• Crnogorski
 • English

Obrasci/Zahtjevi

Obrazac o mišljenju o stručnim i radnim kvalitetima – WORD

Obrazac za izjavu o zajedničkom domaćinstvu – PDF

Obrazac za punomoć – PDF

Zahtjev za izvod iz registra vjenčanih – PDF

Poreska prijava za pravna lica – WORD

Poreska prijava za fizička lica – WORD

Poreska prijava prireza – PDF

Poreska prijava takse – PDF

Prijava za članski doprinos – WORD

Pravilnik o evidenciji plaćanja boravišne takse – PDF

Turizam i ugostiteljstvo:

 • Formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu – za fizičko lice – WORD
 • Formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u domaćinstvu – za pravno lice – WORD
 • Obrazac za upis u Centralni turistički registar_Sobe,apartmani, kuće, stanovi – PDF
 • Forma_Izjave o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova_sobe,apartmani, stanovi, kuće – WORD
 • Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – sobe apartmani kuća – fizičko lice  – WORD
 • Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – sobe apartmani kuća – pravno lice – WORD
 • Formular prijave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u kampovima- za fizičko lice – WORD
 • CTR_Kamp – PDF
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja – WORD
 • Prijava za obavljanje sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti 2018 – WORD
 • CTR_Turističke usluge koje uključuju sportsko-rekreativne i avanturističke aktivnosti i rafting – PDF
 • Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018 – za preduzetnika – WORD
 • Prijava za obavljanje turističkih usluga u nautičkom turizmu 2018- za pravno lice – WORD
 • CTR_Turističke usluge u nautičkom turizmu – PDF
 • Zahtjev za iznajmljivanje prevoznih sredstava – vozila – WORD
 • Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – restoran, kamp, gostionica – pravno lice – WORD
 • Zahtjev za kategorizaciju-rekategorizaciju 2018 – restoran, kamp, gostionica -preduzetnik – WORD
 • Zahtjev za obavljanje catering-a 2018 –  pravna lica – WORD
 • Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 – pravno lice – WORD
 • Zahtjev za obavljanje turističkih usluga iznajmljivanja vozila 2018 – preduzetnik – WORD
 • CTR_Renta-a-car – PDF
 • Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 – pravna lica – WORD
 • Zahtjev za obavljanje turističkih usluga na kupalištima 2018 – preduzetnik – WORD
 • CTR_Turističke usluge na kupalištima – PDF
 • Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 – pravna lica – WORD
 • Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti 2018 – preduzetnik – WORD
 • CTR_Ugostiteljski objekti za pružanje usluga pripremanja i usluživanja hrane,pića i napitaka – Restoran, bar, picerija, konoba – PDF
 • Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti van objekta 2018 – pravna lica – WORD
 • Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u privremenim objektima – WORD
 • Zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u pokretnom objektu 2018 – pravna lica – WORD
 • Zahtjev za odjavu ugostiteljske djelatnosti – WORD
 • Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na plovnom objektu – WORD
 • CTR_Ugostiteljske usluge na plovnom objektu – PDF

Zanatstvo:

 • Prijava – odjava zanata – WORD

Saobraćaj:

 • Zahtjev za izdavanje izvoda taxi licence za DOO – WORD
 • Zahtjev za izdavanje izvoda taxi licence za Preduzetnika – WORD
 • Zahtjev za ovjeru taxi cjenovnika – WORD
 • Zahtjev za produženje taxi licence za DOO – WORD
 • Zahtjev za produženje taxi licence za Preduzetnika – WORD
 • Zahtjev za taxi legitimaciju za DOO – WORD
 • Zahtjev za taxi legitimaciju za Preduzetnika – WORD
 • Zahtjev za prevoz za sopstvene potrebe – WORD

Podrška u poljoprivredi i ruralnom turizmu za 2020.godinu:

