26.06.2014. POZIV br. 21/14

27 jun 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 21/14

za otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za usluge izrade DUP-a Krašići - detaljnije