• Crnogorski
 • English

Sekretarijat za društvene djelatnosti

Kultura, podrška nevladinim organizacijama, sport, omladinska politika, obrazovanje u smislu stipendiranja i nagrađivanja, socijalna i dječja zaštita, zaštita ljudskih i manjinskih prava, rodna ravnopravnost – sve ovo, oblasti su kojima se bavi Sekretarijat za društvene djelatnosti.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za društvene djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti: kulture, obrazovanja, bibliotečke, kinematografske, muzejske, arheološke i izdavačke djelatnosti, medija, stipendiranja i nagrađivanja učenika i studenata, omladinske politike, sporta, socijalne i dječije zaštite, zaštite osoba sa invaliditetom, usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe, boračko-invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata, planiranja prostora i izgradnje objekata u dijelu obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnih objekata, zaštite ljudskih i manjinskih prava, rodne ravnopravnosti, saradnje i finansiranja projekata nevladinih organizacija, i u drugim oblastima vezanim za djelokrug organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna, i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;
 • pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojima vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;
 • izradu i sprovođenje programa rada organa, programa razvoja kulture sa godišnjim planom realizacije; programa podizanja spomen-obilježja; programa kulturnih manifestacija; lokalne strategije za mlade i godišnjeg plana ostvarivanja; lokalne strategije razvoja sporta, programa finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u sportu; razvojnih planova i programa u oblastima socijalne i dječije zaštite, programa obezbjeđenja alternativnog smještaja, rodne ravnopravnosti; prava RE zajednice, žrtava nasilja, LGBT zajednice; programa finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u ovim oblastima, i drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; izradu i/ili sprovođenje programa i planova u oblastima koje su posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa;
 • učešće u izradi strateškog plana opštine, plana integriteta, i kadrovskog plana;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i praćenje njihove realizacije;
 • utvrđivanje stanja spomen obilježja na teritoriji opštine i stvarnih potreba za njihovim održavanjem; saradnju sa nadležnim državnim organom u održavanju istih, i preduzimanje potrebnih radova u slučajevima propisanim zakonom;
 • organizovanje kulturnih manifestacija;
 • ostvarivanje javnog interesa u oblasti medija i predlaganje prioriteta investicionih ulaganja u ovoj oblasti;
 • staranje o obezbjeđivanju (prostornih i drugih) uslova za osnivanje omladinskih klubova, omladinskih centara, neformalnih grupa, info centara i sl, rad saveza u koje se udružuju lokalne omladinske organizacije;
 • istraživanje i redovno praćenje potreba i položaja mladih u opštini, obezbjeđivanje potpunih i pravovremenih informacija mladima o sprovođenju omladinske politike i njihovo objavljivanje;
 • prevenciju i suzbijanje bolesti zavisnosti, aktivno i kontinuirano savjetovanje, organizacija radionica i predavanja za školski uzrast;
 • stvaranje uslova za sportske treninge i takmičenja, i organizovanje sportskih manifestacija;
 • razvoj sportskih škola i masovnog sporta;
 • predlaganje dodjeljivanja nagrada i priznanja u oblasti sporta;
 • sprovođenje upravnih postupaka za utvrđivanje i prestanak prava u na oblike socijalne i dječije zaštite, u oblasti usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovne programe, u oblasti prava na obezbjeđenja alternativnog smještaja vlasnicima bespravnog objekta, slobodan pristup informacijama, i drugih upravnih postupaka iz djelokruga organa, u skladu sa zakonom i lokalnim odlukama;
 • pokretanje postupka iseljenja iz stanova za socijalne potrebe;
 • rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u saradnji sa nadležnim organima državne uprave;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
 • vođenje propisanih evidencija i registara u oblastima za koje je organ obrazovan u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
 • upravni nadzor i poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama u oblastima iz svoje nadležnosti (JU Muzej i galerija, JU Centar za kulturu, D.O.O. Lokalni javni emiter “Radio Tivat”, JU Sportska dvorana; JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju); davanje mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, program rada, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji tih javnih službi, davanje mišljenja na programe rada i izvještaje o radu u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine, davanje saglasnosti na cjenovnik usluga, i davanje mišljenja na druge materijale tih javnih službi; odlučivanje po pravnim ljekovima na njihova prvostepena akta, i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;
 • učešće u unapređenju uslova primarne zdravstvene zaštite i predlaganje članova organa upravljanja zdravstvenih ustanova u opštini;
 • nadzor nad radom pružaoca usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite u skladu sa ugovorom;
 • pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga rada organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga, i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština, a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19, 38/20);

Zakon o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);

Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list CG”, br. 44/12, 30/17);

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list CG”, br. 79/08, 70/09, 44/12, 22/17);

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list CG”, br. 02/18, 34/19);

Zakon o administrativnim taksama (“Sl. list RCG”, br. 18/19);

Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Sl. list RCG”, br. 03/19).

