNE JAVNE PRIHODE, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme detaljnije

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za finansije PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca II za rodnu ravnopravnost i ljudska i manjinska prava za potrebe Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za teritorijalnu organizaciju, regulaciju saobraćaja, puteve i drumski saobraćaj za potrebe Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekte PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Savjetnik/ca I za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na promet nepokretnosti PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za omladinsku politiku PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Zamjenik/ca komandira Službe zaštite i spašavanja PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca III za pravne poslove-ovlašćeno službeno lice u Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Referent/kinja-higjeničar/ka u Sekretarijatu za lokalnu upravu PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Inspektor/ka I za lokalne puteve i poslove saobraćaja u Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Inspektor/ka II za lokalne javne prihode u Sekretarijatu za finansije PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Direkciji za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNE POSLOVE, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA INFORMATICKU PODRŠKU I SARADNJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Službi Skupštine opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU, PROTOKOL I MEĐUNARODNU SARADNJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Javni oglas za prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za privredu PDF

U Sekretarijatu za društve djelatnosti oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA OPŠTE POSLOVE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor oglašava se popuna radnog mjesta KOMUNALNI/A INSPEKTOR/KA III ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I TURIZAM, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Javni oglas za prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA INFORMATICKU PODRŠKU I SARADNJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Službi Glavnog administratora oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA – POSLOVNI/A SEKRETAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Javni oglas za prijem pripravnika u Sekretarijatu za uređenje prostora opštine Tivat PDF

Javni oglas za prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za privredu opštine Tivat PDF

Javni oglas za prijem jednog pripravnika pravnika u Sekretarijatu za privredu opštine Tivat  PDF

U Službi predsjednika Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNE POSLOVE, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA MJESNE ZAJEDNICE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Javni oglas za prijem pripravnika u Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat PDF

Javni oglas za prijem pripravnika u Sekretarijatu za uređenje prostora PDF

U Sekretarijatu za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA STAMBENE POSLOVE I TERITORIJANU ORGANIZACIJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA-EKONOM/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Direkciji za investicije Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

U Službi zaštite i spašavanja Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VATROGASAC/KINJA – SPASILAC/TELJKA, pet izvršioca/teljki na neodređeno vrijeme PDF

U Službi zaštite i spašavanja Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VATROGASAC/KINJA – SPASILAC/TELJKA, četiri izvršioca/teljke na određeno vrijeme, na najduže šest mjeseci PDF

U Službi Glavnog administratora Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI7A SAVJETNIK/CA I – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA-UPISNIČAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Službi za odnose sa investitorima Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA POSLOVE ADMINISTRACIJE I KOMUNIKACIJE SA INVESTITORIMA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor oglašava se popuna radnog mjesta KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Službi za unutrašnju reviziju Opštie Tivat oglašava se popuna radnog mjesta MLAĐI/A UNUTRAŠNJI/A REVIZOR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA III ZA POSLOVE ARHIVE – lice sa invaliditetom, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, oglašava popunu radnog mjesta REFERENT/KINJA ZA VOZNI PARK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Javni oglas za prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat – dalje

U Službi Glavnog administratora Opštine Tivat, oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjesta “KOMUNALNI/NA POLICAJAC/KA”, dva izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – dalje

Javni oglas za prijem pripravnika u Sekretarijatu za finansije Opštine Tivat – dalje

Oglašava se popuna radnog mjesta “SAVJETNIK/CA I ZA GRAFIČKI DIZAJN I INTERNET PREZENTACIJU”, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjesta “SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA PRAVNE POSLOVE”, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se prijem na radno mjesto RUKOVODILAC/TELJKA SLUŽBE ZA ODNOSE SA INVESTITORIMA, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA LOKALNU UPRAVU, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto RUKOVODILAC/TELJKA SLUŽBE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKI I KOMUNALNI NADZOR, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto ZAMJENIK/CA KOMANDIRA/KA, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA INFORMATIČKU PODRŠKU I SARADNJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme detaljnije

U Službi Glavnog administratora opštine Tivat oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme dalje

