Ispravka javnog poziva za postupak javnog nadmetanja putem prikupljanja ponuda za davanje u zakup objekta – 2 garaže na kat. parceli br. 3442

31 jan 2020
Ispravka javnog poziva - detaljnije