Služba za unutrašnju reviziju

Dio aktivnosti Službe za unutrašnju reviziju čini operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti opštine. Ova služba vrši procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima, daje stručna mišljenja na uvođenje novih procedura i sistema, a obavlja i posebne revizije na zahtjev predsjednika opštine.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za unutrašnju reviziju; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge tih propisa;
 • izradu programa rada službe, stateškog i operativnih planova i programa i praćenje njihove realizacije;
 • izradu drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;
 • učešće u izradi i sprovođenju drugih planova i programa opštine (plan integriteta, kadrovski plan i sl);
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
 • operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti opštine;
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;
 • praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;
 • davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;
 • saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada službe;
 • saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja;
 • saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada službe;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti službe;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis Zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Službe za unutrašnju reviziju:

 • Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“Službeni list Crne Gore”, br. 075/18 od 23.11. 2018);
 • Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru (“Službeni list Crne Gore”, br. 001/20 od 03.01. 2020);
 • Pravilnik o posebnom programu profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru (“Službeni list Crne Gore”, br. 067/19 od 11.12. 2019);
 • Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvršenju godišnjeg plana unutrašnje revizije (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/19 od 25.12. 2019);
 • Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru ( “Službeni list Crne Gore”, br. 070/19 od 23.12. 2019);
 • Pravilnik o metodologiji sagledavanja kvaliteta rada unutrašnje revizije (“Službeni list”, br. 001/20 od 03.01. 2020);
 • Pravilnik o načinu uspostavljanja sisitema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumljama u prevarne radnje (“Službeni list Crne Gore”, br. 071/19 od 25.12. 2019);
 • Pravilnik o načinu vođenja i sadržaju Registara za upravljanje i unutrašnje kontrole u javnom sektoru (“Službeni list Crne Gore”, br. 067/19 od 11.12. 2019);
 • Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o aktivnostima na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrola i načinu izvještavanja (“Službeni list”, br. 071/19 od 25.12. 2019);

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave:

Pravilnik o izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za unutrašnju reviziju PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za unutrašnju reviziju PDF

Povelja unutrašnje revizije PDF

Strateški plan Službe za unutrašnju reviziju, 2021-2023. godine

Godišnji plan Službe za unutrašnju reviziju, za 2021. godinu

Procedure

Plan kontinuirane profesionalne obuke i stručnog usavršavanja unutrašnjih revizora

Vodič za pristup informacijama u posjedu Službe za unutrašnju reviziju;

 • rukovoditeljka Jela Mrdak

  Jela Mrdak, diplomirani ekonomista rođena  u Bijelom Polju,  osnovnu i srednju školu završila je u Bijelom Polju, nakon čega je, 2005. godine, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

  Specijalizirala Finansijsku forenziku/forenzičku reviziju na Institutu sertifikovanih Računovođa i revizora.

  Svoj radni angažman započela je u AD  “Crnagoracoop” (2005-2006), nakon čega stiče licencu brokera i radi  kao Broker u AD Market broker (2007-2010), trgovanje HOV na berzi.

  U periodu  (2008-2011), je član Odbora direktora dobrovoljnog penzionog fonda AD  “Market invest”. Koordinirala je i sprovela uspješno nekoliko projekata u opštini Bijelo Polje (2011-2012), koji su se sproveli kroz Program efikasnog upravljanja i Projekat ekonomskog razvoja u Crnoj Gori – višegodišnji programi koje je  finansirala američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) i implementirala East-West Management Institute (EWMI) i CHF International (CHF).

  Nakon poslova na tržištu kapitala prelazi u javni sektor, na mjesto savjetnice Predsjednika opštine za budžetska i finansijska pitanja ( 2010-2012), a zatim stiče sertifikat internog revizora za javnom sektoru, i obavlja poslove Rukovoditeljke Službe za internu reviziju u opštini Bijelo Polje u periodu od (2012-2015).

  U tom periodu je obavljala poslove interne revizije i za Opštinu Mojkovac.

  Bila je koordinator za sprovodjenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Bijelo Polje (2013-2014).

  2017/2018. godine  koordinator Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Opštini Tivat.

  Menadzer integriteta je u opštini Tivat od aprila 2016. godine do septembra 2018. godine.

  2012. godine studijski boravak na Malti sa predstavnicima evropske komisije i Ministarstva finansija Crne Gore radi uspostavljanja interne revizije u javnom sektoru Crne Gore.

  Učesnik je  vise međunarodnih konferencija, na kojima je imala zapažena izlaganja. Jedno od izlaganja je na temu “Liderstvo sa integritetom”

  Održala je vise predavanja na temu “Finansijsko upravljanje i kontrola – upravljanje rizicima u skladu sa medjunarodnim standardima”  

  Na funkciji Rukovodioca Službe za unutrašnju reviziju u Opštini Tivat se nalazi od decembra 2015. godine.

  Živi i radi u Tivtu.


  Ustanove Grada