Služba predsjednika Opštine Tivat oglašava popunu radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA-POSLOVNI/A SEKRETAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA-EKONOM/KA DOMAR/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA I ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

U Sekretarijatu za lokalnu upravu oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA – UPISNIČAR/KA,  jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjesta KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjetsa KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA, dva/ije izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjetsa KOMUNALNI/A INSPEKTOR/KA I ZA STAMBENO-KOMUNALNE I POSLOVE IZ IBLASTI TURIZMA, dva/ije izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – dalje

Oglašava se popuna radnog mjetsa INPEKTOR/KA II ZA LOKALNE PUTEVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA – ovlašćeno službeno lice, jedan/a izvršioc/teljka na neodređeno vrijeme – dalje

II Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu saradnju PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove u Direkciji za imovinsko-pravne poslove PDF

Obavještenje o odlaganju provjere sposobnosti_Viši/a savjetnik/ca II za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu saradnju PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Sekretar/ka za društvene djelatnosti PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za opšte poslove društvenih djelatnosti PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za ljudske resurse PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za odnose sa javnošću, protokol i međunarodnu saradnju PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Komandir/ka Službe zaštite i spašavanja opštine Tivat, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina. PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Rukovodilac/teljka Službe za odnose sa investitorima, jedan izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Komunalni/a inspektor/ka III za stambeno-komunalne i poslove turizma, ovlašćeno službeno lice, jedan/a izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Rukovoditelj/ka Službe za unutrašnju reviziju, jedan izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za lokalnu upravu, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za inspekciju i komunalni nadzor, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za mjesne zajednice i administrativne poslove jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Vatrogasac/kinja, spasilac/teljka, pet izvršioca/teljki na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za poslove administracije i komunikacije sa investitorima, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Vatrogasac/kinja, spasilac/teljka, četiri izvršioca/teljki na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za stambene poslove i teritorijalnu organizaciju PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja-ekonom/ka domar/ka, jedan/na izvršitelj/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III za izgradnju i rekonstrukciju PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Glavni/a administrator/ka PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Samostalni/a referent/kinja upisničak/ka PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Komunalni/a policajac/ka, jedan/na izvršitelj/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Mlađi/a revizor/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Savjetnik/ca I za upravljanje ljudskim resursima, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Viši/a savjetnik/ca III-ovlašćeno službeno lice za drugostepeni postupak PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: REFERENT/KINJA ZA VOZNI PARK PDF

Poziv za provjeru sposobnosti za radno mjesto: Savjetnik/ica III za poslove arhive-lice sa invaliditetom PDF

Oglašava se popuna radnog mjetsa SAMOSTALNI SAVJETNIK/CA I za pravne poslove, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjetsa SAVJETNIK/CA I za grafički dizajn i internet prezentaciju, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta KOORDINATORA/KE, u Službi predsjednika opštine Tivat, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglasava se prijem na radno mjesto glavni/a gradski arhitekta/ica, jedan/na izvršilac/teljka, na period od pet godina PDF

 

