Građanski biro

GRAĐANSKI BIRO 

U Građanskom birou mogu se dobiti sve informacije kada je u pitanju ostvarivanje prava stranaka pred organima lokalne uprave Opštine Tivat.

Građanski biro vrši prijem zahtjeva stranaka za postupanje, ali i informisanje stranaka o predatom zahtjevu.

Obrasci se mogu dobiti na šalterima za prijem zahtjeva ili preuzeti elektronskim putem sa sajta Opštine Tivat.

Dostava zahtjeva može se obaviti elektronskom poštom na email adresu:  pisarnica@opstinativat.me .

Obrada zahtjeva vrši se elektronski u programu “Hermes”, koji omogućava da stranka  putem SMS poruke bude obavještena o statusu predmeta.

U okviru Građanskog biroa vrše se poslovi prijema i ekspedicije pošte, ovjera dokumenata (potpisa, rukopisa i prepisa), izdavanje radnih knjižica, volonterskih knjižica, potvrda o životu i ovjera izjave o kućnoj zajednici.

Sastavni dio Građanskog biroa je Arhivski depo u kojem se čuva arhiva Opštine Tivat, počev od 1952. godine.

Rad sa strankama je organizovan u vremenu od 08:00-13:00 časova, srijedom od 08:00-14:00 časova.

 

MATIČARI

Matičari obavljaju poslove sklapanja braka. Takođe, obavještavaju Ministartsvo unutrašnjih poslova i Ministartsvo finasnija – Poresku upravu, o zakazanim vjenčanjima, kao i o sklopljenim brakovima.

Izdaju izvode iz Matičnog registra vjenčanih na običnom i međunarodnom obrascu.

Izdaju potvrde na zahtjev Ministartsva unutrašnjih poslova o evidenciji koju posjeduju od 1850. godine, a tiče se potvrda o rođenju,  potvrda o državljanstvu i potvrda o umrlim licima.

Obrasci izvoda se mogu dobiti neposredno na šalteru matične službe ili elektronski na sajtu Opštine Tivat. Matičari vrše i elektronsku prepisku sa strankama putem e-mail adrese: maticar@opstinativat.me

 

Ustanove Grada