Glavni administrator

Marija Sijerković, glavna administratorka Opštine Tivat, rođena je 1986. godine u Dubrovniku. Osnovnu školu je završila u Tivtu, a Gimnaziju društveno-jezičkog smjera u Kotoru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nakon čega je završila magistarske studije u oblasti krivičnog prava. Nakon pripravničkog staža, koji je dijelom završila u sudstvu, a dijelom u advokaturi, položila je pravosudni ispit 2011. godine. Takođe, položila je advokatski i notarski ispit.

U okviru pravne struke posjeduje višegodišnje iskustvo u radu, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Pored poslova izvršnog direktora u više preduzeća u privatnom sektoru, od 2014. do 2017. godine je radila kao pravnik u kompaniji “Adriatic Marinas” d.o.o., koja vodi jedan od najznačajnih projekata u Crnoj Gori – Porto Montenegro. U javnom sektoru je radila na poslovima pravnog zastupnika Opštine Tivat pred sudskim i državnim organima.

Za glavnog administratora Opštine Tivat, imenovana je u januaru 2017. godine od strane Skupštine opštine Tivat. Pri tom, od strane istog tijela je izabrana kao predsjednica Opštinske izborne komisije Tivat, a na ovoj funkciji se nalazi i danas.

U skladu sa članom 77 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/18) Glavni administrator je nadležan da:

  • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi;
  • koordinira rad organa i službi, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
  • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
  • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
  • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika Opštine;
  • vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima predsjednika opštine.

Glavni administrator rukovodi Službom glavnog administratora i odgovara za njen rad, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe i  odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.


    Ustanove Grada