Oglašava se popuna radnog mjesta “SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA JAVNE NABAVKE”, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ENERGETSKU EFIKASNOST-lice sa invaliditetom, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA” u Sekretarijatu za lokalnu upravu, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA PRAVNA PITANJA” u Sekretarijatu za finansije, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA POSLOVE MATIČARA I POSLOVE OVJERE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA” u Sekretarijatu za lokalnu upravu, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “KORDINATORKA/KE” u Službi predsjednika, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA” u Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA POSLOVE MATIČARA I POSLOVE OVJERE POTPISA, RUKOPISA I PREPISA” u Sekretarijatu za lokalnu upravu, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “KOMUNALNI/A INSPEKTOR/KA III ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE TURIZMA” u Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta “KOMUNALNI/A POLICAJAC/KA” u Sekretarijatu za inspekcijski i komunalni nadzor, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta ” REFERENT/KINJA ZA OPERATIVNO PRAVNE POSLOVE” u Službi zaštite, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA TERITORIJALNU ORGANIZACIJU, REGULACIJU SAOBRAĆAJA, PUTEVE I DRUMSKI SAOBRAĆAJ, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I UPRAVNI NADZOR, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA II ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, jedan/na izvršilac/teljka na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutnog lokalnog službenika PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta vatrogasac/kinja – spasilac/teljka, pet izvršilaca/teljki na određeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Ivo Pean PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Biljana Bulajić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Jelena Okuka PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Radmila Kankaraš Đurišić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Sandra Vuković PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Biljana Bauk Samardžić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Dejana Bogdanović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Mirjana Rodić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Ivović Violeta PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Anđela Medenica PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Predrag Guberinić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Milan Vukošić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Biljana Bauk Samardžić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Dejana Bogdanović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Dijana Malinić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Milica Ojdanić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Andrej Elkaz PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Ivan Vujačić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Marko Popović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Pavle Kostić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Radovan Stevović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Šćepan Samardžić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Savo Lubarda PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Srđa Smolović PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta RUKOVODILAC/TELJKA ODJELJENJA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO PRAVNIH INTERESA OPŠTINE Direkcije za imovinsko pravne poslove PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE I ZA ZASTUPANJE Direkcije za imovinsko pravne poslove PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE Sekretarijata za privredu PDF

Odluka o stavljanju van snage Odluke za popunu radnog mjesta Rukovodilac/teljka Odjeljenja za zaštitu imovinsko-pravnih interesa opštine PDF

Odluka o stavljanju van snage Odluke za popunu radnog mjesta Ovlašćeno službeno lice I za zastupanje PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta RUKOVODILAC/TELJKA ODJELJENJA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA OPŠTINE jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA ZASTUPANJE jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU ELEKTROINSTALACIJA jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA  DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – pdf

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za uređenje prostora, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Obustava javnog konkursa broj 11-100/21-269/2 od 04.11.2021. za popunu radnog mjesta Glavnog/e gradskog/e arhitekte/ice PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto glavni/a gradski arhitekta/ica, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto pomocnik/ca sekretarke/ra sekretarijata za lokalnu upravu jedan izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka za inspekcijski i komunalni nadzor jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto menadžer/ka, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za lokalnu upravu, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto komandir/ka službe zaštite, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto direktor/ka direkcije za investicije, jedan/na izvršilac/teljka period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za finansijena, jedan/na izvršilac/teljka period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za društvene djelatnosti, jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka Skupštine Opštine jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto pomoćnik/ca sekretara sekretarijata za privredu jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za privredu jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta u Sekretarijatu za drustvene djelatnosti, SAMOSTALNI SAVJETNIK/CA III za opste poslove drustvenih djelatnosti, jedan/na izvrsitelj/teljka na neodredjeno vrijeme – PDF

Raspisuje se oglas za prijem jednog pripravnika u Sluzbi skupstine Opstine Tivat, na period od 12 mjeseci – PDF

Raspisuje se oglas za prijem jednog pripravnika u Službi Glavnog administratora, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za finansije, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za uređenje prostora, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta u Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat, REFERENT/KINJA ZA UGOSTITELJSKE POSLOVE, jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta u Direkciji za imovinsko pravne poslove, RUKOVODILAC/TELJKA ODJELJENJA ZA ZAŠTITU IMOVINSKO PRAVNIH INTERESA OPŠTINE TIVAT, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta u Direkciji za imovinsko pravne poslove, OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE I ZA ZASTUPANJE, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Direkciji za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu, na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta MLAĐI/A UNUTRAŠNJI/A REVIZOR/KA, jedan/na izvršilac/teljka naneodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA I – OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za društvene djelatnosti na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta VATROGASAC/KINJA SPASILAC/TELJKA, osam izvršioca/teljki na određeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAVJETNIK/CA III za odnose sa javnošću na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta VIŠI/A SAVJETNIK/CA III za zaštitu imovine na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III za privredu i međunarodnu saradnju na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta SAMOSTALNI/A SAVJETNIK/CA III za vođenje i usaglašavanje registra poreskih obveznika, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za finansije na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za privredu Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca I za izgradnju i rekonstukciju PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Službi glavnog administratora Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za lokalnu upravu Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Sekretarijatu za privredu Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Direkciju za imovinsko-pravne poslove Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u Službu glavnog administratora Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – viši/a savjetnik/ca III za urbanizam i legalizaciju objekata, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat na period od 12 mjeseci PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca III za urbanizam i planiranje, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Vesna Zlatković PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Jovan Radonjić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Milica Manojlović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Miloš Božovič PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Brankica Kovačević PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Ivana Backović PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Janko Rakočević PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Tanja Peričić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Viši/a savjetnik/ca III za izgradnju i rekonstrukciju u Direkciji za investicije Opštine Tivat PDF

