DUP Golf Ekonomija

01 jun 2012

Usvojeni Detaljni urbanistički plan Golf - Ekonomija

Grafika:

01 Topografskokatastarska podloga sa granicom zahvata - PDF

02 Izvod iz PUP-a Tivat - Plan namjene površina - PDF

03 Kontaktne zone - PDF

04 Postojeće korišćenje prostora  - PDF

05 Plan namjene površina  - PDF

06 Plan parcelacije regulacije i nivelacije - PDF

07 Plan Saobraćajne infrastrukture - PDF

08 Plan elektroenergetske infrastrukture - PDF

10 Plan elektronskih komunikacija - PDF

11 Plan pejzažne arhitekture - PDF

Tekst:


Plan - PDF

Separat sa Urbanističko - tehničkim uslovima - PDF


ARHIVA - DUP Golf Ekonomija