1902-404-02/17 od 31.01.2017.godine

17 feb 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU Usluge izrade studije zaštite kulturnih dobara u obuhvatu Izmjene i dopune Dup Tivat – Centar - detaljnije