19-426/20-12/2 OD 07.02.2020. GODINE

07 feb 2020

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA USLUGE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA VISOKONAPONSKIH KABLOVA U TRUPU BULEVARA – PDF