Poziv za provjeru sposobnosti Milorad Giljaca PDF

Poziv za provjeru sposobnost Patricija Pobrić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti_Jelena Šćekić PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Mladji/a unutrašnji/a revizor/ka u Službi za unutrašnju reviziju, jedan/na izvršilac/teljka na neodredjeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Viši/a savjetnik/ca III za zaštitu imovine u Direkcjiji za imovinsko pravne poslove opštine Tivat, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Savjetnik/ca III za odnose sa javnošću u Službi predsjednika Opštine Tivat, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Samostalni/a savjetnik/ca III za vođenje i usaglašavanje registra poreskih obveznika u Sekretarijatu za finansije, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Savjetnik/ca III za privredu i međunarodnu saradnju u Službi predsjednika, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Vatrogasac/kinja – spasilac/teljka u Službi zaštite, osam izvršioca/teljki na određeno vrijeme, a najduže šest mjeseci PDF

Poziv za provjeru sposobnosti – Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno lice za drugostepeni upravni postupak u Službi Glavnog administratora pdf

Poziv za provjeru sposobnosti – Samostalni/a savjetnik/ca I za izgradnju i rekonstrukciju elektroinstalacija u Direkciji za investicije pdf

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti kandidata za izbor Direktor/ke Direkcije za investicije opštine Tivat PDF

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti kandidata za izbor Sekretara/ke Skupštine opštine Tivat PDF

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti WORD

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti WORD

Oglašava se popuna radnog mjesta rukovodilac/teljka sluzbe za unutrasnju reviziju jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta rukovodilac/teljka sektora komunalne policije, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za pravne poslove i obračun komunalija, jedan/na izvršilac/teljka na neodrađeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta koordinator/ka za protokol jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca I za poslove ovjere potpisa, rukopisa i prepisa, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat, na period od 12 mjeseci – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka(nivo I), jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka(nivo II), jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD

Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca II za poslove imovine, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD

Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a savjetnik/ca III za stambenu oblast jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Obavještenje o datumu provjere sposobnosti – WORD

Oglašava se popuna radnog mjesta – viši savjetnik/ca III za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a policajac/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – koordinator/ka za protokol, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za rodnu ravnopravnosti, ljudska i manjinska prava, jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – referent/kinja – higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – savjetnik/ca III za komunikaciono preventivne poslove, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – referent/kinja za vozni park, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – referent-vatrogasac-spasilac, osam izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se prijem jednog pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat, na period od 12 mjeseci – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za evidenciju poreza, naknada i ostalih javnih prihoda – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – viši savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih i upravnih poslova – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta referent-vatrogasac spasilac, osam izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja administrativni izvršilac/teljka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja -higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta namještenik/ca-higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za utvrđivanje i naplatu poreza, taksi i ostalih javnih prihoda, tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta referent/kinja za vozni park jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta šef/ica odjeljenja za razvojne investicije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja za obavljanje administrativno tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac – vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta saradnik/ca I za operativno planske poslove odbrane i bezbjednosti, zaštite i spašavanja jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove pripreme, realizacije i praćenja projekata jedan izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca II za operativne poslove i preventivne aktivnosti na neodređeno vrijeme – PDF

