Služba za unutrašnju reviziju

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti lokalne samouprave.

Detaljniji opis poslova potražite niže.

Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove koji se odnose na:

 • praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i drugih propisa od značaja za unutrašnju reviziju; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge tih propisa;
 • izradu programa rada Službe, stateškog i operativnih planova i programa i praćenje njihove realizacije;
 • izradu drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe;
 • učešće u izradi i sprovođenju drugih planova i programa Opštine (plan integriteta, kadrovski plan i sl);
 • praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti Službe;
 • operativno planiranje, organizovanje i obavljanje unutrašnje revizije svih poslovnih funkcija iz nadležnosti Opštine;
 • procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
 • obavljanje posebne revizije na zahtjev predsjednika Opštine i obavljanje revizije korišćenja sredstava Evropske Unije;
 • praćenje sprovođenja preporuka po prethodno obavljenim revizijama;
 • davanje stručnih mišljenja u postupku uvođenja novih sistema i procedura;
 • saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove finansija u dijelu obuka i kontrole rada službe;
 • saradnju i praćenje preporuka Državne revizorske institucije, međunarodnih i domaćih strukovnih udruženja;
 • saradnju sa Ministarstvom finansija u sprovođenju obuka i kontrole rada Službe;
 • vođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
 • rješavanje po inicijativama građana iz djelokruga Službe;
 • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije i izvještaja i drugih informativnih i stručnih materijala za skupštinu, predsjednika Opštine, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga organa;
 • pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
 • pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika Opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
 • popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Opština a koje Služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave ili službi, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
 • izradu uputstava i procedura za poslovne procese iz nadležnosti Službe;
 • druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis Zakona i podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti Službe za unutrašnju reviziju:

1.    Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru (“SI.list CG”, br. 75/18);

2.     Uredba o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru (”SI. list CG”, br. 096/21, 134/22);

3.     Uredba o zvanjima unutrašnjih revizora u javnom sektoru i raspoređivanju u grupu poslova (“SI. list CG” br. 36/16);

4.    Pravilnik o metodologiji rada unutrašnje revizije u javnom sektoru (“SI. list CG” br. 001/20);

5.    Pravilnik o metodologiji sagledavanja kvaliteta rada unutrašnje revizije u javnom sektoru (“SI. list CG” br. 001/20);

6.    Pravilnik o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja finansijskog upravljanja i kontrola (“SI.list CG”, br. 037/10);

7.    Pravilnik o posebnom programu profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora u javnom sektoru (“Sl. list Crne Gore”, br. 067/19)

Opšti akti i propisi Organa lokalne uprave:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Službe za unutrašnju reviziju PDF

Povelja unutrašnje revizije PDF

Strateški plan Službe za unutrašnju reviziju, 2024-2026. godine PDF

Procedure

Godišnji plan profesionalnog usavršavanja unutrašnjih revizora za 2024. godinu PDF

Vodič za pristup informacijama u posjedu Službe za unutrašnju reviziju;

 • rukovoditeljka Milica Ojdanić


  Ustanove Grada