1902-404-15 OD 16.04.2019. GODINE

16 apr 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku izvođenja radova na uređenju centralnog Trga u Radovićima II faza - potporni i ogradni zidovi - dalje