1902-404-40 OD 04.10.2018. GODINE

05 okt 2018

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge stručnog nadzora nad radovima ugradnje opreme u Centru za kulturu - dalje