Direkcija za investicije

Obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje i unapređivanje i zaštitu građevinskog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija, održavanje, zaštita, korišćenje i upravljanje putevima, komunalno opremanje građevinskog zemljišta, praćenje, kontrola i realizacija kapitalnih investicija, investiciono održavanje, obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, poslovi javnih nabavki – samo su dio poslova iz nadležnosti Direkcije za investicije.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Direkcija za investicije vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • obezbjeđivanje uslova za uređivanje, korišćenje, unaprjeđivanje i zaštitu građevinskog zemljišta;
 • učešće u pripremanju srednjeročnog i jednogodisnjeg programa izgradnje, uređivanja, korišćenja i zaštite prostora;
 • pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju i rekonstrukciju svih vrsta objekata i komunalno opremanje građevinskog zemljista (putevi-ulice u naselju, uključujući pješačke prolaze, trgove i javna parkirališta, objekte javne rasvjete; zelene površine u naselju; parkove – pješačke staze, travnjake, terene dječijih igrališta, javnih gradskih objekata; komunalne objekte i instalacije do priključka na urbanističku parcelu i dr.);
 • vršenje pravnih, finansijskih, tehničko-administrativnih i drugih stručnih poslova za realizaciju programa i praćenje njihove realizacije;
 • usklađivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta sa planovima razvoja pojedinih djelatnosti;
 • preduzimanje mjera zaštite spomenika kulture i zaštite objekata prirode koji bi mogli biti ugroženi radovima na pripremi zemljišta;
 • rušenje postojećih objekata i uređaja i uklanjanje materijala, kao i premještanje postojećih podzemnih i nadzemnih instalacija;
 • izgradnju, rekonstrukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje i upravljanje putevima u zahvatu područja posebne namjene;
 • praćenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, redovnom i investicionom održavanju puteva od lokalnog značaja; pripremanje finansijske dokumentacije i praćenje utroška finansijskih sredstava; organizovanje stručne kontrole kvaliteta izvedenih radova; pokretanje postupka za rješavanje imovinsko pravnih poslova, dostavljanje prijave za građenje, prijem i predaju na upotrebu izgrađenih puteva;
 • praćenje i kontrola realizacije kapitalnih investicija; izrada periodičnih i konačnih izvještaja o realizaciji investicija uz praćenje utroška finansijskih sredstava i dostava istih Službi predsjednika opštine; vođenje evidencija o investicijama;
 • investiciono održavanje upravnih zgrada opštine i službenih prostorija organa uprave, službi i mjesnih zajednica;
 • vođenje poslova na realizaciji investicija opštine kada one nijesu posebnim aktom prenijete nekom drugom pravnom subjektu u nadležnost;
 • objedinjavanje i uspostavljanje baze podataka o investicijama od opštinskog značaja (bez obzira ko ih realizuje) i sačinjavanje informativnih materijala u ovoj oblasti;
 • obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta;
 • utvrđivanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za izgradnju ili rekonstrukciju objekata u nadležnosti opštine do okončanja započetih postupaka, pripremu rješenja o toj naknadi i staranje o njegovom izvršenju, iniciranje postupka eksproprijacije radi izgradnje objekata od interesa za opštinu;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova, i praćenje njihove realizacije;
 • pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa u ovoj oblasti;
 • izradu i reviziju tehničke dokumentacije, organizaciju, koordinaciju, građenje, odnosno stručni nadzor nad izgradnjom objekata od interesa za opštinu i tehnički prijem, rekonstrukciju i održavanje tih objekata;
 • praćenje i primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija organa;
 • izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga organa;
 • izradu i sprovođenje programa rada organa javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz svog djelokruga;
 • sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru svog djelokruga;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti direkcije;
 • pripremu plana javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga direkcije;
 • pripremu dokumentacije, sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i izradu nacrta akata iz ove oblasti i objavljivanje akata na portalu javnih nabavki u skladu sa zakonom;
 • praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama;
 • saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postupka i saradnju sa organima državne uprave u oblasti sistema javnih nabavki;
 • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga direkcije;
 • vođenje propisanih evidencija iz oblasti javnih nabavki, kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima opštine;
 • pripremu i izradu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz svog djelokruga;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, na web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje direkcija koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti direkcije;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Direkcije za investicije

ZAKONI
• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list Crne Gore«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20)
• Zakon o upravnom postupku (»Sl.list Crne Gore«, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
• Zakon o svojinsko pravnim odnosima („Sl.list CG“ br. 19/09)
• Zakon o državnoj imovini („Sl.list CG“ br. 21/09, 40/11)
• Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 38/20)
• Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, broj 44/12 i 30/17)
• Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.list CG“, broj 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)
• Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ br. 29/07, „Sl.list RCG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18)
• Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Sl.list CG“ broj 56/16)
• Zakon o putevima („Sl.list CG“ broj 82/20)
• Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“ broj 49/10, 40/11, 44/17, 18/19)
• Zakon o energetici, (“Službeni list CG”, br. 82/20)
• Zakon o eksproprijaciji („Sl.list RCG“ br. 55/00, 12/02, 28/06 i „Sl.list CG“ broj 21/08, 30/17)
• Zakon o geološkim istraživanjima („Sl.list RCG“ br. 28/93, 27/94, 42/94 i „Sl.list CG“ br. 26/07, 28/11)
• Zakon o javnim nabavkama (“Sl. list CG” br. 074/19) –  Zakon o javnim nabavkama (Sl.list CG” br. 074/19) ;

•Prethodni propisi  javne nabavke – Javne nabavke – prethodni propisi

UREDBE
• Uredba o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na teritoriji opština crnogorskog primorja („Sl.list CG „ br. 27/11)
• Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG“, br. 02/07)

PRAVILNICI
• Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG“, br. 24/10, 33/14)
• Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije („Sl.list CG“ br. 23/14, 32/15 i 75/15)
• Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta („Sl.list CG“ br. 30/14)
• Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl.list CG“ br. 33/09, 57/13)
• Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupcima izgradnje objekata („Sl.list CG“ br. 47/13)
• Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br. 48/13 i 44/15)
• Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Sl.list CG“ br. 61/20 i 65/20)
• Pravilnik o spisku radova i poslova koji mogu biti predmet javne nabavke („Sl.list CG“ br. 57/20)
• Pravilnik o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavki („Sl.list CG“ br. 55/20)
• Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke („Sl.list CG“ br. 57/20)
• Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke („Sl.list CG“ br. 55/20)
• Pravilnik o načinu utvrđivanja ispravke računske greške u ponudi u postupku javne nabavke („Sl.list CG“ br. 55/20)
• Pravilnik o sadržaju ponude u postupku javne nabavke („Sl.list CG“ br. 71/20)
• Pravilnik o spisku društvenih i drugih posebnih usluga koje mogu biti predmet javne nabavke („Sl.list CG“ br. 56/20)

Opšti Akti i Propisi Organa Lokalne Samouprave

Rješenje o određivanju vršioca dužnosti PDF

Program uređenja prostora za Opštinu Tivat za 2021. godinu PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 27.12.2022. PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 07.09.2021. PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 09.07.2021. PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 31.05.2021. PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 24.05.2021. PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za investicije 03.12.2020. PDF

Odluka o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljista – PDF

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi 18/14)

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“ 18/14, 42/15, 28/16)

Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Tivat („Sl.list CG – opštinski propisi“ 02/14, 18/15, 28/16)

Izjava privrednog subjekta – javne nabavke WORD

Izjava – jednostavne nabavke WORD

 • v.d. Vlado Brguljan


  Ustanove Grada