Sekretarijat za uređenje prostora

U nadležnosti ovog organa su planiranje prostora i izgradnja objekata, zaštita životne sredine, energetska efikasnost… Samo dio aktivnosti ovog organa podrazumijeva: učešće u izradi planske dokumentacije, ali i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa, izdavanje upotrebnih dozvola, proceduru legalizacije bespravnih objekata, izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, procjenu uticaja na životnu sredinu i unapređivanje energetske efikasnosti.
Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za uređenje prostora vrši poslove uprave koji se odnose na:

• planiranje prostora i izgradnju objekata, zaštitu životne sredine, stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu, procjenu uticaja na životnu sredinu, zaštitu vazduha, zaštitu prirode, zaštitu od buke u životnoj sredini, zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, i u drugim oblastima u vezi sa djelokrugom organa, odnosno oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona, drugih propisa i državnih planskih dokumenata u ovoj oblasti;
• pripremu i sprovođenje opštinskih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan (izgradnja pomoćnih objekata i postavljanje, građenje i uklanjanje lokalnih objekata od opšteg interesa i postavljanje, građenje i uklanjanje pristupnih rampi, liftova i drugih objekata za pristup i kretanje osoba sa invaliditetom do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore u skladu sa zakonom; i u drugim oblastima koje su u vezi sa radom organa, odnosno u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost;
• učešće u izradi planske dokumentacije, davanje mišljenja na nacrt planskog dokumenta, izradu lokalne planske dokumentacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore; predlaganje smjernica za programski zadatak; pripremu i/ili sprovođenje propisa u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti i zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
• izradu i sprovođenje programa rada sekretarijata; izradu i sprovođenje strateških, programskih i planskih akata iz djelokruga organa (program privremenih objekata, lokalni plan zaštite životne sredine, program monitoringa segmenata životne sredine, akcioni plan za zaštitu od buke, plan upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima, poslove na izradi lokalnog akcionog plana za biodiverzitet, i sl.), programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore i drugih planova i programa opštine iz djelokruga organa; izrade i/ili sprovođenja programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešća u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenja i sprovođenja državnih planskih akata i međunarodnih konvencija u okviru nadležnosti organa;
• pripremu mišljenja na program privremenih objekata za područje morskog dobra u skladu sa zakonom;
• saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova, i praćenje njihove realizacije;
• sprovođenje upravnih postupaka za slobodan pristup informacijama, izdavanje upotrebne dozvole; legalizaciju bespravnih objekata; izdavanja urbanističkih uslova za privremene objekte; pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor; stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu za planove i programe opštine; procjenu uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi opštine; donošenje rješenja za pomoćne objekte, lokalne objekte od opšteg interesa, pristupne rampe i sl., izdavanje izvoda iz planskog dokumenta donošenja PGR, i donošenje rješenja o izmjeni imena investitora u građevinskoj dozvoli; sprovođenje upravnih postupaka koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa;
• sistematizovanje i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev ili nisu ispunjeni uslovi za legalizaciju i dostavljanje iste nadležnom inspekcijskom organu i organu lokalne uprave nadležnom za donošenje rješenja o alternativnom smještaju;
• tehničke, pravne i administrativne poslove na realizaciji programa uređenja opštine, odnosno plana komunalnog opremanja;
• vođenje dokumentacione osnove o prostoru;
• vođenje informacionog sistema u oblastima za koje je obrazovan organ;
• vođenje registra privremenih objekata, evidencije bespravnih objekata, izdatih urbanističko-tehničkih, odnosno urbanističkih uslova i drugih evidencija u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
• saradnje sa drugim organima u poslovima planiranja i izgradnje kojima se utiče na prostorni razvoj;
• upravnog nadzora, poslova ostvarivanja prava osnivača u javnoj službi D.O.O. “Komunalno” Tivat u dijelu obavljanja poslova upravljanja zaštićenim prirodnim dobrom; odlučivanje po pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa, davanje pravnih mišljenja na statut, godišnji program upravljanja, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, programe i planove pružanja usluga druge materijale tih javnih službi, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine u dijelu poslova te javne službe nad kojima vrši upravni nadzor;
• rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
• sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine;
• izradu strateških dokumenata u oblasti zaštite životne sredine i izradu i praćenje implementacije lokalnih planova zaštite životne sredine, pripremanje izvještaja o stanju životne sredine;
• poslove zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprovođenje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, predlaganje organizovanja monitoringa životne sredine, donošenje programa praćenja kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži ukoliko je ta mreža uspostavljena;
• predlaganje nadležnom organu uvođenja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, saradnja sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom;
• davanje mišljenja na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada u skladu sa zakonom;
• donošenje odluke o izradi strateške procjene za planove i programe kada je strateška procjena obavezna; donošenje odluke o potrebi izrade strateške procjene odnosno odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene za planove i programe kada strateška porocjena nije obavezna; odlučivanje o izboru nosioca izrade izvještaja o strateškoj procjeni, davanje odnosno odbijanje davanja saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi opština, organizovanje i sprovođenje javne rasprave o strateškoj procjeni uticaja;
• odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o zahtjevima za procjenu uticaja za projekte za koje je procjena obavezna i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti odobrenja i dozvole izdaju drugi organi opštine, organizovanje javne rasprave za elaborat, donošenje odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, donošenje odluke o davanju saglasnosti odnosno odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, vođenje evidencije o postupcima o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborate;
• učestvovanje u izradi propisa kojima se uredjuje privremeno skladištenje otpada;
• unaprjeđenje i zaštitu okoline, zaštitu prirode i prirodnih dobara; obavljanje poslova koji se odnose na razvrstavanje zaštićenih prirodnih dobara od lokalnog značaja na osnovu Studije zaštite,vođenje postupka radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine po pribavljenoj saglasnosti i mišljenja nadležnih organa, i za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara koje se nalazi na teritoriji dvije ili više opština; utvrđivanje uslova upravljača u pogledu stručne kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja promovisanja i održivog razvoja zaštićenog prirodnog dobra, učešće u donošenju Plana upravljanja za regionalni park, park prirode, spomenik prirode i predio izuzenih odlika, davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja koji donosi upravljač, pripremanje i izrada Izvještaja o stanju prirode, dostavljanje podataka o stanju i zaštiti prirode, obavještavanje zainteresovane javnosti o početku pripreme akata o proglašenju i planu upravljanja zaštićenih prirodnih dobara, vršenje nadzora nad radom upravljača;
• učestvovanje u vršenju akustičkog zoniranja radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke, dostavljanje podataka o određenim akustičnim zonama agenciji, organizovanje praćenja stanja nivoa buke / monitoring buke;
• pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa iz oblasti za koje je nadležan / odluka o donošenju lokalnih planskih dokumenata i dr., davanje mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata u oblasti planiranja, građenje objekata i zaštite životne sredine, obezbjeđivanje obavljanja poslova na formiranju informacione osnove za upravljanje prostorom / GIS sistem/;
• izradu i sprovođenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine;
• vođenje informacionog sistema energetske efikasnosti;
• koordinisanje aktivnosti za potrebe pribavljanja sertifikata o energetskim karatkeristikama za objekte Opštine i objekte javnih službi čiji je osnivač opština;
• obezbjedjenje podataka za potrebe energetskog pregleda;
• izradu podsticajnih mjera za unapređenje energetske efikasnosti;
• saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan;
• pripremanje informativnih i druge stručnih materijala za skupštinu i predsjednika opštine;
• obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom;
• pripremu izvještaja o radu, izvještaja i informacija o sprovođenju planova i programa i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga organa za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl.;
• pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
• pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
• popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
• izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
• druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti sekretarijata

