Sekretarijat za finansije

Priprema nacrta opštinskog budžeta ali i njegovog završnog računa, upravljanje računom trezora, utvrđivanje i naplata lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksi i naknada), jednom rječju upravljanje finansijama Opštine Tivat, u nadležnosti je ovog Sekretarijata.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Sekretarijat za finansije vrši poslove uprave koji se odnose na:

 • pripremu, planiranje i izradu nacrta budžeta opštine; pripremu izvještaja o realizaciji fiskalne politike za tekuću godinu i predlaganje smjernica na osnovu kojih se planiraju prihodi i izdaci za narednu godinu koje utvrđuje predsjednik opštine; izradu stručnog uputstva o ciljevima i smjernicama potrošačkih jedinica radi pripremanja budžeta; propisivanje bližeg sadržaja i forme zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; izradu nacrta odluke o privremenom finansiranju; praćenje korišćenja odobrenih sredstava potrošačkih jedinica;
 • dostavljanje podataka resornom ministarstvu o prihodima i izdacima i budžetskom zaduženju; pripremanje izvještaja za skupštinu o korišćenju sredstava stalne budžetske rezerve; davanje predloga za donošenje odluke o ulaganjima u skladu sa utvrđenom investicionom politikom; poslove oko zaduživanja opštine izdavanjem hartija od vrijednosti ili uzimanjem zajmova; pripremanje odluke o uvođenju samodoprinosa (opštinskog i mjesnog); učestvovanje u identifikaciji i procjeni opštinske imovine u postupcima privatizacije javnih preduzeća koje osniva opština;
 • upravljanje konsolidovanim računom trezora, podračunima i drugim računima; otvaranje podračuna i utvrđivanje načina njihovog korišćenja; vođenje glavne knjige trezora i pomoćne knjige; finansijsko planiranje i upravljanje gotovinskim sredstvima; kontrolu izdataka i izvršavanje budžeta; obračun i isplatu zarada i naknada u organima opštine, organima uprave, službama i ustanovama čiji je osnivač opština; budžetsko računovodstvo; vođenje poreskog knjigovodstva i sl.;
 • sprovođenje upravnog postupka utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda (poreza, prireza, taksa i naknada) i to: poreza na nepokretnosti, prireza porezu na dohodak fizičkih lica, lokalnih komunalnih taksa i drugih prihoda u skladu sa zakonom; donošenje rješenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima; analiziranje stepena i efekata ostvarenih prihoda, u cilju definisanja odgovarajuće fiskalne politike; vođenje registra poreskih obveznika i redovno usaglašavanje stanja registra sa registrom nepokretnosti koji vodi organ uprave za nekretnine; propisivanje oblika i sadržaja poreske prijave; preduzimanje mjera naplate lokalnih javnih prihoda (hipoteka, predlaganje izdavanja privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom); donošenje rješenja o preduzimanju mjera inspekcijskog nadzora u skladu sa zakonom; pripremanje periodičnih izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda; obezbjeđivanje funkcionalnosti jedinstvenog informacionog sistema za oblast lokalnih javnih prihoda i obezbjeđivanje monitoringa u ovoj oblasti; obezbjeđivanje tačnog i ažurnog vođenja evidencije svih naplaćenih lokalnih javnih prihoda;
 • nadzor nad utvrđivanjem i naplatom administrativne i boravišne takse; nadzor nad namjenskom upotrebom sredstava naplaćenih po osnovu naknada za uređenje građevinskog zemljišta, naknade za komunalno opremanje, godišnje naknade za korišćenje prostora i gradske rente;
 • pripremanje i sprovođenje propisa kojima se utvrđuju lokalni javni prihodi (porezi, prirezi, takse i naknade) i analiziranje efekata primjene tih propisa u cilju predlaganja odgovarajuće fiskalne politike;
 • pripremu i sprovođenje lokalnih propisa kojima se uređuje: budžet opštine, privremeno finansiranje; zarade lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika i naknade za rad u radnim tijelima opštine; bliži sadržaj zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava; oblik i sadržaj poreske prijave i drugih lokalnih propisa iz djelokruga organa; sprovođenje propisa o zaradama u ustanovama čiji je osnivač opština;
 • pripremu Završnog računa budžeta opštine, izvještaja o radu organa, i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl;
 • učestvovanje u pripremanju propisa i drugih akata kojima se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika /poreska politika: poreske stope, olakšice i oslobađanje od plaćanja, formiranje baze podataka i dr./;
 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti: finansiranja, budžeta i fiskalne odgovornosti, poreza, prireza, administrativnih taksi, komunalnih taksi i drugih lokalnih javnih prihoda, samodoprinosa, poreske administracije, inspekcijskog nadzora, zarada u javnom sektoru, zaštite podataka o ličnosti i drugih propisa koji su vezani za rad organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na predloge i nacrte zakona i drugih propisa i akata iz ove oblasti;
 • praćenje realizacije i naplate ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu zemljišta, objekata i djelova objekata u vlasništvu Opštine i preduzimanje svih prinudnih mjera naplate u skladu sa zakonom;
 • saradnju sa menadžerom u pripremi predloga projekata iz nadležnosti organa koji se finansiraju iz međunarodnih i drugih fondova, i praćenje njihove realizacije;
 • priprema godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • saradnju sa nevladinim organizacijama radi realizacije programa u oblastima za koje je osnovan;
 • obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga rada sekretarijata u skladu sa zakonom;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti sekretarijata;
 • vršenje i drugih poslova iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.

