Služba predsjednika opštine

U službi predsjednika obavljaju se poslovi koji proizilaze iz nadležnosti predsjednika opštine, obezbjeđujući njegov efikasan i zakonit rad. Priprema akata i kontrola njihove zakonitosti, promocija strateških ciljeva i razvojnih projekata, primanje zahtjeva, inicijativa i pritužbi građana, samo su dio redovnih aktivnosti. U sklopu rada ove službe, svoje poslove obavljaju glavni gradski arhitekta i menadžer opštine, a vrše se i poslovi odnosa sa javnošću, protokolarni poslovi, međunarodni odnosi, poslovi na EU projektima…

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Služba predsjednika opštine vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti sistema lokalne samouprave, planiranja prostora i izgradnje objekata i drugih oblasti u kojima se ostvaruje funkcija predsjednika opštine;
 • pripremu i sprovođenje propisa iz nadležnosti predsjednika opštine i čuvanje izvornika tih akata; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga predsjednika opštine i službe;
 • izradu i ralizaciju Programa rada predsjednika opštine; izradu i učešće u realizaciji godišnjeg plana obuka, kadrovskog plana, plana integriteta i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga predsjednika opštine i službe;
 • učešće u izradi i sprovođenju strateškog plana opštine;
 • pripremu akata koje predsjednik opštine donosi u realizaciji funkcije predstavljanja i zastupanja opštine;
 • izradu nacrta odluka, rješenja, zaključaka, saglasnosti i drugih akata iz nadležnosti predsjednika opštine kao i akata kojim se obezbjeđuje izvršenje budžeta; čuvanje izvornika akata koje donosi predsjednik opštine; objedinjavanje tih akata sa izvještajima o njihovom sprovođenju;
 • kontrolu akata koje predsjednik opštine predlaže skupštini na usvajanje, a čiji su obrađivači organi uprave i službe, i sprovođenje procedure njihovog predlaganja skupštini;
 • izjašnjavanje na predloge akata koje skupštini podnose drugi ovlašćeni predlagači;
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za obavljanje funkcije predsjednika i potpredsjednika opštine, i za radna tijela koja obrazuje predsjednik opštine u skladu sa posebnim uputstvom;
 • vođenje evidencije komisija i savjeta koje imenuje predsjednik opštine;
 • kontrolu izvršavanja zakona i drugih propisa od strane organa uprave i službi opštine; kontrolu realizacije Programa rada predsjednika opštine i Programa rada skupštine, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova, programa i strateških dokumenata državnog značaja, i pripremu predloga akata za njihovo izvršavanje;
 • pripremu akata kojim predsjednik opštine vrši usmjeravanje i usklađivanje rada organa uprave, službi i javnih službi radi ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja usluga;
 • pripremu smjernica za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslove i njihovu kontrolu;
 • pripremu akata u vršenju upravnog nadzora nad radom organa uprave, posebnih, stručnih i javnih službi;
 • obezbjeđivanje izvršavanja sudskih odluka;
 • poslove glavnog gradskog arhitekte, i to:
  • izrada politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja,
  • donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta,
  • prenijeti poslovi davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima,
  • provjera usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom,
  • propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata,
  • davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat,
  • dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i saglasnost glavnom državnom arhitekti, u skladu sa zakonom,
  • davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata za područje morskog dobra.
 • poslove menadžera, i to:
  • predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj,
  • priprema i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, praćenje njihove realizacije, priprema informacija i izvještaja o realizaciji projekata,
  • uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, i projektima,
  • dostava podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj,
  • iniciranje izmjena i dopuna propisa koji otežavaju poslovnu saradnju
 • promociju strateških ciljeva i razvojnih projekata u svim oblastima radi privlačenja direktnih stranih investicija;
 • poslove na uspostavljanju i unapređenju regionalne i međunarodne saradnje radi podsticanja internacionalizacije privrede, kulture, sporta, održivog razvoja opštine, mobilnosti mladih, zapošljavanja, socijalnog staranja, naučno istraživačkog rada i sl; pripremu akata radi realizacije obaveza utvrđenih na međunarodnim konferencijama i od strane regionalnih i drugih institucija;
 • stručne i administrativne poslove za potrebe menadžera koji se odnose na realizaciju javnih poziva Evropske komisije, odnosno drugih međunarodnih fondova za finansiranje predloga projekata opštine; učešće u pripremi predloga tih projekta, sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa PRAG-om (Praktičnim vodičem za procedure ugovaranja za eksterne akcije Evropske unije), FIDIC-om, IFC standardima učinka (Međunarodne finansijske korporacije) i praćenje njihove realizacije; učešće u izradi informacija i izvještaja o realizaciji tih projekata; vođenje baze podataka o planovima, programima i projektima opštine i obradu istih za potrebe menadžera;
 • komunikaciju i saradnju sa predstavnicima medija;
 • promociju ostvarivanja funkcije skupštine, predsjednika opštine, lokalne uprave i javnih službi – koordiniranje pripremom, selekcija, obrada i objavljivanje informacija o radu Opštine u medijima, na web sajtu, i društvenim mrežama opštine
 • obradu podataka za ažuriranje web sajta opštine;
 • praćenje informacija o opštini koje su objavljene u stranim medijima;
 • pripremu i organizovanje konferencija za štampu, foruma, skupova i sl;
 • press kliping na dnevnom nivou za sve medijske objave u kojima se pominje Opština Tivat;
 • prijem zahtjeva, predstavki, inicijativa, pritužbi i sl. podnesenih predsjedniku opštine, prosljeđivanje nadležnim organima i službama, i dostavljanje povratne informacije podnosiocu zahtjeva; vođenje evidencije primljenih zahtjeva i rokova dostavljanja povratne informacije; prijem i obradu drugih zahtjeva;
 • pripremu i organizovanje sastanaka predsjednika i potpredsjednika opštine, sačinjavanje zapisnika sa sastanaka, i staranje o realizaciji usvojenih zaključaka;
 • pripremu i organizovanje službenih putovanja predsjednika i potpredsjednika, i učešća na međunarodnim skupovima;
 • organizaciju i realizaciju zvaničnih i drugih međunarodnih posjeta opštini;
 • saradnju sa državnim organima i organima drugih jedinica lokalne samouprave u zemlji i inostranstvu;
 • protokolarne poslove za potrebe predsjednika i potpredsjednika opštine, i predsjednika skupštine opštine;
 • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama; pripremu upravnih akata za predsjednika opštine o rješavanju sukoba nadležnosti između organa uprave, javnih službi i pravnih lica kojima je odlukom skupštine povjereno vršenje određenih poslova; o izuzeću glavnog administratora; imenovanju, postavljenju, razrešenju i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • pripremu izvještaja o radu predsjednika opštine na osnovu izvještaja organa lokalne uprave, posebnih, stručnih i javnih službi, i drugih izvještaja i informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima predsjednika opštine; priprema izvještaja o radu službe, i drugih izvještaja u skladu sa zakonom i odlukama opštine;
 • pripremu izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti i drugih izvještaja za potrebe koordiniranja rada lokalne uprave;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština, a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti službe;
 • druge poslove iz djelokruga službe, u skladu sa zakonom i drugim

