Sekretarijat za saobraćaj i stambeno komunalne djelatnosti

opstina tivat ikonica

Ovaj organ uređuje stambenu, oblast komunalnog otpada, oblast komunalnih otpadnih voda, saobraćaja i puteva, te oblast teritorijalne organizacije opštine. Između ostalog, ovaj Sekretarijat izdaje saobraćajno tehničke uslove za priključenje na javni put, izradu tehničke dokumentacije, ukrštanje puteva sa elektroenergetskim dalekovodom i drugim vazdušnim vodovima i linijama, za prekope i druge radove na putu.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za saobraćaj i stambeno komunalne djelatnosti vrši poslove uprave koji se odnose na:

1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u komunalnoj oblasti; stambenoj oblasti; oblasti komunalnog otpada i komunalnih otpadnih voda; saobraćaja i puteva; teritorijalne organizacije opštine, i u drugim oblastima vezanim za rad organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u ovim oblastima;

2) pripremu i sprovođenje lokalnih propisa u oblastima za koje je organ obrazovan; pripremu osnivačkih akata javnih službi nad kojom vrši nadzor; izjašnjavanje o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa;

3) izradu i sprovođenje programa rada organa, finansiranja i sufinansiranja aktivnosti u oblastima za koje je obrazovan i drugih programskih i planskih akata iz okvira nadležnosti organa; lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom i druge programske i planske akte u okviru nadležnosti organa; izradu i/ili sprovođenje programskih i planskih akata koji su posebnim odlukama opštine stavljeni u nadležnost organa; učešće u izradi i/ili sprovođenju lokalnog strateškog plana opštine sa akcionim planom, plana komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, odnosno programa uređenja prostora opštine do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, plana integriteta, kadrovskog plana i sl.; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;

4) vođenje upravnih postupaka u oblastima za koje je organ obrazovan; izdavanje saobraćajno-tehničkih uslova za: priključenje na javni put, izradu tehničke dokumentacije, ukrštanje puteva sa elektroenergetskim dalekovodom i drugim vazdušnim vodovima i linijama, za prekope, podkopavanja ili druge radove na putu; vođenje evidencije opštinskih i nekategorisanih puteva, vođenje evidencije o izdatim saobraćajno-tehničkim uslovima; davanje saglasnosti na priključak prilaznog puta na opštinski put; davanje saglasnosti za održavanje sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu; izdavanje dozvola za prekope, podkopavanja ili druge radove na opštinskom putu; davanje saglasnosti za zakup putnog zemljišta i drugog zemljišta koje pripada opštinskom putu; davanje saglasnoti za preusmjeravanje saobraćaja na opštinski put u slučaju obavljanja radova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti opštinskih puteva; izdavanje odobrenja za promjenu režima saobraćaja na opštinskom putu za potreve izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite i korišćenja opštinskog puta za druge potrebe; izdavanje odobrenja za kretanje vozila u zabranjenim zonama; dozvola za obavljanje vanrednog prevoza na opštinskom putu; davanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju za izgradnju; saglasnosti za postavljanje privremenih i posebnih parking prostora pored opštinskih puteva; davanje saglasnosti za priključak komercijalnih objekata na opštinski put; odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda pored opštinskih puteva; određivanje autobuskih stajališta za linijski, gradski i prigradski prevoz; ovjeravanje reda vožnje; određivanje taksi stajališta; donošenje odluke o određivanju mjesta ukrcaja i iskrcaja putnika za vanlinijski prevoz; izdavanje znaka pristupačnosti za osobe sa invaliditetom; obrazovanje komisije koja sprovodi postupak ispita o poznavanju grada za taksiste; izdavanje odobrenja za zauzimanje javnih površina; davanje saglasnosti za sakupljanje i transport otpada na teritoriji opštine Tivat u skladu sa nadležnostima organa: donošenje rješenja o iznosu i načinu plaćanja troškova održavanja stambene zgrade; izdavanje uvjerenja o upisu u registar stambene zgrade, upravnika i etažnih vlasnika; donošenje rješenja o imenovanju privremenog upravnika; donošenje rješenja o dodjeli brojeva zgrada; vođenje postupaka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka iz nadležnosti organa u skladu sa zakonom i odlukama opštine, kao i postupaka i upravnih radnji u oblastima koje su u posebnim odlukama opštine stavljene u nadležnost organa;

