Sekretarijat za lokalnu upravu

Ovaj organ u svojoj nadležnosti ima niz poslova od značaja za građane. Matičar, građanski biro u kojem se vrši ovjera prepisa, potpisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica, prijem pošte, samo su dio redovnih aktivnosti ovog organa. Sekretarijat pruža podršku radu mjesnih zajednica, objedinjava rad u vezi sa ljudskim resursima, IT-jem, održavanjem prostorija, upravljanjem voznim parkom, zaštitom imovine lokalne uprave i druge poslove u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za lokalnu upravu vrši upravne i druge poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i drugih propisa u oblasti: sistema lokalne samouprave, konflikta interesa, rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika, namještenika i lokalnih funkcionera, kancelarijskog poslovanja, arhivske djelatnosti, informaciono-komunikacionih tehnologija, državnih i opštinskih simbola, izbora odbornika i poslanika u dijelu uređivanja biračkih mjesta, mjesnih zajednica, učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, pružanja pravne pomoći građanima, izjašnjavanja o inicijativama za ocjenu zakonitosti propisa opštine iz djelokruga organa i drugih oblasti koje su u vezi sa poslovima organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima iz djelokruga rada organa;
 • davanje pravnih mišljenja o usklađenosti propisa koje pripremaju organi uprave (skupštinski materijal) sa zakonskim i podzakonskim aktima i o njihovoj međusobnoj usklađenosti, i o usklađenosti programa rada i izvještaja o radu organa, organa uprave i službi sa odgovarajućim uputstvom predsjednika opštine;
 • pružanje pravne pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava i interesa pred sudovima i organima uprave;
 • izradu i sprovođenje programa rada organa, i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga organa;
 • učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija;
 • učešće u izradi strateškog plana opštine, plana integriteta, i kadrovskog plana;
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
 • sprovođenje postupka za osnivanje i rad mjesnih zajednica; koordiniranje radom mjesnih zajednica; učestvovanje u sprovođenju izbora organa mjesnih zajednica; pripremu saglasnosti na odluku o osnivanju mjesnih zajednica; stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe održavanja zbora građana i rada organa mjesnih zajednica, i druge poslove u skladu sa posebnom odlukom opštine;
 • vođenje registra mjesnih zajednica i drugih evidencija propisanih zakonom i odlukama opštine u oblastima iz nadležnosti organa;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga rada organa;
 • upravljanje ljudskim resursima, i to:
  • vođenje kadrovske evidencije lokalnih službenika i namještenika, i evidencije internog tržišta rada,
  • predlaganje kadrovskog plana za organe uprave i službe,
  • sprovođenje oglasa/konkursa za potrebe organa uprave i službi, i obavještavanje nadležnog inspekcijskog organa o eventualnim nezakonitostima i nepravilnostima,
  • ispitivanje mogućnosti raspoređivanja lokalnih službenika i namještenika koji su na raspolaganju na slobodna radna mjesta u organima i službama,
  • analizu potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u organima uprave i službama, kao i organizovanje obuka,
  • praćenje sprovođenja mjera u cilju postizanja srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u organima uprave i službama, rodno balansirane zastupljenosti i zapošljavanja lica sa invaliditetom;
 • davanje pravnih mišljenja o primjeni propisa u oblasti službeničko-namješteničkih odnosa;
 • pripremu svih akata iz oblasti službeničko-namješteničkih odnosa za sve organe uprave i službe;
 • stručne i administrativne poslove u postupku rješavanja stambenih pitanja lokalnih službenika i namještenika, i lokalnih funkcionera;
 • kancelarijsko poslovanje – poslovi pisarnice i arhive za potrebe organa uprave i službi, prijema i dostave pošte, vođenja djelovodnika i upisnika upravnih predmeta, i ostalo;
 • izradu Liste kategorija registraturskog materijala;
 • čuvanje arhivskog materijala u propisanim rokovima, popis i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala, i druge poslove u skladu sa zakonom;
 • sprovođenje postupka zaključenja braka, vođenje matičnog registra vjenčanih, izdavanje izvoda i uvjerenja;
 • ovjeru prepisa, potpisa i rukopisa;
 • izdavanje radnih i volonterskih knjižica;
