Sekretar Skupštine

Ivana Arandjus rođena je 1978. na Cetinju. Diplomu je stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2004. godine. Na funkciju sekretara Skupštine opštine Tivat stupa sa mjesta diplomiranog pravnika u preduzeću HTP “Mimoza” AD Tivat.

Proteklih 15 godina njen profesionalni angažman u HTP “Mimoza” podrazumijeva obavljanje poslova izrade svih vrsta ugovora i praćenja realizacije istih, izradu akata u vezi sa svim statusnim promjenama društva, zastupanje pred sudovima, arbitražama i pred državnim organima, predlaganje i praćenje kadrovske politike društva.

Ivana Arandjus govori engleski, francuski i italijanski jezik. Udata je i majka je troje djece, a sa porodicom živi i radi u Tivtu.

  • organizuje rad i rukovodi službom Skupštine,
  • stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Skupštine i njenih radnih tijela,
  • stara se o primjeni odredaba Statuta,Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela,
  • prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine,
  • odgovoran je za vođenje zapisnika, stenograma i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju,
  • pomaže predsjedniku Skupštine u radu
  • vrši i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine.


    Ustanove Grada