POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj

07 feb 2014

PROPISI IZ OBLASTI RADA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE ,SAOBRAĆAJ I ENERGETSKU EFIKASNOST:

 • Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.list Crne Gore“, broj 2/18 I 34/19)
 • Zakon o  upravnom postupku („Sl.list Crne Gore“ broj 56/14,20/15,40/16 I 37/17)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore“, broj 44/12 I 30/17)
 • Zakon o državnoj imovini („Sl.list Crne Gore“, broj 21/09 I 40/11)

OBLAST STANOVANJA

 • Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Sl.list Crne Gore“, broj 54/11……86/18)
 • Zakon o održavanju stambenih zgrada („Sl.list Crne Gore“, broj 41/16 I 84/18)
 • Zakon o svojinsko – pravnim odnosima („Sl.list Crne Gore“, broj 19/09)

- Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/17 od 24.11.2017)

- Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 048/17 , 025/19)

KOMUNALNA OBLAST

 • Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.list Crne Gore“, broj 55/16,74/16 I 2/18)
 • Zakon o upravljanju otpadom („Sl.list Crne Gore“, broj 64/11 I 39/16)
 • Zakon o vodama („Sl.list Crne Gore“, broj 27/07….84/18)
 • Zakon o zaštiti dobrobiti životinja („Sl.list Cene Gore“, broj 40/11 I 47/15)
 • Odluka o komunalnom redu („Sl.list CG opštinski propisi br.28/16)
 • Odluka o javnim parkiralištima na području Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 026/14 015/15 , 028/16 , 025/19
 • Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama (Sl.list CG opštinski propisi br.33/10 i,34/14 i 28/16“)
 • Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na području opštine Tivat („Sl.list CG-opštinski propisi br.13/10 ,34/14 i 28/16“)
 • Odluka o javnom vodosnabdijevanju („Sl.list CG-opštinski propisi br.8/14 i 28/16
 • Odluka o pijacama („Sl.list RCG-opštinski propisi br.28/99“
 • Odluka o pogrebnoj djelatnosti uređivanju i održavanju groblja („Sl.list RCG-opštinski propisi br. 21/97 I 17/99“)

OBLAST SAOBRAĆAJA I PUTEVA

 • Zakon o putevima („Sl.list RCG“, broj 42/04, i „Sl.list Crne Gore“, broj 21/09, 54/09, 40/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 I 92/17)
 • Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima („Sl.list Crne Gore“,broj 33/12 , 58/14 I 14/17)
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list Crne Gore“, broj 71/17)
 • Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list Socijalističke Republike Crne Gore", br. 019/78 , 008/79 , 019/87 , 029/89 , 039/89 , 022/90 , 013/91 , Službeni list Republike Crne Gore", br. 048/91 , 017/92 , 059/92 , 027/94 , Službeni list Crne Gore", br. 051/08  , 073/10 , 040/11 , 062/13 ) „Sl.list Crne Gore“,broj 51/08, 73/10 i 40/11 I 62/13)
 • Zakon o lukama („Sl.list Crne Gore“, broj 51/08....18/19)
 • Zakon o morskom dobru („Sl.list RCG“, broj 14/92…Sl.list CG br.51/08.....40/11)
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT 2017 - 2019
 • Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima -
  (Sl.list CG-opštinski propisi br. 024/12 , 015/15 , 028/16 24/12 i 28/16)
 • Odluka o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulacije saobraćaja 
  (Sl.list CG-opštinski propisi br.10/12 .....24/12)
 • Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva - 
  (Sl.list CG-opštinski propisi br.10/12)
 • Odluka o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 010/19)
 • Odluka o auto-taksi prevozu ( Sl.list CG-opštinski propisi .21/18)
 • Odluka o regulisanju saobraćaja na teritoriji Opštine Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 045/16 , 044/18)
 • Odluka o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 019/19)
 • Odluka o donošenju Projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže "Iznad Magistrale" na potezu od Lepetana do Gradiošnice u opštini Tivat ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 037/18)