 • Zahtjev za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za uređenje terena, bašte, livade ili vidikovaca u sklopu domaćinstva koje je u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat – WORD
 • Zahtjev za sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede i turizma i to za opremanje ugostiteljskog, turističkog ili smještajnog objekta u funkciji pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području opštine Tivat –
 • Zahtjev za projekte renoviranja postojećih ruiniranih kuća u ostataka seoskih kuća u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnim područjima opštine –
 • Zahtjev za podršku razvoju voćarske i vinogradarske proizvodnje –
 • Zahtjev za podršku  razvoju maslinarstva – WORD
 • Zahtjev za podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje – WORD
 • Zahtjev za podršku razvoju pčelarstva – WORD
 • Zahtjev za podršku razvoju stočarstva – WORD
 • Zahtjev za podršku razvoju organske poljoprivrede – WORD
 • Zahtjev za podršku razvoju ribarstva i marikulture – WORD
 • Zahtjev za podršku održivom upravljanju zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje – WORD
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja o sopstvenoj poljoprivrednoj proizvodnji – WORD

Ribarstvo i marikultura:

 • Zahtjev za vodne uslove za kavezno uzgajalište riba – WORD
 • Zahtjev za vodnu saglasnost za kavezno uzgajalište riba – WORD
 • Zahtjev za vodne uslove za uzgajalište školjki – WORD
 • Zahtjev za vodnu saglasnost za uzgajalište školjki – WORD

Vodoprivreda:

 • Zahtjev za vodne uslove – WORD
 • Zahtjev za vodnu saglasnost – WORD
 • Zahtjev za vodnu dozvolu – WORD

Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata – dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije – revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta – dalje

OBRAZAC 7 -Zahtjev za otkup zemljišta – dalje

Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom – WORD

Zahtjev za djelimično zatvaranje saobraćaja – radovi na putu – WORD

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za preusmjeravanje saobraćaja – priredbe – WORD

Zahtjev za odobravanje prekopavanja lokalnog puta-ulice – WORD

Zahtjev za izdavanje odobrenja za saobraćanje gradskim ulicama teretnim motornim vozilima – WORD

Zahtjev za privremeno korišćenje javne površine – WORD

Zahtjev za izdavanje dozvole za vanredni prevoz na opštinskim putevima – WORD

Zahtjev za upis u registar stambenih zgrada,  upravnika i vlasnika stanova – WORD

Zahtjev za dobijanje matičnog broja i šifre djelatnosti stambene zgrade – WORD

Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz registara stambenih zgrada, upravnika i vlasnika stanova – WORD

Obrasci za dodjelu Studentske nagrade

Prijava na konkurs za studentsku nagradu Opštine Tivat za 2019. godinu – PDF

Obrasci za Konkurs za dodjelu stipendija

Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – PDF

Obrasci za NVO

Obrazac za prijavu –WORD

Revidirani budžet za projekat – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Obrasci za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program

Zahtjev za usmjeravanje djeteta u odgovarajući obrazovni program – dalje

PRIJAVNI OBRAZAC ZA SPORTSKE ORGANIZACIJE – Obrazac br.  1 – WORD

ZAHTJEV ZA PRENOS SREDSTAVA – Obrazac br. 2 – PDF

KVARTALNI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ SPORTSKE ORGANIZACIJE  – Obrazac br. 3 – WORD

REVIDIRANI BUDŽET SPORTSKE ORGANIZACIJE – Obrazac br.  4 – WORD

PLAN I PROGRAM SPORTSKE ORGANIZACIJE U ODNOSU NA REVIDIRANI BUDŽET – Obrazac br. 4a – WORD

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA – Obrazac br. 5 – WORD

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ – Obrazac br. 6 – PDF

ZAHTJEV ZA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENO DIJETE – Obrazac br. 7 – PDF

Zahtjev za otkup zemljišta PDF

Zahtjev za privođenje plana namjeni PDF

Zahtjev za prijem kod predsjednika Opštine – WORD

Izjava o angažovanju podugovarača-podizvođača – WORD

Obrazac 3a – Izjava o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavne male vrijednosti – WORD

Obrazac 3b – Finansijski dio ponude – WORD

Obrazac 7a – Izjava o nepostojanju sukoba interesa ponuđač – WORD

Jednostavne nabavke – obrasci

OBRAZAC zahtjeva za korišćenje sale – PDF

Zahtjev za pristup informaciji – PDF

Obrazac za prijavu – dalje

Revidirani budžet za projekat – dalje

Zahtjev za prenos sredstava – dalje

Finansijski izvještaj za projekte NVO Tivat – dalje

Narativni  izvještaj – dalje

Partneri