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe predsjednika opštine PDF

Odluka o pristupanju izradi nacrta Strateškog plana opštine Tivat za period 2024-2029. godine PDF

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat – 30.05.2023. godine PDF

Zahtjev za prijem kod Predsjednika opštine WORD

 • Radmila Kankaraš Đurišić

Aleksandar Živaljević

Glavni gradski arhitekta vrši poslove koji se odnose na:

 • izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja,
 • donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta,
 • poslove davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima,
 • provjere usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom,
 • propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata,
 • davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat,
 • dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i saglasnost glavnom državnom arhitekti, u skladu sa zakonom,
 • davanje mišljenja na program postavljanja, odnosno građenja privremenih objekata za područje morskog dobra.

Patricia Pobrić rođena je 1971. godine u Leverkuzenu (Njemačka). Srednju školu je pohađala u Kotoru, sa završnom godinom u SAD-u. Diplomirala je na državnom Univerzitetu „Jangstoun“ u Ohaju, na smjeru: matematika / podsmjer: oficirska škola. Magistrirala je na „Dženeva koledžu“ u Pensilvaniji u oblasti organizaciono liderstvo. Stekla je brojna priznanja i sertifikate za obuke, od ISO i HACCP sertifikata, do raznih nivoa menadžerskog treninga i obuke za produktivnost.

Svoj radni i profesionalni angažman započela je na menadžerskim pozicijama u kompanijama u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su „Holidej In“, „Dženeral mils“, „Dženeral motors“ i druge. Po povratku u Crnu Goru, profesionalno se angažuje u oblasti nekretnina. Uslijedio je angažman u Ambasadi SAD-a u Crnoj Gori na poziciji menadžera za projekte i kvalitet. Bila je i direktor za prodaju i marketing u hotelu „Ramada“ u Podgorici. Osniva nevladinu organizaciju „Naša akcija“ 2012. godine i postaje njen izvršni direktor.

U proteklih 25 godina profesionalni angažman Patricie Pobrić podrazumjeva upravljačko-liderske pozicije u kojima je direktno zadužena za prihode/rashode, strateške planove, budžete, operaciona dokumenta, ugovore i praćenje kadrovske politike.  Najviše voli da radi sa mladima i razvija njihove kapacitete, fokusirajući se na edukaciju, rad i karijerno savjetovanje.

Crnogorskoj javnosti poznata je kao građanska aktivistkinja i borkinja protiv korupcije u slučaju „Ramada“, u okviru kojeg je 2016. godine objelodanila zloupotrebu državnih resursa.  Na mjesto menadžerke Opštine Tivat dolazi sa pozicije izvršnog direktora NVO „Naša akcija“ u februaru 2021. godine.

Patricia Pobrić govori engleski i njemački jezik, i majka je dvoje djece.

Menadžerka opštine vrši poslove koji se odnose na:

 • predlaganje i učešće u pripremi i realizaciji planova i programa razvoja opštine kojima se podstiče ekonomski razvoj, preduzetnička inicijativa i javno-privatno partnerstvo, obezbjeđuje zaštita životne sredine i održivi razvoj,
 • priprema i upravljanje projektima koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i drugih izvora, praćenje njihove realizacije, priprema informacija i izvještaja o realizaciji projekata,
 • uspostavljanje i vođenje baze podataka o planovima, programima, i projektima,
 • dostava podataka o projektima i njihovoj realizaciji ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj,
 • iniciranje izmjena i dopuna propisa koji poboljšavaju poslovnu saradnju

 


  Ustanove Grada