 • izradu i sprovođenje propisa kojima se reguliše način izrade i upotrebe pečata i simbola Opštine;
 • organizovanje, planiranje i realizaciju informacionog sistema Opštine ;
 • organizovanje i funkcionisanje službe informatike za organe uprave i službe u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema u Opštini;
 • kontrolu funkcionisanja automatizovane obrade podataka i preduzimanje mjera na poboljšanju i povećanju efikasnosti informacionog sistema u cjelini i po djelovima;
 • izradu i realizaciju planova za opremanje, nabavku i popis računarske opreme;
 • preduzimanje mjera za održavanje računarskih sistema, staranje o funkcionisanju računarskih mreža i razmjeni podataka u njima;
 • izradu plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i staranje o usavršavanju postojećih, u skladu sa zahtjevima neprekidnog funkcionisanja informacionog sistema;
 • organizovanje i sprovođenje mjera radi zaštite podataka u elektronskoj formi;
 • kreiranje i administriranje web sajta Opštine i stranice Opštine na društvenim mrežama, u saradnji sa Službom predsjednika opštine;
 • sprovođenje postupka provjere poznavanja rada na računaru kao posebnog uslova za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave i službama;
 • pružanje tehničke podrške u objavljivanju akata, u održavanju sjednica skupštine, u organizovanju svih događaja i aktivnosti koje sprovode organi uprave i službe;
 • unaprjeđenje efikasnosti Sistema 48 (informacioni sistem za prijavu komunalnih problema – uvezane komunalne službe);
 • saradnju sa menadžerom opštine u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova, i praćenje njihove realizacije;
 • pripremu izvještaja o radu, i drugih stručnih i informativnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga rada organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta, realizaciji strateškog plana i sl;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i društvenim mrežama;
 • sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština, a koje koristi Sekretarijat i mjesne zajednice opštine za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije, oprema, prevozna sredstva i sl.) u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • osiguranje zaposlenih i imovine Opštine;
 • poslove ekonomata – nabavke kancelarijskog materijala i namještaja za potrebe organa uprave i službi, i ostali poslovi opremanja kancelarijskog prostora;
 • tekuće održavanje službenih prostorija organa uprave i službi, i mjesnih zajednica;
 • organizovanje poslova zaštite lica i imovine u objektima u kojima su smješteni organi uprave i službe, u skladu sa propisima;
 • staranje o izmirenju računa za utrošenu električnu energiju, vodu, odvoženje smeća i sl. za prostorije organa uprave i službi, i mjesnih zajednica, kao i za druge objekte u vlasništvu opštine koji nijesu dati u zakup ili na korišćenje;
 • portirske poslove u glavnoj upravnoj zgradi Opštine;
 • kurirske poslove u glavnoj upravnoj zgradi Opštine;
 • korišćenje, održavanje i evidenciju službenih vozila;
 • ugostiteljske usluge za potrebe organa uprave i službi u glavnoj upravnoj zgradi Opštine;
 • održavanje higijene službenih prostorija organa uprave i službi Opštine;
 • nabavku i pomoćno-tehničke poslove u vezi sa upotrebom simbola Crne Gore i Opštine Tivat (zastava i grb) u, i ispred prostorija organa uprave i službi Opštine;
 • vođenje službenih evidencija i registara u skladu sa zakonom i odlukama Opštine;
 • staranje o korišćenju i iznajmljivanju sala u novoj i staroj upravnoj zgradi opštine Opštine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi (Sl.list Crne Gore br. 002/18, 034/19, 038/20, 050/22);
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima (Sl.list Crne Gore br. 002/18, 034/19, 008/21);
 • Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list Crne Gore br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19);
 • Zakon o radu (Sl.list Crne Gore br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21);
 • Zakon o upravnom postupku (Sl.list Crne Gore br. 056/14, 020/15, 040/16, 037/17);
 • Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa (Sl.list Cne Gore br. 018/15);
 • Statut Opštine Tivat (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi br. 024/18, 009/20);
 • Zakon o mirnom rješavanju radnih sporova (Sl.list Crne Gore br. 016/07, 053/11, 011/15, 042/15, 055/16);
