Predsjednik Skupštine

Miljan Marković

• Predsjedava Skupštinom

• Rukovodi njenim radom

• Stara se o realizaciji odluka i drugih akata Skupštine

• Predstavlja Skupštinu

• Predlaže dnevni red

• Potpisuje akte Skupštine

• Koordinira rad radnih tijela

• Sarađuje sa predsjednikom Opštine i organima lokalne uprave

• Brine se o javnosti rada Skupštine

• Obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i Poslovnikom o radu


    Ustanove Grada