  • Zakon o upravnom postupku (»Sl.list Crne Gore«, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
  • Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list Crne Gore«, broj 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20)
  • Zakon o svojinsko pravnim odnosima („Sl.list CG“ br. 19/09)
  • Zakon o državnoj imovini („Sl.list CG“ br. 21/09, 40/11)
  • Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 2/18, 34/19 i 38/20)
  • Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list CG“, broj 44/12 i 30/17)
  • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl.list CG“, broj 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)
  • Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Sl.list RCG“ br. 29/07, „Sl.list RCG“ br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18)
  • Zakon o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja („Sl.list CG“ broj 56/16)
  • Zakon o putevima („Sl.list CG“ broj 82/20)
  • Zakon o zaštiti kulturnih dobara („Sl.list CG“ broj 49/10, 40/11, 44/17, 18/19)
  • Zakon o životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/16, 73/19)
  • Zakon o zaštiti prirode (“Službeni list Crne Gore”, br. 54/16, 18/19)
  • Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 80/05, Službeni list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 59/11, 02/16)
  • Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list Crne Gore”, br. 75/18)
  • Zakon o efikasnom korišćenju energije, (Službeni list CG”, br.​​ 57/2014,​​ 3/2015​​ – ispravka i​​ 25/2019)
  • Zakon o energetici, (“Službeni list CG”, br. 82/20)
  • Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni list Crne Gore”, br. 12/18)
  • Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni list Crne Gore”, br. 64/11, 39/16)
  • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 28/11, 01/14, 02/18)
  • Zakon o zaštiti vazduha (“Službeni list Crne Gore”, br. 25/10, 40/11 , 43/15, 73/19)
  • Zakon o planinskim stazama („Sl. list CG“, br. 51/08, 53/11)
  • Uredba o kancelarijskom poslavanju („Sl.list CG“ br. 47/19)
  • Uredba o načinu pretvaranja posebnog i zajedničkog dijela stambene zgrade u poslovnu prostoriju, odnosno poslovni prostorije u posebni i zajednički dio stambene zgrade („Sl.list CG“ br. 46/19)
  • Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl.list CG“, br. 02/07)
  • Uredba o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduha (“Službeni list Crne Gore”, br. 61/12)
  • Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta/kriterijumima namjene površina/elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Sl.list CG“, br. 24/10, 33/14)
  • Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta („Sl.list  CG“ br. 91/20)
  • Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl.list CG“ br.  33/09, 57/13)
  • Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata („Sl.list CG“ br. 92/20)
  • Pravilnik o vrstama, minimalno – tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata („Sl.list CG“ br. 63/11, 47/12 i 08/15)
  • Pravilnik o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sl.list CG“ br. 48/13 i 44/15)
  • Pravilnik o  bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate (“Službeni list Crne Gore”, br. 19/19)
  • Pravilnik o bližem sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list Crne Gore”, br. 19/19)Pravilnik o bližoj sadržini elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list Crne Gore”, br. 19/19)
  • Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada (“Službeni list Crne Gore”, br. 59/13, 83/16)
  • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu sačinjavanja plana upravljanja otpadom proizvođača otpada (“Službeni list Crne Gore”, br. 05/13)
  • Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini, načinu utvrđivanja indikatora buke i akustičkih zona i metodama ocjenjivanja štetnih efekata buke (“Službeni list Crne Gore”, br. 60/11)

