08.09.2014. POZIV br. 32/14

17 sep 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 32/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za Usluge izrade “Sistema 48” – detaljnije