Dokumentacija za stratešku procjenu

Odluka – dalje


Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (”Službeni list CG”, broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donosi Predlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune DUP-a Gradiošnica za lokaciju proizvodno komunalnih površina.
Mišljenje o dostavljenom Predlogu Odluke možete dostavite najkasnije u roku od 15 dana po prijemu ovogau suprotnom ćemo smatrati da nemate primjedbi na predloženu Odluku.

Mišljenje o Predlogu Odluke, koje mora biti u pisanoj formi, možete poslati u roku od 15 dana na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat


Predlog odluke – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka – dalje


Na osnovu člana 13a stav 2 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (”Službeni list CG”, broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donosi Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune DUP-a Tivat – Centar za lokaciju hotela „Mimoza”.

Mišljenje o Predlogu Odluke, koje mora biti u pisanoj formi, možete poslati u roku od 15 dana na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat


Predlog odluke – dalje

Odluka o izradi SAE – dalje

Programski zadatak – dalje


Na osnovu  člana 9 i člana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (”Službeni list CG”, broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11),  Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donosi Predlog Odluke o potrebi  izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Turistička zona Lepetane

Mišljenje na Predlog Odluke, koje mora biti u pisanoj formi, možete poslati  u roku od 15 dana na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija
85320 Tivat


 Predlog Odluke – dalje

Programski zadatak – dalje

Odluka – dalje


Na osnovu člana 9 i člana 10 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (”Službeni list CG”, broj 80/05, 73/10, 40/11, 59/11), Sekretar Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, donio je Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Servisna zona Luštica, broj 0905-353-865 od 14.09.2015. godine.

Mišljenje na Predlog Odluke o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Servisna zona Luštica, u pisanoj formi, u roku od 15 dana, možete poslati na adresu:

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Trg magnolija br 1
85320 Tivat

Predlog Odluke – dalje

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Donja Lastva – dalje


Prijedlog odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za UP Donja Lastva – dalje

– Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu – UP Lepetane – dalje

– Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu – UP Lepetane – dalje

– Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životne sredinu – dalje

– Prijedlog Odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu  – DUP Lepetane – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

PRIJEDLOG ODLUKE o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Krašići – dalje

Odluka o nepreduzimanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

PRIJEDLOG ODLUKE o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za DUP Stari Krašići – dalje

Odluke SEA za izmjene i dupune UP Pržno I – dalje

Prijedlog Odluke SEA za izmjene i dupune UP Pržno I – dalje

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

Saglasnost na Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja – dalje
ODGOVORI:

Odgovor komisija za ocjenu izvještaja – dalje

Odgovor Agenciji za zaštitu životne sredine – dalje

Odgovor g-dinu Siniši Lukoviću – dalje

Odgovor JP Komunalno – dalje

Odgovor NVO – dalje

Odgovor Opštini Tivat – dalje

 • Obavještenje – dalje
 • Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja – dalje
 • Izvještaj o strateškoj procijeni uticaja na životnu sredinu  – RULJINA  – detaljnije
 • Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Donji Radovici centar – dalje
 • Izvjestaj strateske procjene uticaja na zivotnu sredinu za DUP Golf I Donji Radovici zapad – dalje
 • SPU Gradiošnica – javna rasprava obaviještenje – PDF
 • Odluka – PDF
 • Programski zadatak – PDF
 • Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno II – PDF
 • Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Ubanistički projekat Pržno I – PDF
 • Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF
 • Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Pržno I – PDF
 • Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF
 • Programski zadatak – strateša procjena uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF
 • Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za ubanistički projekat Ruljina – PDF
 • Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Gošići – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Mrčevac – PDF

Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za DUP Donja Lastva – PDF

 • Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF
 • Odlukao izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad – PDF
 • Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Golf i Donji Radovići zapad PROGRAMSKI ZADATAK – PDF
 • Odluka o potrebi izrade strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar – PDF
 • Odlukao o izradi strateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar –PDF
 • Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Donji Radovići Centar PROGRAMSKI ZADATAK – PDF
 • Odluka o potrebi izradeStrateške procjene uticaja  na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF
 • Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Detaljni urbanistički plan Gradiošnica – PDF
 • Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za detaljni urbanistički plan Gradiošnica PROGRAMSKI ZADATAK – PDF
 • Odluka o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja za Detaljni urbanistički plan Radovića – PDF
 • Odluka o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO i GUP kao dio prostornog plana Opštine Tivat – PDF
 • Odluka o izmjeni Odluke o izradi izvještaja strateške procjene uticaja za PPO Tivat i GUP kao dijela PPO br. 0101-1392 od 20.12.2006.godine – PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu prostorno-urbanističkog plana Opštine Tivat – PDF

Ustanove Grada