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji Opštine Tivat PDF

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat PDF

Izvještaj o stanju uređenja prostora Opštine Tivat za 2020 – PDF

Program privremenih objekata („Sl.list CG – opštinski propisi“ 45/19) PDF

Odluka o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Tivat PDF

Grafički prikaz akustičnih zona na teritoriji Opštine Tivat PDF

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji Opštine Tivat PDF

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa PDF

Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji Opštine Tivat („Sl.list CG – opštinski propisi“ 02/14, 18/15, 28/16) PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat, jul 2023. PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat PDF

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat PDF

Pravilnik o obrascima zahtjeva, izjava i izvještaja u postupku legalizacije bespravnih objekata – WORD

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole PDF

Zahtjev za izdavanje izvoda iz planskog dokumenta – zahtjev izvod

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova – zahtjev utu – OPŠTINA TIVAT novi

Zahtjev za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremeni objekat – zahtjev utu – Privremeni

Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborate o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat

 • v.d. sekretarka Milica Manojlović

  Milica Manojlović, je rođena 1985. godine u Nikšiću. Osnovnu školu pohađala je u Nikšiću gdje je završila i društveno-jezički smjer Gimnazije. Studirala je na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici gdje 2009. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera arhitekture.

  Svoj radni i profesionalni angažman započela je u arhitektonskim biroima na  izradi idejnih i glavnih projekata za izgradnju objekata, a nakon toga na poslovima praćenja izvođenja građevinskih radova.

  U Opštini Tivat radno je angažovana od 2011.godine. Kao Samostalna savjetnica za urbanizam i planiranje učestvovala je u izradi predloga odluka za skupštinu, postupcima izdavanja odobrenja za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa, postupcima izrade planskih dokumenata, te  izrađivala urbanističko-tehničke uslove i odobrenja za građenje objekata i obavljala ostale poslove iz nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora.

  Udata je i majka troje djece. Sa porodicom živi i radi u Tivtu.


  Ustanove Grada