Obrazovanje:

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju (“Sl. list RCG”, br. 64/02, 31/05, 49/07 i “Službeni list CG”, br. 04/08, 21/09, 45/10, 73/10, 40/11, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17);

Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 49/07, Službeni list Crne Gore”, br. 80/10, 40/11, 40/16, 47/17);

Zakon o visokom obrazovanju (“Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 03/19,17/19, 47/19, 72/19, 74/20);

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Sl.list RCG”, br. 80/04, “Sl.list CG br.45/10, 47/17);

Pravilnik o načinu, uslovima i postupku za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Službeni list Crne Gore”, br. 57/11, 60/19)

Kultura:

Zakon o kulturi (“Sl. list CG”, br. 49/08, 16/11, 40/11, 38/12);

Zakon o autorskom i srodnim pravima (“Službeni list CG”, br. 37/11, 53/16);

Zakon o izdavačkoj djelatnosti(“Službeni list CG”, br. 30/12);

Zakon o arhivskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o bibliotečkoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o muzejskoj djelatnosti (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11);

Zakon o pozorišnoj djelatnosti (“Službeni list RCG”, br. 60/01, Službeni list CG”, br. 75/10, 40/11);

Zakon o spomen – obilježjima (“Službeni list CG”, br. 40/08, 40/11, 02/17),

Zakon o zaštiti kulturnih dobara (“Službeni list CG”, br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19).

NVO:

Zakon o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG”, br. 39/11, 37/17).

Mediji:

Zakon o elektronskim medijima (“Službeni list CG”, br. 46/10, 40/11, 53/11, 06/13, 55/16, 92/17, 82/20).

Socijalna i dječja zaštita:

Porodični zakon (“Sl. list CG”, br. 53/16, 76/20)

Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list Crne Gore”, br. 27/13, 01/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 01/17, 31/17, 42/17, 50/17)

Zakon o socijalnom stanovanju (“Sl. list Crne Gore”, br. 35/13)

Zakon o crvenom krstu Crne Gore (“Sl. list RCG”, br. 28/06 i “Sl. list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11)

Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama (“Sl. list RCG”, br. 80/04, “Sl. list CG”, br. 45/10, 47/17)

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici (“Sl. list CG”, br. 63/19)

Pravilnik o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Sl. list CG”, br. 56/13, 14/14, 73/19)

Zakon o boračkoj i invalidskoj zaštiti (“Sl. list RCG”, br. 69/03 i “Sl. list Crne Gore”, br. 21/08, 73/10, 40/11, 01/15, 52/16)

Rodna ravnopravnost, ljudska i manjinska prava:

Zakon o rodnoj ravnopravnosti (“Sl. list RCG”, br. 46/07 i “Sl. list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 35/15)

Zakon o manjinskim pravima i slobodama (“Sl. list RCG”, br. 31/06, 51/06, 38/07 i “Sl. list Crne Gore”, br. 02/11, 08/1, 31/17)

Zakon o zabrani diskriminacije (“Sl. list Crne Gore”, br. 46/10, 40/11, 18/14, 42/17)

Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom (“Sl. list Crne Gore”, br. 35/15, 44/15)

Prevencija bolesti zavisnosti:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. list Crne Gore”, br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 82/20)

Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga (“Sl. list Crne Gore”, br. 28/11, 35/13)

Omladinska politika:

Zakon o mladima (“Sl. list Crne Gore”, br. 25/19, 27/19)

Zakon o volonterskom radu (“Sl. list Crne Gore”, br. 26/10, 31/10, 14/12, 48/15)

Sport:

Zakon o sportu (“Sl. list Crne Gore”, br. 44/18)

Zakon o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/17)

Opšti akti i propisi organa lokalne samouprave:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

KULTURA:

Odluka o pristupanju izradi Opstinškog razvoja kulture za period od 2015 do 2020 godine

Program razvoja kulture opštine Tivat 2015 – 2020 PDF

Izvještaj o realizaciji programa razvoja kulture opštine Tivat PDF

Izdavačka djelatnost

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnosti (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 019/19 od 13.05.2019) PDF

Odluka o sufinansiranju projekata za izdavačku djelatnost za 2020.godinu PDF

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Tivat opredijeljenih za izdavačku djelatnost PDF

Manifestacije iz oblasti kulture

Odluka o manifestacijama iz oblasti  kulture koje se sufinansiraju iz budžeta Sekretarijata za društvene djelatnosti PDF