Popis zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Sekretarijata

 1. Zakon o poreskoj administraciji (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01, 080/04, 029/05, “Službeni list Crne Gore”, br. 073/10, 020/11, 028/12, 008/15, 047/17, 052/19, 145/21)
 1. Zakon o upravnom postupku (“Službeni list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17);
 2. Zakon o svojinsko-pravnim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 019/09)
 3. Zakon o porezu na nepokretnost (“Službeni list Crne Gore”, br. 025/19)
 4. Uredba o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 062/21, 132/21, 016/22)
 5. Zakon o turističkim organizacijama (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 11/04, 46/07, Službeni list Crne Gore”, br. 73/10, 040/11, 45/14, 042/17, 27/19)
 6. Zakon o putevima (“Službeni list Crne Gore”, br. 82/20)
 7. Zakon o lokalnim komunalnim taksama (“Službeni list Crne Gore”, br. 018/19)
 8. Zakon o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore”, br. 65/20, 146/21)
 9. Zakon o prekršajima (“Službeni list Crne Gore”, br. 001/11, 006/11, 039/11, 032/14, 043/17, 051/17)
 10. Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 039/03, Službeni list Crne Gore”, br. 076/09, 057/11, 018/14, 011/15, 052/16)
 11. Zakon o obligacionim odnosima (“Službeni list Crne Gore”, br. 047/08, 004/11, 022/17)
 12. Zakon o boravišnoj taksi (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 011/04, 013/04, Službeni list Crne Gore”, br. 073/10, 048/15)
 13. Zakon o izvršenju i obezbjeđenju (“Službeni list Crne Gore”, br. 036/11, 028/14, 020/15, 022/17, 076/17, 025/19)
 14. Zakon o Budžetu za 2022.godinu (“Službeni list Crne Gore”, br. 144/21)
 15. Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni list Crne Gore”, br. 003/19)
 16. Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Službeni list Crne Gore”, br. 003/20, 38/20)
 17. Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list Crne Gore”, br. 016/16, 083/16, 021/17, 042/17, 012/18, 039/18, 042/18, 034/19, 130/21, 146/21)
 18. Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01, 012/02, 037/04, 029/05, 078/06, 004/07, “Službeni list Crne Gore”, br. 086/09, 073/10, 040/11, 014/12, 006/13, 062/13, 060/14, 079/15, 083/16, 067/19, 59/21, 146/21
 19. Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Službeni list Crne Gore”, br.013/07, 079/08, 086/09, 078/10, 040/11, 014/12, 062/13, 008/15, 022/17, 042/19, 59/21, 145/21)
 20. Zakon o računovodstvu (“Službeni list Crne Gore”, br. 145/21)
 21. Zakon o porezu na dodatu vrijednost (“Službeni list Republike Crne Gore”, br. 065/01, 012/02, 038/02, 072/02, 021/03, 076/05, 004/06, “Službeni list Crne Gore”, br. 016/07, 073/10, 040/11, 029/13, 009/15, 053/16, 001/17, 050/17, 046/19, 073/19, 80/20, 08/21, 59/21, 146/21)
 22. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Službeni list Crne Gore”, br.018/12, 047/19)
 23. Upustvo o radu Državnog trezora (“Službeni list Crne Gore”, br. 053/14, 072/15, 069/19, 96/21)
 24. Zakon o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/12, 030/17)
 25. Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama (“Službeni list Crne Gore”, br. 066/16)

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za finansije PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za finansije PDF

Odluka o donošenju mjera za podršku privredi i gradjanima u Opštini Tivat PDF

Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Tivat PDF

Odluka o visini i načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Opštine Tivat PDF

Odluka o donosenju drugog seta mjera za podrsku privredi i gradjanima u Opstini Tivat – PDF

PORESKA PRIJAVA-TAKSE WORD

Prijava za članske doprinose WORD

Odluka o porezu na nepokretnost na teritoriji opštine Tivat PDF

Budžet BUDŽET

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2020. godinu PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Tivat za 2019. godinu detaljnije

Odluka o budžetu opštine Tivat za 2019. godinu PDF

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu PDF

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje troskova izborne kampanje politickih subjekata prema osvojenim mandatima dalje

Odluka o visini sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016 godinu. pdf

Odluka o načinu i rokovima plaćanja turističke takse PDF

( 7 sjednica SO Tivat od 20.03.2013)

Odluka o lokalnim administrativnim taksama PDF

(19 sjednica SO Tivat od 29.12.2011)

Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini nad kojim Opština Tivat ima pravo raspolaganja PDF

ARHIVA ARHIVA

Prijava za obracun poreza na promet nepokretnosti PDF

Poreska prijava za pravna lica PDF

Poreska prijava za fizička lica PDF

Poreska prijava prireza PDF

Poreska prijava takse PDF

Prijava za članski doprinos WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse PDF

Poreska prijava za porez na nepokretnost pravna lica  PPN-1

Poreska prijava za porez na nepokretnost pravna lica  PPN-2

 • v.d. sekretarka Lidija Bakalbašić


  Ustanove Grada