1906-404-63/6 OD 23.05.2019. GODINE

23 maj 2019

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI_NABAVKA RADOVA NA ODVOZU VIŠKA MATERIJALA SA LOKACIJE REZERVOARA U GRADIOŠNICI - PDF