Skupštinska Služba

Skupštinska služba vrši sledeće poslove:
• Poslove organizacije, pripreme i obrade sjednica Skupštine;
• Administrativno-tehničke poslove za radna tijela;
• Administrativno- tehničke poslove za potrebe kluba odbornika u vezi sa obavljanjem odborničke funkcije;
• Poslove protokola za potrebe Skupštine;
• Pruža pravnu i stručnu pomoć za potrebe rada odbornika i radnih tijela;
• Izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke, preporuke, zaključci…) i priprema ih za njihovu objavu u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi;
• Priprema, sređuje i čuva propise i druge akte koje donosi Skupština;
• Vrši i druge stručne i administrativno-tehničke poslove po zahtjevu Skupštine i predsjednika Skupštine.

  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine opštine Tivat PDF
  • Poslovnik Skupštine opštine Tivat PDF
  • Odluka o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Tivat PDF
  • Odluka o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave PDF
  • Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova PDF
  • Evidencija o prisustvu i radu odbornika počev od 2016. godine PDF

Ustanove Grada