DUP Golf Ekonomija

01 jun 2012

Usvojeni Detaljni urbanistički plan Golf – Ekonomija

Grafika:

01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata – PDF

02 Izvod iz PUP-a Tivat – Plan namjene površina – PDF

03 Kontaktne zone – PDF

04 Postojeće korišćenje prostora  – PDF

05 Plan namjene površina  – PDF

06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije – PDF

07 Plan Saobraćajne infrastrukture – PDF

08 Plan elektroenergetske infrastrukture – PDF

10 Plan elektronskih komunikacija – PDF

11 Plan pejzažne arhitekture – PDF

Tekst:


Plan – PDF

Separat sa Urbanističko – tehničkim uslovima – PDF


ARHIVA – DUP Golf Ekonomija