Sekretarijat za društvene djelatnosti

Kultura, podrška nevladinim organizacijama, sport, omladinska politika, obrazovanje u smislu stipendiranja i nagrađivanja, socijalna i dječja zaštita, zaštita ljudskih i manjinskih prava, rodna ravnopravnost – sve ovo, oblasti su kojima se bavi Sekretarijat za društvene djelatnosti.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti: kulture, obrazovanja, bibliotečke, kinematografske, muzejske, arheološke i izdavačke djelatnosti, medija, stipendiranja i nagrađivanja učenika i studenata, omladinske politike, sporta, socijalne i dječije zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe, boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, planiranja prostora i izgradnje objekata u dijelu obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata, zaštite ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, saradnje i finansiranja projekata nevladinih organizacija, i u drugim oblastima vezanim za djelokrug organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna, i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
 • pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
 • izradu i sprovođenje programa rada organa, programa razvoja kulture sa godišnjim planom realizacije; programa podizanja spomen-obilježja; programa kulturnih manifestacija; lokalne strategije za mlade i godišnjeg plana ostvarivanja; lokalne strategije razvoja sporta, programa finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u sportu; razvojnih planova i programa u oblastima socijalne i dječije zaštite, programa obezbjeđenja alternativnog smještaja, rodne ravnopravnosti; prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBT zajednice; programa finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u ovim oblastima, i drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; izradu i/ili sprovođenje programa i planova u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa;
 • učešće u izradi strateškog plana opštine, plana integriteta, i kadrovskog plana;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 • utvrđivanje stanja spomen obilježja na teritoriji opštine i stvarnih potreba za njihovim održavanjem; saradnju sa nadležnim državnim organom u održavanju istih, i preduzimanje potrebnih radova u slučajevima propisanim zakonom;
 • organizovanje kulturnih manifestacija;
 • ostvarivanje javnog interesa u oblasti medija i predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u ovoj oblasti;
 • staranje o obezbjeđivanju (prostornih i drugih) uslova za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara, neformalnih grupa, info centara i sl, rad saveza u koje se udružuju lokalne omladinske organizacije;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u opštini, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike i njihovo objavljivanje;
 • prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti, aktivno i kontinuirano savjetovanje, organizacija radionica i predavanja za školski uzrast;
 • stvaranje uslova za sportske treninge i takmičenja, i organizovanje sportskih manifestacija;
 • razvoj sportskih škola i masovnog sporta;
 • predlaganje dodjeljivanja nagrada i priznanja u oblasti sporta;
 • sprovođenje upravnih postupaka za utvrđivanje i prestanak prava u na oblike socijalne i dječije zaštite, u oblasti usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe, u oblasti prava na obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnog objekta, slobodan pristup informacijama, i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa, u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama;
 • pokretanje postupka iseljenja iz stanova za socijalne potrebe;
 • rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • vođenje propisanih evidencija i registara u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
 • upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU Muzej i galerija, JU Centar za kulturu, D.O.O. Lokalni javni emiter “Radio Tivat”, JU Sportska dvorana; JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju); davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine, davanje saglasnosti na cjenovnik usluga, i davanje mišljenja na druge materijale tih javnih službi; odlučivanje po pravnim ljekovima na njihova prvostepena akta, i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
 • učešće u unapređenju uslova primarne zdravstvene zaštite i predlaganje članova organa upravljanja zdravstvenih ustanova u opštini;
 • nadzor nad radom pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite u skladu sa ugovorom;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga rada organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga, i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština, a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20);

Zakon o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list CG”, br. 44/12, 30/17);

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list CG”, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17);

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19);

Zakon o administrativnim taksama (“Sl. list RCG”, br. 18/19);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. list RCG”, br. 03/19).

Obrazovanje:

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07 i “Službeni list CG”, br. 04/08, 21/09, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17);

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 49/07, Službeni list Crne Gore”, br. 80/10, 40/11, 40/16, 47/17);

Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19,17/19, 47/19, 72/19, 74/20);

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Sl.list RCG”, br. 80/04, “Sl.list CG br.45/10, 47/17);

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Službeni list Crne Gore”, br. 57/11, 60/19)

Kultura:

Zakon o kulturi (“Sl. list CG”, br. 49/08, 16/11, 40/11, 38/12);

Zakon o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list CG”, br. 37/11, 53/16);

Zakon o izdavačkoj djelatnosti(“Službeni list CG”, br. 30/12);

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o muzejskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o pozorišnoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, br. 60/01, Službeni list CG”, br. 75/10, 40/11);

Zakon o spomen – obilježjima (“Službeni list CG”, br. 40/08, 40/11, 02/17),

Zakon o zaštiti kulturnih dobara (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19).

NVO:

Zakon o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG”, br. 39/11, 37/17).

Mediji:

Zakon o elektronskim medijima (“Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17, 82/20).

