• Crnogorski
  • English

Obrasci/Zahtjevi

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Poreska prijava za pravna lica – PDF

Poreska prijava za fizička lica – PDF

Poreska prijava prireza – PDF

Poreska prijava takse – PDF

Prijava za članski doprinos – WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse – PDF

CTR_Iznajmljivanje ostalih prevoznih sredstava-vozila –PDF

CTR_Kamp – PDF

CTR_Renta-a-car – PDF

CTR_Seoska domaćinstva –PDF

CTR_Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti i rafting – PDF

CTR_Turističke usluge na kupalištima – PDF

CTR_Turističke usluge u nautičkom turizmu – PDF

CTR_Ugostiteljske usluge na plovnom objektu – PDF

CTR_Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane,pića i napaitaka – Restoran, bar, picerija, konoba – PDF

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu – za fizičko lice – WORD

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu – za pravno lice – WORD

Novi formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampovima- za fizičko lice – WORD

Novi zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – sobe apartmani kuća – fizičko lice  – WORD

Novi zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – sobe apartmani kuća – pravno lice  – WORD

Forma_Izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih ulsova_sobe,apartmani, stanovi, kuće – WORD

Obrazac za upis u Centralni turistički registar_Sobe,apartmani, kuće, stanovi – PDF

PRIJAVA TRGOVINE – WORD

Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti 2018 – WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018 – za preduzetnika – WORD

Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018- za pravno lice – WORD

PRIJAVA ZANATA – WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja – WORD

Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava – vozila –WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – restoran, kamp, gostionica – pravno lice – WORD

Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – restoran, kamp, gostionica -preduzetnik – WORD

Zahtjev za obavljanje catering-a 2018 – pravna lica – WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 – pravno lice – WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 – preduzetnik – WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 – pravna lica –WORD

Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 – preduzetnik – WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 – pravna lica – WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 – preduzetnik – WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta 2018 – pravna lica – docx

Obnavljanje Ugostiteljske Djelatnosti – privatna lica – WORD

Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnostiu pokretnom objektu 2018 – pravna lica – WORD

Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti – WORD

Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu – WORD

Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata – dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije – revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta – dalje

OBRAZAC 7 -Zahtjev za otkup zemljišta – dalje

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom – WORD

Zahtjev za djelimično zatvaranje saobraćaja – radovi na putu – WORD

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja – priredbe – WORD

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta-ulice – WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima – WORD

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine – WORD

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima – WORD

Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada,  upravnika i vlasnika stanova – WORD

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade – WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova – WORD

Obrasci za dodjelu Studentske nagrade

Prijava na konkurs za studentsku nagradu Opštine Tivat za 2019. godinu – PDF

Obrasci za Konkurs za dodjelu stipendija

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – PDF

Obrasci za NVO

Obrazac za prijavu –WORD

Revidirani budžet za projekat – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Obrasci za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program – dalje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE – Obrazac br.  1 – WORD

ZAHTJEV ZA PRENOS SREDSTAVA – Obrazac br. 2 – PDF

KVARTALNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ SPORTSKE ORGANIZACIJE  – Obrazac br. 3 – WORD

REVIDIRANI BUDŽET SPORTSKE ORGANIZACIJE – Obrazac br.  4 – WORD

PLAN I PROGRAM SPORTSKE ORGANIZACIJE U ODNOSU NA REVIDIRANI BUDŽET – Obrazac br. 4a – WORD

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA – Obrazac br. 5 – WORD

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ – Obrazac br. 6 – PDF

ZAHTJEV ZA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE – Obrazac br. 7 – PDF

Zahtjev za otkup zemljišta PDF

Zahtjev za privođenje plana namjeni PDF

Zahtjev za prijem kod predsjednika Opštine – WORD

OBRAZAC zahtjeva za korišćenje sale – PDF

Zahtjev za pristup informaciji – PDF

Obrazac za prijavu – dalje

Revidirani budžet za projekat – dalje

Zahtjev za prenos sredstava – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Partneri