1902-404-20 OD 10.06.2019. GODINE

10 jun 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku i ugradnju opreme za video nadzor u O.Š. Drago Milović - detaljnije