Socijalna i dječja zaštita:

Porodični zakon (“Sl. list CG”, br. 53/16, 76/20)

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list Crne Gore”, br. 27/13, 01/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 31/17, 42/17, 50/17)

Zakon o socijalnom stanovanju (“Sl. list Crne Gore”, br. 35/13)

Zakon o crvenom krstu Crne Gore (“Sl. list RCG”, br. 28/06 i “Sl. list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11)

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Sl. list RCG”, br. 80/04, “Sl. list CG”, br. 45/10, 47/17)

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici (“Sl. list CG”, br. 63/19)

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list CG”, br. 56/13, 14/14, 73/19)

Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti (“Sl. list RCG”, br. 69/03 i “Sl. list Crne Gore”, br. 21/08, 73/10, 40/11, 01/15, 52/16)

Rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava:

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. list RCG”, br. 46/07 i “Sl. list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 35/15)

Zakon o manjinskim pravima i slobodama (“Sl. list RCG”, br. 31/06, 51/06, 38/07 i “Sl. list Crne Gore”, br. 02/11, 08/1, 31/17)

Zakon o zabrani diskriminacije (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/10, 40/11, 18/14, 42/17)

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (“Sl. list Crne Gore”, br. 35/15, 44/15)

Prevencija bolesti zavisnosti:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list Crne Gore”, br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 82/20)

Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/11, 35/13)

Omladinska politika:

Odluka o osnivanju Savjeta za mlade opština Tivat – dalje

Zakon o mladima (“Sl. list Crne Gore”, br. 25/19, 27/19)

Zakon o volonterskom radu (“Sl. list Crne Gore”, br. 26/10, 31/10, 14/12, 48/15)

Sport:

Zakon o sportu (“Sl. list Crne Gore”, br. 44/18)

Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/17)

 

Opšti akti i propisi organa lokalne samouprave:

Izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

KULTURA:

Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine

Program razvoja kulture opštine Tivat 2015 – 2020 PDF

Izvještaj o realizaciji programa razvoja kulture opštine Tivat PDF

Izdavačka djelatnost

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost za 2022. godinu – dalje

Odluka o kriterijumu, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost – dalje

Manifestacije iz oblasti kulture

Odluka o manifestacijama 2022 PDF

Program manifestacija – I kvartal Harlekin PDF

NVO

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu – PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu PDF

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama PDF

OBRAZOVANJE

 

Odluka o dodjeli studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu PDF

Lista studenata za dodjelu studentskih nagrada za studijsku 2022/23. godinu detaljnije

Lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2022/23. godinu detaljnije

Studentska nagrada 2022 detaljnije

Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija PDF

Odluka o stipendiranju studenata PDF

Stipendiranje

Odluka o dodjeli stipendija za studijsku 2022/23. godinu PDF

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija 2022/23 WORD

Konkurs za dodjelu stipendije za studijsku 2022/23. godinu PDF

Odluka o stipendiranju studenata (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/12 od 30.03.2012, 003/13 od 16.01.2013,
035/15 od 15.10.2015, 019/19 od 13.05.2019, 033/22 od 01.07.2022) PDF

Konkurs za stipendije 2020 – 2021 PDF

ODLUKA  o dodjeli stipendija studentima PDF

LISTA studenata koji uspunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2019 – 2020. godinu PDF

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija 2019 – 2020. godine

ODLUKA o stipendiranju studenata (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/12 od 30.03.2012, 003/13 od 16.01.2013, 035/15 od 15.10.2015, 019/19 od 13.05.2019) PDF

SOCIJALNA I DJEČJA ZAŠTITA:

Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 3/17, 48/17, 53/19) PDF

Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 044/18) PDF

Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 53/19) PDF

Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020. Godinu (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 9/20) PDF

Lokalni akcioni plan za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022. godine za opštinu Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 31/20) PDF

Lokalni akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period 2019-2022. godine u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 45/19) PDF

Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019. godine (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 29/18) PDF

RODNA RAVNOPRAVNOST, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA:

Odluka o ravnopravnosti polova u Opštini Tivat (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 24/12, 34/12) PDF

Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period od 2019-2021. godine (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 10/19) PDF

Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2018-2022. godine u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 44/18) PDF

Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021. godina u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 48/17) PDF

OMLADINSKA POLITIKA:

Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 55/17, 53/19) PDF

Opštinska strategija za mlade 2017-2021 (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 43/17) PDF

Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. godine (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 9/20) PDF

SPORT

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu. PDF

Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu detaljnije

Odluka o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu PDF

Odluka o finansiranju sporta (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 45/16, 51/18) PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2020. godinu

Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018-2021. godine PDF

REZERVA ZA SPORT

Zaključak br. 01-402/22-4/54-3 od 17.05.2022. godine PDF

Usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama:

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program WORD

Izdavačka djelatnosti:

Prijavni obrazac za javni konkurs za raspodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2022. godinu WORD

NVO:

Prijavni obrazac za javni konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2022. godinu WORD

Revidirani budžet NVO WORD

Zahtjev za prenos sredstava WORD

Narativni izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Finansijski izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Manifestacije iz oblasti kulture:

Zahtjev za sufinansiranje manifestacije WORD

Narativni izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Finansijski izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Socijalna i dječja zaštita:

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć – obrazac br. 5 WORD

Zahtjev za novčanu naknadu za novorođeno dijete – obrazac br. 6 WORD

Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući – obrazac br.7 WORD

Sport:

Zahtjev za prenos sredstava sportskim organizacijama – WORD

Obrazac br.1 – prijava na konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija za 2022. godinu WORD

Obrazac br. 5 – Godišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Obrazac br. 6 – Polugodišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija WORD

Obrazovanje:

Prijava na konkurs za dodjelu studentske nagrade WORD

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija WORD


  Ustanove Grada