Samostalni/a referent/kinja – arhivski/a tehničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Samostalni/a savjetnik/ca I za analizu, praćenje, izradu akata iz nadlježnosti kancelarije jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Šef/ica kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Samostalni/a savjetnik/ca I za obrazovanje, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF

Prijem pripravnika u organima lokalne uprave opštine Tivat, jedan/na pripravnik/ca na period od 12 mjeseci – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne i poslove iz oblasti turizma – ovlašćeno službeno lice dva/ije izvršioca/teljke na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši referent – vatrogasac spasilac -vozač tri izvršioca na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca II za informatiku i računarstvo jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta ovlašćeno lice za zastupanje opštine Tivat pred sudskim i drugim državnim organima jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta savjetnik/ca III za obavljanje administrativno – tehničkih poslova jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta inspektor/ica III za lokalne puteve i poslove saobraćaja – ovlašćeno službeno lice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za međunarodnu saradnju jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca I za poslove kabineta predsjednika jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a savjetnik/ca III za poslove pisarnice jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta komunalni/a policajac/ka – viši/a referent/kinja tri izvršilaca/teljki na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta samostalni/a referent/kinja – upisničar/ka jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta viši/a savjetnik/ca III za pravna pitanja – PDF

Raspisuje se oglas za prijem jednog/e pripravnika/ce u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF

Raspisuje se oglas za prijem tri pripravnika u organima lokalne uprave na period od 12 mjeseci – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica III za stambeno-komunalne i poslove iz oblasti turizma-ovlašćeno službeno lice na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – samostalni/a referent/kinja za terensku naplatu lokalnih javnih prihoda, jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – inspektor/ica i za lokalne javne prihode, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – komunalni/a inspektor/ica i za stambeno-komunalne i poslove turizma – ovlašćeno službeno lice, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se popuna radnog mjesta – rukovodilac/teljka odjeljenja lokalnih javnih prihoda, jedan/a izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF

Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovni/a sekretar/ka, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF

Šef/ica kabineta, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto rukovodilac/teljka službe za opšte i zajedničke poslove jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekreterijata za imovinu jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto direktor/ica za investicije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za turizam i preduzetništvo jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto sekretar/ka sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energersku efikasnost jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto načelnik/ca komunalne policije jedan/na izvršilac/teljka na period od pet godina – PDF

Oglašava se prijem na radno mjesto pomoćnik/ca sekretara/ke za finansije i lokalne javne prihode na period od pet godina – PDF

 • Samostalni/a savjetnik/ca II – poslovna sekretarica jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Šef/ica kabineta jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove – ovlašćeno službeno lice za vođenje i rješavanje u upravnom postupku jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a savjetnik/ca i ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak jedan/na izvršilac/teljka na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Obavještenje o zatvaranju internog oglasa između organa_samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Samostalni/a savjetnik/ca I – ovlašćeno službeno lice za drugostepeni upravni postupak , jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Namještenik/ca – higijeničar/ka, jedan/na izvršilac/teljka, na određeno vrijeme radi zamjene privremeno odsutne namještenice za vrijeme održavanja trudnoće, odnosno porodiljskog odsustva – PDF
 • Samostalni/a referent/kinja na telefonskoj centrali, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme
 • ispravka javnog oglasa – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne samouprave Opštine Tivat – PDF
 • Komunalni/a inspektor/ica III za stambeno komunalne poslove – ovlašćeno službeno lice, jedan/na izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Savjetnik/ca III za obavljanje administrativno tehničkih poslova, jedan izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme – PDF
 • Prijem pripravnika u organima lokalne uprave Opštine Tivat – PDF
 • Rukovodilac/teljka Službe Predsjednik jedan/na izvršilac/teljka u Opštini Tivat na određeno vrijeme do povratka službenice sa trudničkog/porodiljskog odsustva – PDF
 • Direktor/ka Direkcije za investicije na period od četiri godine – PDF

Ustanove Grada