5) utvrđivanje saobraćajno tehničkih uslova za posebna parkirališta, za autobuska stajališta, za biciklističke punktove, za priključenje komercijalnih objekata na opštinski put; davanje mišljenja na lokacije za postavljanje reklamnih panoa pored opštinskih puteva; učestvovanje u pripremi projekata tehničke regulacije saobraćaja, određivanje naselja koja pripadaju području osnovnih škola na teritoriji opštine u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poslove prosvjete;

6) vođenje registra etažnih vlasnika, stambenih zgrada ili njihovih posebnih djelova; registra upravnika stambenih zgrada; evidencije o komunalnom otpadu; evidencije o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima stambenih i poslovnih zgrada; evdencije lokalnih i nekategorisanih puteva; evidencije o potrošnji energije i energenata u objektima kojima raspolaže opština kao i drugih propisanih registara i evidencija u ovim oblastima u skladu sa zakonom i odlukama opštine;

7) upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama: “Komunalno” Tivat d.o.o., “Vodovod i kanalizacija” Tivat d.o.o., “Društvo sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat” u dijelu poslova koje obavlja na teritoriji opštine Tivat; “Parking servis” d.o.o Tivat, “Autobuska stanica” d.o.o Tivat; DOO “Komunalno” Kotor – RJ “Azil” za opštine Kotor i Tivat; davanje pravnih mišljenja i pripremu saglasnosti na statut, akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i na planove / programe rada i izvještaje o radu javnih službi u skladu sa posebnim uputstvom predsjednika opštine; davanje mišljenja na druge materijale javnih službi; pripremu saglasnosti na cjenovnike usluga javnih službi za potrebe skupštine; odlučivanje po pravnim ljekovima na njihova prvostepena akta i pravnim ljekovima korisnika usluga od opšteg interesa;

8) učešće u identifikaciji i zaštiti kapitala opštine u postupku privatizacije javnih službi čiji je osnivač opština nad kojom vrši upravni nadzor;

9) učestvovanje u pripremi mišljenja na nacrt i predlog planskog dokumenta, predlaganje smjernica za programski zadatak;

10) odlučivanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;

11) izjašnjenje po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa u ovoj oblasti;

12) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;

13) pripremu godišnjeg izvještaja o rješavanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti i drugih izvještaja za glavnog administratora, realizacije plana integriteta, realizacije strateškog plana i sl;

14) pripremu informacija o planiranim i realizovanim aktivnostima iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, na web sajtu i na društvenim mrežama;

15) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje organ koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

16) izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;

17) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

·         Zakon o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17);

·         Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12 i 030/17);

Stambena oblast:

·         Zakon o održavanju stambenih zgrada (“Službeni list Crne Gore”, br. 041/16, 084/18, 111/22 i 140/22);

·         Zakon o svojinsko pravnim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/09);

·         Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17 i 025/19);

·         Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 048/17);

Teritorijalna organizacija:

·         Zakon o teritorijalnoj organizaciji (“Službeni list Crne Gore”, br. 054/11, 026/12, 027/13, 062/13, 012/14, 003/16, 031/17, 086/18, 003/20 i 092/22);

·         Uredba o načinu označavanja naziva naselja, ulica, trgova i zgrada i sadržaju i načinu vođenja evidencije (“Službeni list Crne Gore”, br. 006/12 i 065/16);

Komunalne djelatnosti:

·         Zakon o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore”, br. 055/16, 074/16, 002/18, 066/19 i 140/22);

·         Zakon o upravljanju otpadom (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/11 i 039/16);

·         Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama (“Službeni list Crne Gore”, br. 002/17);

·         Odluka o komunalnom redu (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 003/21);

·         Odluka o javnom vodosnabdijevanju (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 008/14, 034/14 i 028/16);

·         Odluka o pijacama (“Službeni list RCG – opštinski propisi”, br. 028/99, Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/11);

·         Odluka o pogrebnoj djelatnosti, uređivanju i održavanju groblja; (“Službeni list RCG – opštinski propisi”, br. 020/97 i 017/99);

·         Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda sa područja Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 013/10, 034/14 i 028/16);

·         Odluka o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 023/18);

Saobraćaj:

·         Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/17 i 067/19);

·         Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 033/12, 058/14, 014/17 i 066/19);

·         Zakon o putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 082/20 i 140/22);

·         Odluka o auto taxi prevozu (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 021/18);

·         Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 010/19);

·         Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 045/16, 044/18 i 022/21);

·         Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima na području Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 024/12, 015/15 i 028/16);

·         Odluka o javnim parkiralištima na području Opštine Tivat (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 026/14, 015/15, 028/16, 025/19 i 025/20);

 

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti PDF

STAMBENI POSLOVI:

Zahtjev za određivanje kućnog broja detaljnije

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o kućnom broju detaljnije

Zahtejv za upis u registar stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova  detaljnije

Zahtjev za upis u registar upravnika detaljnije

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registra stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova detaljnije

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade detaljnije

SAOBRAĆAJ:

Zahtjev za izdavanje odobrenja za djelimično zatvaranje saobraćaja na dijelu lokalnog puta/ulice u naselju, odnosno privremenu izmjenu režima saobraćaja u slučaju rekonstrukcije puta ili izvođenja radova detaljnije

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine detaljnije

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta/ulice u cilju dovođenja tehničke infrastrukture detaljnije

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja u cilju održavanja sportskih i drugih manifestacija na opštinskom putu detaljnije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima najveće dozvoljene mase više od 5t a najviše do 12t detaljnije

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom detaljnije detaljnije

Zahtjev za produženje važenja znaka pristupačnosti kojim se obilježavaju vozila lica sa invaliditetom detaljnije

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima detaljnije detaljnije

Zahtjev za izdavanje saobraćajne saglasnosti detaljnije

  • v.d Sekretarka Mirela Jarić, msc.turizma

    Mirela Jarić, magistar turizma, rođena je 1982. godine u Šibeniku – Republika Hrvatska. Diplomske studije je završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistarske studije na Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru. Svoj radni angažman je započela u Osnovnoj školi u Bijeloj, nakon čega prelazi u privatni sektor, te stiče iskustvo na poslovima prevodilaštva, upravljanja administracijom, upravljanja poslovnom jedinicom, ljudskih resursa, nabavke, službe za korisnike, itd. Od 2010. do 2012.godine je radila u kompaniji Sachsen Wasser, koja je pružala konsultantske usluge “Vodacomu doo” i vodovodnim preduzećima za poboljšanje vodosnabdijevanja. Od 2015. do 2023. godine je radila u Luštici Development AD kao dio tima koji je otvorio destinaciju Luštica Bay, a na poslovima iz oblasti tehničkog održavanja, obezbjeđenja, administracije, nabavke, korisničke službe, uspostavljanja linija prevoza, organizovanja novih sektora u okviru kompanije i slično. Govori tečno engleski i italijanski jezik, sporazumijeva se na ruskom i španskom jeziku. Dugogodišnji je ovlašćeni sudski tumač za engleski jezik. Imenovana je za v.d. Sekretarke Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti u julu 2023. godine.

    Udata je i majka troje djece, stalno nastanjena u Tivtu.


    Ustanove Grada