Program manifestacija sa raspodjelom sredstava za 2020. godinu PDF

NVO

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama PDF

OBRAZOVANJE

Odluka o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija PDF

Odluka o stipendiranju studenata PDF

Stipendiranje

Konkurs za stipendije 2020 – 2021 PDF

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija PDF

ODLUKA  o dodjeli stipendija studentima PDF

LISTA studenata koji uspunjavaju uslove za dodjelu stipendija za studijsku 2019 – 2020. godinu PDF

JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija 2019 – 2020. godine

ODLUKA o stipendiranju studenata (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/12 od 30.03.2012, 003/13 od 16.01.2013, 035/15 od 15.10.2015, 019/19 od 13.05.2019) PDF

Nagrađivanje učenika i studenata_ARHIVA

SOCIJALNA I DJEČJA ZAŠTITA:

Odluka o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 3/17, 48/17, 53/19) PDF

Odluka o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje za lica u stanju socijalne potrebe (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 044/18) PDF

Odluka o obezbjeđivanju alternativnog smještaja za lica u stanju socijalne potrebe kroz subvencije za socijalno stanovanje (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 53/19) PDF

Odluka o finansiranju usluge pomoć i njega u kući za 2020. Godinu (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 9/20) PDF

Lokalni akcioni plan za razvoj sistema socijalne i dječje zaštite za period 2019-2022. godine za opštinu Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 31/20) PDF

Lokalni akcioni plan za razvoj sistema socijalne zaštite starijih za period 2019-2022. godine u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 45/19) PDF

Lokalni program socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019. godine (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 29/18) PDF

RODNA RAVNOPRAVNOST, LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA:

Odluka o ravnopravnosti polova u Opštini Tivat (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 24/12, 34/12) PDF

Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period od 2019-2021. godine (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 10/19) PDF

Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2018-2022. godine u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 44/18) PDF

Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021. godina u opštini Tivat (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 48/17) PDF

OMLADINSKA POLITIKA:

Odluka o sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 55/17, 53/19) PDF

Opštinska strategija za mlade 2017-2021 (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 43/17) PDF

Lokalni akcioni plan za mlade 2020-2021. godine (“Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 9/20) PDF

SPORT

Odluka o finansiranju sporta (“Sl. list CG-opštinski propisi”, br. 45/16, 51/18) PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za sufinansiranje programa sportskih organizacija za 2020. godinu

Strategija razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018-2021. godine PDF

Usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama:

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program WORD

Izdavačka djelatnosti:

Obrazac prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Opštine Tivat opredijeljenih za  izdavačku djelatnost WORD

NVO:

Revidirani budžet NVO WORD

Zahtjev za prenos sredstava WORD

Narativni izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Finansijski izvještaj za projekte nevladinih organizacija WORD

Manifestacije iz oblasti kulture:

Zahtjev za sufinansiranje manifestacije WORD

Narativni izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Finansijski izvještaj manifestacije koja se sufinansira iz budžeta Sekretarijata WORD

Socijalna i dječja zaštita:

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć – obrazac br. 5 WORD

Zahtjev za novčanu naknadu za novorođeno dijete – obrazac br. 6 WORD

Zahtjev za ostvarivanje usluge pomoć i njega u kući – obrazac br.7 WORD

Sport:

OBRAZAC BR.5- Godišnji izvještaj o realizaciji programa sportskih organizacija za 2020.godinu WORD

 • v.d. Borka Mršulja

  Borka Mršulja je rođena 1986. godine na Cetinju. Osnovnu školu pohađala je u Tivtu, a školovanje nastavlja u Kotoru, gdje je 2005. godine završava opšti smjer Gimanzije. Dobitnik je diplome “Luča” po završetku osnovne i srednje škole. Iste godine, upisuje osnovne studije u Podgorici, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje je diplomirala 2009. godine na smjeru: Ekonomija javnog sektora.

  Svoj radni i profesionalni angažman započela je u Gimnaziji u Kotoru 2009. godine, kao predavač  ekonomske grupe predmeta.  Nakon toga, 2010. godine karijeru gradi u “Crnogorskoj komercijalnoj banci” AD Podgorica, gdje u poslovnici u Tivtu  obavlja poslove kreditnog referenta za rad sa stanovništvom. Na toj poziciji je radila sve do 2018. godine, kada prelazi u “Vodacom” doo Tivat – Agenciju za implemetntaciju kapitalnih projekata, gdje je pokrivala poziciju finansijskog analitičara u domenu praćenja projekata, zaključno sa novembrom 2020. godine.

  Govori engleski i italijanski jezik.

  Živi i radi u Tivtu .


  Ustanove Grada