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (Sl.list Crne Gore br. 049/08, 073/10, 039/11, 055/16);
 • Zakon o sprječavanju korupcije (Sl.list Crne Gore br. 53/14, 42/17);
 • Uredba o kriterijumima za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova u organima državne uprave (Sl.list Crne Gore br. 013/19);
 • Uredba o mjerilima za razvrstavanje poslova radnih mjesta državnih službenika u zvanja u okviru nivoa i kategorija (Sl.list Crne Gore br. 12/13);
 • Pravilnik o sadržaju, povlačenju i ispravci oglasa za popunu radnog mjesta u državnom organu i načinu uvida u dokumentaciju oglasa (Sl.list Crne Gore br. 041/18);
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja centralne kadrovske evidencije i evidencije internog tržišta rada (Sl.list Crne Gore br. 054/18);
 • Uredba o ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika (Sl.list Crne Gore br. 016/19);
 • Uredba o kriterijumima za ocjenjivanje rada rukovodećeg lica u državnom organu (Sl.list Crne Gore br. 027/05);
 • Uredba o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima (Sl.list Crne Gore br. 050/18);
 • Uredba o sadržaju, postupku i načinu pripreme i izmjene kadrovskog plana za organe državne uprave i službe Vlade (Sl.list Crne Gore br. 050/18);
 • Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika (Sl.list Crne Gore br. 079/18);
 • Pravilnik o kriterijumima i načinu ocjenjivanja probnog rada državnih službenika i namještenika (Sl.list Crne Gore br. 023/19, 026/19);
 • Odluka o varijabilnom dijelu zarade (Sl.list Crne Gore br. 032/16, 028/17);
 • Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade (Sl.list Crne Gore – opštinski propisi br. 043/17);
 • Uredba o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru (Sl.list Crne Gore br. 040/16, 028/18, 108/20);
 • Zakon o arhivskoj djelatnosti (Sl.list Crne Gore br. 049/10, 040/11);
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izrade liste kategorija registraturske građe i načinu odabiranja i predaje arhivske građe Državnom arhivu (Sl.list Crne Gore br. 058/11);
 • Uredba o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe (Sl.list Crne Gore br. 003/14);
 • Pravilnik o evidencijama u arhivima (Sl.list Crne Gore br. 041/11);
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (Sl.list Crne Gore br. 047/19);
 • Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja (Sl.list Crne Gore br. 059/19,003/20);
 • Pravila o postupku pred Komisijom za utvrđivanje konflikta interesa (Sl.list RCG Gore br. 072/04, 002/06);
 • Pravila o postupku pred Komisijom za spriječavanje sukoba interesa (Sl.list Crne Gore br. 014/15);
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list Crne Gore br. 044/12, 030/17);
 • Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl.list Crne Gore br. 079/08, 070/09, 044/12, 022/17);
 • Zakon o zabrani zlostavljanja na radu (Sl.list Crne Gore br. 030/12, 054/16);
 • Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa (Sl.list Crne Gore br. 085/18);
 • Zakon o volonterskom radu (Sl.list Crne Gore br. 026/10, 031/10, 014/12, 048/15);
 • Zakon o administrativnim taksama (Sl.list Crne Gore br. 018/19);
 • Uredba o bližim uslovima i načinu plaćanja administrativnih taksi elektronskim putem (Sl.list Crne Gore br. 068/20);
 • Zakon o biračkom spisku (Sl.list Crne Gore br. 010/14, 020/15, 092/17, 017/19, 003/20);
 • Zakon o registrima prebivališta i boravišta (Sl.list Crne Gore br. 046/15);
 • Zakon o centralnom registru stanovništva (Sl.list RCG br. 049/07 i Sl.list Crne Gore br. 041/10, 040/11, 055/16);
 • Zakon o ličnoj karti (Sl.list Crne Gore br. 012/07, 073/10, 028/11, 050/12, 010/14, 018/19);
 • Zakon o ličnom imenu (Sl.list Crne Gore br. 047/08, 040/11, 055/16);
 • Zakon o matičnim registrima (Sl.list Crne Gore br. 047/08, 041/10, 040/11, 055/16);
 • Zakon o strancima (Sl.list Crne Gore br. 012/18, 003/19);
 • Porodični zakon (Sl.list RCG br. 001/07 i Sl.list Crne Gore br. 053/16, 076/20).

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za lokalnu upravu, mart 2024 PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za lokalnu upravu, jul 2023 PDF

Odluka o formiranju depoa pisarnice Opštine Tivat PDF

Lista kategorija PDF

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Zahtjev za koriscenje sale – PDF

Dostava zahtjeva elektronskim putem, za sve sekretarijate, na e-mail pisarnica@opstinativat.me

 • sekretarka Jelena Šćekić


  Ustanove Grada