Služba zaštite

Osnovni smjer djelovanja ove službe jeste zaštita i spašavanje ljudi i imovine, uz izradu planova zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcidenata i vanrednih situacija.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti zaštite i spašavanja i drugih propisa koji su vezani za rad službe; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge propisa i planskih akata iz državne nadležnosti u oblasti za koje je služba osnovana;
 • izradu i sprovođenje programa rada službe; učešće u izradi i sprovođenje plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana integriteta, kadrovskog plana i sl.;
 • zaštitu i spašavanje ljudi i imovine;
 • preventivne mjere zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija, kontrolu ispravnosti i servis protivpožarnih aparata i opreme;
 • organizaciju obuka i vježbi za vršenje poslova službe;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl;
 • pripremu godišnjih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti službe;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis Zakona i Podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti sekretarijata

ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU PDF

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17 , 025/19)

Opšti Akti i Propisi Organa Lokalne Samouprave

Nacrt Kadrovskog plana Službe zastite za 2021.godinu – PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite PDF

Pravilnik o dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe zaštite PDF

Rješenje o formiranju Opštinskog tima za zaštitu PDF

Kadrovski plan PDF

Dopuna kadrovskog plana PDF

Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa – 2019 godina dalje

Vodič za slobodnom pristupu informacijama dalje

 • v.d. komandir Milorad Giljača


  Ustanove Grada